Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

TỘI ÁC CỦA GIẶC MINH HUỶ HOẠI VĂN HIẾN ĐẠI VIỆT, ĐẦU THẾ KỶ XV.

TỘI ÁC CỦA GIẶC MINH CƯỚP PHÁ VÀ HUỶ HOẠI VĂN HIẾN ĐẠI VIỆT, ĐẦU THẾ KỶ XV

Diễn giả: Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Dẫn chuyện: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện
Ngày 26.3.2023 tại Hà Nội.

Việt kiệu thư (越 嶠 書) là một sách lịch sử - địa chí cổ về Việt Nam, do Lý Văn Phượng, người đời Minh, Trung Quốc soạn. Lý Văn Phượng đã biên soạn sách này trong khoảng từ năm 1538 đến năm 1540. 

Sách có chép được các chiếu dụ từ năm Vĩnh Lạc thứ 4 đến thứ 5, có khá nhiều lần đề cập đến việc đốt sách. 

Trong đó có một đạo sắc, lệnh cho Trương Phụ đề ngày 21 tháng 5 năm Vĩnh Lạc thứ 5: “Trước đây (trẫm) từng nhiều lần chỉ dụ cho các khanh rằng phàm là văn tự sách vở của An Nam, từ những loại sách học vỡ lòng quê mùa vụn vặt như Thượng đại quan nhân, Khâu Ất Kỉ cho đến các loại bia khắc do họ tự lập hễ trông thấy là phá huỷ ngay lập tức, không được để lại. Nay trẫm nghe nói trong quân khi thu được văn tự sách vở đã không ra lệnh cho quân lính thiêu hủy ngay lập tức, mà để lại đọc qua sau đó mới đốt. Quân lính nhiều người không biết chữ, nếu duy trì lệnh đó tất sẽ để lại nhiều thiếu sót. Nay các ngươi phải nên thực thi theo sắc trước, ra lệnh trong quân hễ gặp bất cứ vật gì có văn tự thì lập tức thiêu huỷ ngay, không được lưu lại”. 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét