Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Tài liệu đặc biệt: CỤ TRẦN TRỌNG KIM NÓI VỀ VIỆT MINH

Thủ bút Trần Trọng Kim
Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947

Nguyễn Đức Toàn

Trần Trọng Kim (1887-1953) là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu văn học, sử học có tiếng trong giới trí thức nước ta thời cận đại. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, như Nho giáo, Việt Nam sử lược, có đóng góp cho tri thức và nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà. Trong khi tiếp xúc với văn bản Nam quốc địa dư chí, tôi phát hiện ra bức thư này nằm giữa tờ bìa ngoài gấp đôi đã bị phết hồ dán kín lại, do thời gian lâu ngày lớp hồ khô đi, trong lúc kiểm tra văn bản bức thư vô tình rơi ra. Được biết một số sách Hán Nôm có nguồn gốc từ thư viện riêng của gia đình GS. Hoàng Xuân Hãn. Bức thư này có lẽ đã đến tay cụ Hoàng và được cụ Hoàng dấu kín vào tờ bìa của cuốn Nam quốc địa dư chí, mà sau này được hiến tặng lại cho thư viện. Đối chiếu với tập hồi ký Một cơn gió bụi của cụ Trần đã được xuất bản trong những năm 60, chúng tôi nhận định đây chính xác là bút tích và giọng văn của cụ Lệ thần - Trần Trọng Kim, vì những nhân vật trong thư nhắc đến đều là những gương mặt trí thức chính trị đương thời với cụ. Ngày tháng, sự kiện, giọng văn và tư tưởng trong bức thư hoàn toàn phù hợp với ngày tháng, sự kiện, giọng văn, tư tưởng của cụ Trần trong tập hồi ký đã nêu trên.

Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung bức thư như một phần di cảo bút tích của một nhà giáo, một học giả uyên bác và đức hạnh, một nhà nghiên cứu Nho giáo tân học cuối cùng, sau hơn nửa thế kỷ nằm im lìm trong một tập sách cũ. Thấy rõ thêm mối quan hệ giữa hai gương mặt trí thức lớn của nước ta trong lịch sử cận đại. Bên cạnh đó, đặt ra vấn đề thận trọng và nghiêm túc trong công tác bảo quản các tư liệu Hán Nôm của chúng ta hiện nay.

Bức thư gồm 2 tờ viết 2 mặt. 

Nội dung như sau :
Sài Gòn, ngày 8 tháng 5, năm 19471
Ông Hãn2
Hôm ông Phan văn Giáo3 đưa cái thư của ông vào cho tôi, tôi không gặp ông ấy. Tôi xem thư của ông, nhất là đoạn viết bằng chữ nôm, tôi biết rõ sự tình và tôi đã phiên dịch ra quốc-ngữ, gửi sang để Ngài4 xem.
            Gần đây tôi lại được thư khác của ông, do ông Giáo gửi lại cho tôi, đại khái cũng như thư trước. Cái tình thế nước ta bây giờ, tôi cũng hiểu đại khái như ông, cho nên trước khi tôi về, tôi đã dặn Ngài : Trừ khi có bằng-chứng chắc-chắn, thì ngài chớ nghe ai mà về. Sau khi tôi đã về đây rồi tôi lại viết thư ra nhắc lại lời dặn của tôi. Vậy sự ngài về chắc là không có.
Tôi sở dĩ về đây là vì Ngài và tôi ở bên ấy5, hoang-mang chẳng biết rõ gì cả, nhân có ông Cousseau6 do ông D’argenlieu7 sai sang gặp Ngài và tôi, nói Pháp sẵn lòng đổi thái-độ để cầu hoà-bình. Ngài thấy thế bảo tôi về tận nơi xem thái độ người Pháp có thật không, và nhân tiện xem ý tứ người Việt ta thế nào. Nếu làm được việc gì ích lợi cho nước và để cho dân đỡ khổ, thì ta cố làm cho trọn nghĩa-vụ của mình, nếu không thì lương-tâm ta cũng yên, vì đã cố hết sức mà không làm được8.
Tôi về đây hôm 6 tháng hai tây9, không gặp ông D’argenlieu, vì ông ấy sắp về Pháp. Ông ấy cho người bảo tôi chờ ông ấy sang sẽ nói chuyện. Tôi có gặp mấy người có chủ nhiệm về việc chính trị, nói chuyện thì tử-tế lắm và đồng ý hết cả. Nhưng xét ra họ nói một đường, làm một nẻo, toàn là những việc mưu-mô lừa dối cả. Lúc đầu tôi có xin cho tôi dược gặp ông, ông Hiền10 và Khiêm11, họ hứa sẽ cho vào ngay, nhưng mãi chẳng thấy ai vào. Tôi biết ý [tr1] cũng không hỏi nữa.
Tôi xem việc người Pháp làm, không thấy gì là chân thực. Họ thấy tôi giữ cái thái-độ khảng khái không chịu để họ lợi dụng, họ phao ra rằng tôi nhu-nhược và đa nghi không làm được việc. Họ cho những người Nam thân tín của họ đến nói muốn gặp tôi, tôi từ chối không gặp ai cả. Cũng vì thế tôi không muốn gặp ông Giáo. Tôi có nói với người Pháp rằng : Tôi về đây, là tin ở lời hứa hẹn của ông Cousseau là đại biểu của Thượng xứ Pháp, nay công việc không xong, thì cho tôi trả ra để bảo cho Ngài biết. Họ nói : Việc ấy cố nhiên rồi, nhưng ông hãy thong-thả chờ ít lâu. Họ nói thế, nhưng tôi biết là họ không cho tôi ra với Ngài, và họ lại cho người khác nói chuyện với Ngài12.
Dù sao, tôi cũng không ân-hận vì việc tôi về đây. Có về đây mới biêt rõ sự thực. Biết rõ sự thực thì cái bụng tôi yên không áy náy như khi ở ngoài kia. Bây giờ tôi nhất định không làm gì cả. Nếu thời cục yên-ổn thì tôi về ngoài Bắc, néu không tì xoay xở ở tạm trong này, chờ khi khác sẽ liệu.
Còn về phương diện người mình, thì tôi thấy không có gì đáng vui. Phe nọ đảng kia lăng-nhăng chẳng đâu vào đâu cả. Ai cũng nói vì lòng ái-quốc, nhưng cái lòng ái-quốc của họ chỉ ở cửa miệng mà thôi, nhưng kỳ thực là vì địa-vị và quyền-lợi, thành ra tranh dành nhau, nghi-kỵ nhau rồi lăng-mã lẫn nhau. Tôi về đây chỉ gặp Thảo13, Hoè14 và Sâm15. Tôi bảo Sâm nên tìm cách đoàn kết nhau thành khối, thì mới có thể đối phó với người ta được. Sâm cũng cho ý kiến ấy là phải. Song một độ thấy bẵng đi, không đến gặp tôi, rồi bất thình-lình xuất hiện ra Mặt trận quốc gia16, mà không cho tôi biết. Mãi mấy hôm nay mới đến nói rằng vì sự đi lại khó khăn, nên không kịp nói cho tôi biết việc ấy. Tôi bảo hắn rằng : Việc ông làm đó, là việc nên làm, nhưng trước hết phải xếp đặt cho chu-đáo, phải có đủ các cơ-quan tuyên truyền và bênh-vực việc làm của mình. Nhất là phải giao-thông với Mặt trận kháng chiến17, họ [tr2] có đồng ý, thì việc ông làm hoạ may mới có hiệu-quả. Nay việc chưa xếp đặt ra gì cả mà ông đã vội-vàng xướng xuất ra như thế, tôi e khó thành được. Hắn nói : Việc đã trót rồi, đã ném lao thì phải theo lao.
Tôi thấy tình thế có nhiều nỗi khó khăn quá, mà minh thì thân cô thế cô, không làm gì được, cho nên chỉ giữ cái dịa vị bàng-quan mà thôi, thật là:       
(Thân tại Nam phiên vô sở dự,
Tâm hoài bách ưu phục thiên lự.
= Thân ở cõi Nam không tham dự việc chính trị,
Lòng đã ôm trăm mối lo lắng lại thêm nghìn điều ưu lự)
Tôi vẫn biết việc chống với Pháp chỉ có V.M. mới làm nổi, nhưng vì chỉ tiếc họ quá thiên về chủ-nghĩa cọng-sản quá. Họ chỉ có một mục-đích là thi hành chủ nghĩa của họ, họ dùng đủ phương diện để đưa người ta vào cái chòng của họ. Sự hành-động của họ ở bên ta cũng như bọn cọng sản đã dùng ở bên Tàu và ở các nước khác, đều theo một lối đúng nhau như hệt. Họ không cần quốc-gia, không cần đạo-đức, nhưng có nhiều người tin ở nghĩa quốc-gia, thì họ lợi dụng cái nghĩa quốc-gia để đạt cái chủ-nghĩa của họ. Lừa dối xảo-quyệt đủ đường, cho nên người ta dễ mắc lừa lắm.
Nay V.M. đứng vào cái địa-vị chống Pháp, tất là có cái thanh-thế rất mạnh. Nếu họ biết đổi cái thái-độ hung tàn bạo ngược đi, và tìm cách thu dụng các đảng phái khác, để lập thành một khối, không khuynh hướng hẳn về Cọng sản, thì có cơ thành công được, nhưng bảo con chó sói trở nên con cừu, thì có thể được không? Dù sao, đối với viêc nước mình, V.M phải chịu cái tiếng (Công chi thủ tội chi khôi = Công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu). Đó là ý kiến riêng của tôi, còn các ông nghĩ thế nào tôi không biết.
Khi tôi ở Hương- cảng, ông Cousseau có cho tôi biết tin ông Oánh18 bị Tây giết, tôi thương ông Oánh quá, có làm bài tuyệt- cú gửi về, nhờ ông đem điếu ông ấy:
            Khóc bạn Nguyễn Băng Hồ
            Đất khách mơ - màng những thở - than,
            Mảng tin bác bị lũ hung tàn.
            Ngắn dài giọt lệ lòng thương bạn,
            Căm giận quân thù đã tím gan.
Ông Oánh sinh thời là một người trung hậu ngay chính, ở đời này thật là ít có. Chẳng may vì duyên nghiệp mà phải cái nạn tai bay vạ gió. Thôi [tr3] thì cũng là một cách ông ấy trả nợ nước.
Tôi muôn nhờ ông một tí việc, khi tôi đi, tôi còn một bản đánh máy tập Vũ trụ đại quân19 gửi ông Oánh, nhờ ông thử hỏi nhà ông Oánh xem tập ấy có còn nữa không. Nếu còn, thì ông làm ơn giữ lấy cho tôi, kẻo công trình mất mấy năm trời mà mất đi, thì tiếc quá.
Nhờ ông nói với Khiêm, nhờ hắn đến qua chỗ nhà tôi ở Nhà Rượu20, xem có ai coi giữ cái nhà đã bị đốt21 đó không. Nếu có người coi, thì nhờ Khiêm thử vào trong nhà xem những sách vở có còn gì nữa, thì nhờ hắn nhặt đem về giữ lấy cho tôi. Còn cái nhà bên cạnh mà không hư hỏng lắm thì nhờ hắn xem có thể chữa sửa được không. Giá có thể chữa lại it nhiều rồi cho người ta tạm thuê để lấy tiền và cốt nhất là khi nào tôi có về được, mong còn có chỗ che sương che nắng.(Việc này không cần nữa, vì tôi đã gặp Khiêm ở đây rồi.)22
Ông có biết tin ông Bùi Kỷ23 bây giờ ở đâu không. Tôi về đây không có tin tức gì về đường nhà ông Bảng cả.
Nhà tôi và Chương24 đều có lời chúc ông bà được mạnh khoẻ. Tôi có lời thăm ông Hiền, Khiêm và Hoè và tất cả các bạn. Ông Hoè hôm ra Hà-nội có đến gặp tôi, nhưng vội quá, không viết được thư. Bây giờ ông Hoè ở đâu và làm gì?
Sau này ông có gửi thư cho tôi, nên để chờ khi nào có người chắc chắn vào đây, đưa đến cho tôi thì hơn. Không nên gửi người không được chắc chắn.
                                                            Nay kính thư
                                                                        Trần Trọng Kim [tr4]
Chú thích :

1. 8/5/1947 : ngày viết thư. Một cơn gió bụi có ghi việc Cao uỷ Pháp là Bollaert ra Bắc : “ngày 8/5 mấy hôm trước khi ông Bollaert ra Bắc, ông Didier Michel hẹn đến gặp tôi”. Bức thư có lẽ được cụ Trần nhờ Didier Michel gửi hộ.

2. Ông Hãn: Chỉ Hoàng Xuân Hãn, nguyên Bộ trưởng bộ giáo dục và Mỹ thuật của chính quyền Trần Trọng Kim trước Cách mạng tháng 8. Năm 1947 Hoàng Xuân Hãn còn đang ở Hà Nội.

3. Phan văn Giáo: Dược sĩ, chủ hiệu thuốc lớn ở Thanh Hoá, là nhà Tư sản nổi tiếng có tư tưởng thân Pháp. Bị bắt trong Cách mạng tháng 8, sau được thả ra. Sau năm 1945 tiến hành nhiều cuộc vận động để khôi phục chính thể quân chủ ở miền Nam.

4. Ngài : Chỉ vua Bảo Đại - Vĩnh Thuỵ, lúc này đã thoái vị. Sau được chính quyền cách mạng cử đi công cán Trung Quốc, thì ở lại không về và sang ở Hương Cảng. (Trần Trọng Kim; Phạm Khắc Hoè, sđd)

5. Bên ấy : Khi Cách mạng tháng 8 nổ ra thì Trần Trọng Kim đang ở Huế. Bảo Đại thoái vị, ông về ở làng Tại Lại Thế gần thôn Vĩ Dạ, đóng cửa đọc sách không ra ngoài. Đầu năm 1946 thì về Hà Nội, không tham gia việc gì nữa. Sau khi Bảo Đại đi sang Trung Quốc, rồi ở lại không về. Cuối tháng 5/1946, quân Tầu Tưởng rút dần về nước. Tháng 6/1946, Trần Trọng Kim theo một số người của Quốc Dân đảng sang Trung Quốc tìm bắt liên lạc với Bảo Đại, và gặp nhau ở Hương Cảng.

6. Cousseau : Quan cai trị, từng làm Công sứ ở nhiều tỉnh tại Bắc Kỳ, là người móc nối dàn xếp đưa Bảo Đại từ Hương Cảng về nước để thành lập chính phủ theo ý người Pháp. (Phạm Khắc Hoè. sđd)

7. D’argenlieu : Cao uỷ Pháp tại Đông Dương lúc bấy giờ. Năm 1947 thì về nước cho Bollaert sang thay. (sđd)

8. Trần Trọng Kim, sđd, tr166, 167...

9. hôm 6 tháng 2 tây : ngày Trần Trọng Kim về đến Sài Gòn. Một cơn gió bụi có ghi : “ngày 5 đến Sài Gòn, nhưng đến sáng mùng 6 mới lên bờ.”

10. ông Hiền : Luật sư Vũ Văn Hiền, từng tham gia Nội các của chính quyền Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng bộ Tài chính. Bị quân Pháp bắt giữ sau ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946 ở Hà Nội cùng với Phạm Khắc Hoè, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Xuân Chữ, ... sau được thả ra. (Phạm Khắc Hoè, sđd)

11. Khiêm : Có thể là Phạm Duy Khiêm, người cùng tham gia với Trần Trọng Kim soạn sách “Việt Nam văn phạm”.

12. Trần Trọng Kim lúc này đã không còn giá trị. Người Pháp muốn tách ông ra khỏi Bảo Đại để không thể gây ảnh hưởng, cản trở ý đồ thành lập một chính phủ theo ý muốn của người Pháp.

13. Thảo : Luật sư Trịnh Đình Thảo (1901-1986), luật sư toà Thượng thẩm Sài Gòn, là một luật sư rất có uy tín, thường đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động cấp dưới, từng tham gia Nội các của chính quyền Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng bộ Tư pháp, Phó chủ tịch hội đồng cố vấn chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam. Sau ra chiến khu tham gia thành lập Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ hoà bình Việt Nam, đi nhiều nước vận động chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, Uỷ viên trung ương mặt trận tổ quốc, Đại biểu quốc hội.

14. Hoè : Phạm Khắc Hoè, giữ chức Đổng chưởng lý văn phòng Ngự tiền của vua Bảo Đại. Sau này đi theo kháng chiến, bị Thực dân Pháp bắt đưa về miền Nam dụ dỗ quay trở lại phục vụ Bảo Đại không thành, phải thả ông ra ở Hà Nội, ông tìm cách trốn khỏi thành phố lên chiến khu, có viết tập hồi ký “Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc”. Tập hồi ký này có nhắc đến việc ngày 16/4/1947, Phạm Khắc Hoè có đến chào từ biệt Trần Trọng Kim trước khi ra Hà Nội. Thư này viết sau khi Phạm Khắc Hoè đi Hà Nội gần một tháng (8/5/1947). (Phạm Khắc Hoè, sđd)

15. Sâm : Nguyễn Văn Sâm, Chủ tịch hội ký giả Nam Kỳ. Bị Thực dân Pháp an trí ở Sóc Trăng vì những hành động chống Pháp. Năm 1945, tham gia chính quyền Trần Trọng Kim, Hội viên hội đồng dự thảo Hiến pháp. Sau được phái đi làm Khâm sứ Nam Kỳ để tiếp thu Nam Kỳ được Nhật trao trả, chưa kịp thực hiện thì cách mạng tháng 8 bùng nổ. Là người tham gia thành lập Mặt trận quốc gia Việt Nam ở miền Nam, là thủ lĩnh đảng Việt Nam quốc dân độc lập, ông bị ám sát chết cuối năm 1947. (Nguyễn Quang Thắng, sđd)

16. Mặt trận quốc gia : Ngày 17-2-1947, Nguyễn Hải Thần, ông Nguyễn Tường Tam cùng một số nhân sĩ đã tiếp xúc với Bảo Đại và đã thành lập một Mặt Trận mệnh danh là Mặt Trận Quốc Gia nhóm tại Hương Cảng gồm: Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Chủ Xã Hội Đảng, Việt Nam Quốc Gia Thanh Niên Đoàn có mục đích lợi dụng Bảo Đại để tranh thủ độc lập nhưng Bảo Đại cũng như các nhà thực dân khác không chịu được sự "khó tính" của Mặt trận này nên đã gạt khéo Mặt trận ra ngoài và sau này, Bảo Đại về lập chính phủ chỉ có nhân viên của các nhóm tư bản và của đế quốc cộng tác mà thôi. Với những thành phần "Nam kỳ quốc" và bọn tay chân của đế quốc, Pháp tạo ra các chiêu bài độc lập, tính đánh lừa dân chúng Việt Nam nhưng đã thất bại. Nguyễn Văn Sâm chắc cũng tham gia trong mặt trận này.

17. Mặt trận kháng chiến : Chỉ Mặt trận kháng chiến của nhân dân miền Nam (?)

18. ông Oánh : Tức Nguyễn Quang Oánh (1888-1946), anh ruột Nguyễn Văn Ngọc (hiệu Ôn Như). Làm Thanh tra các trường Sơ học, Hội viên hội đồng cải cách giáo dục của chính quyền Trần Trọng Kim, từng cùng Trần Trọng Kim và Bùi Kỷ biên soạn sách Tiểu học Việt Nam văn phạm giáo khoa thư. Toàn quốc kháng chiến, ông bị giặc Pháp ập vào nhà bắn chết ngày 22/12/1946. (Trần Văn Giáp, sđd); Nguyễn Băng Hồ : Chỉ tên hiệu của ông Nguyễn Quang Oánh là Băng Hồ.

19. Vũ trụ đại quan : Một trong các công trình nghiên cứu của Trần Trọng Kim. (Trần Văn Giáp, sđd)

20. Nhà Rượu : Trần Trọng Kim có nhà ở khu vực gần Nhà máy Rượu Hà Nội (phố Nguyễn Công Trứ). Tức là căn nhà 41 phố Hàng Chuối (Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Nxb.Vĩnh Sơn, S., 1969)

21. “Cái nhà của tôi ở phố nhà Rượu cũng bị quân tự vệ đốt cháy. Thành ra bao nhiêu sách vở của tôi, có lắm quyển rất cổ rất quý, tích trữ trong mấy chục năm, đều hoá ra tro tất cả. Tôi vẫn chưa hiểu vì lẽ gì mà họ đốt nhà tôi, hoặc là vì đốt nhà bên cạnh mà cháy lây sang, hoặc vì Việt Minh thấy tôi bỏ đi, họ giữ không được, họ cho lệnh đốt nhà cho bõ tức”. Trần Trọng Kim, sđd.

22. Tác giả tự đánh dấu, và ghi chú sang bên cạnh thư, nhắc việc này thôi vì đã nhờ được rồi.

23. Bùi Kỷ : Tức cụ Phó bảng Bùi Kỷ (1887-1960), Hội viên hội đồng cải cách giáo dục của chính quyền Trần Trọng Kim, cùng Trần Trọng Kim biên soạn nhiều tác phẩm : Truyện Thuý Kiều, Việt Nam văn phạm, Nho giáo. Chủ tịch Hội văn hoá kháng chiến liên khu 3, uỷ viên Hội Liên Việt liên khu, Chủ tịch hội hữu nghị Việt- Trung. (Trần Văn Giáp, sđd)

24. Chương : Luật sư Trần Văn Chương, từng tham gia Nội các của chính quyền Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng bộ Ngoại giao. (Trần Trọng Kim; Phạm Khắc Hoè, sđd).

24. Chương: Tên người, lúc đầu tôi chỉ tra cứu được 1 người tên Chương là Luật sư Trần Văn Chương, từng tham gia Nội các của chính quyền Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng bộ Ngoại giao. Đến hôm 9.2.2014, bài viết nhận được phản hồi từ bà Phạm Thị Lệ Hương, 1 Việt kiều Mỹ cung cấp thông tin sửa sai cho, tên Chương là tên con gái cụ Trần Trọng Kim, tức bà "Trần Thị Diệu Chương, vì trong thư Cụ Kim thường kêu các C ngang tuổi là Ông… mà không nói tên trống không như thế này, vả lại Cụ viết “nhà tôi [tức là vợ của Cụ] và Chương đều có lời chúc ông bà…” thì chắc chắn phải là người trong gia đình Cụ. Con gái độc nhất của cụ tên là Trần Thị Diệu Chương, vẫn còn sống ở Pháp, năm nay cỡ 90 hay trên 90 tuổi 1 chút (ngang tuổi ông Bùi Diễm là con trai Cụ Bảng Bùi Kỷ là first cousin của bà Trần Diệu Chương, vì Cụ Bùi Kỷ là anh của Cụ bà Trần Trọng Kim).] Sở dĩ tôi dám quả quyết như thế này là vì tôi là người trong họ của Cụ bà Trần Trọng Kim, nên tôi đọc thư của Cụ Kim viết cho Cụ Hoàng Xuân Hãn tôi hiểu như thế. Tôi có hỏi thêm những người trong họ thì mấy nguời đó cũng nghĩ như tôi viết cho anh ở trên." (trích thư phản hồi của bà Phạm). Tôi xin sửa lại chú thích này theo ý kiến phản hồi của bà Phạm và xin trân trọng cám ơn bà.
_____________
.
Thư mục tham khảo
1.Lệ thần - Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Nxb Vĩnh Sơn, S,. 1969
2. Phạm Khắc Hoè, Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, H,.1986
3. Nguyễn Quang Thắng, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. S,.1982
4. Trần Văn Giáp, Lược truyện các tác gia Hán Nôm II. H.,1987
5. La Sơn Yên Hồ - Hoàng Xuân Hãn. Nxb GD, H,. 1998 (2t)

Phụ lục ảnh nguyên bản:
.
  


87 nhận xét :

 1. Từ năm 1947. Một tư liệu quý. Sao mà vẫn thời sự quá!

  Trả lờiXóa
 2. Một tư liệu quá quý,nó sẽ làm sáng tỏ nhiều điều mà những "ai" muốn bưng bít,tô vẽ lại lịch sử theo ý có lợi cho mình bị phanh phui rõ ràng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Qua lời CS, ông Trần trọng Kim chỉ là kẻ bất tài, hại dân hại nước! Chắc chắn, mai này chân lý sẽ sáng tỏ, ai mới thực là bất tài, tàn bạo và hại dân hại nước.

   Xóa
  2. Chắc chắn lịch sử sẽ được viết lại minh bạch chính xác chứ không bịp bợm, lừa đảo như lâu nay vẫn làm.

   Xóa
 3. Rất mong những sách của học giả Trần Trọng Kim được trân trọng và tái bản .

  Trả lờiXóa
 4. Tôi mới đọc cuốn VIỆT NAM SỬ LƯỢC của Trần Trọng Kim do Nhà xuất bản tổng hợp tp HCM xuất bản năm 2000 .Trước đây có tìm đọc tiểu sử của cụ Trần nhưng tác phẩm của cụ thì chưa được dù cũng rất yêu nueowcs và tài năngbiết .Nay đọc bài này ,thấy được tấm lòng ưu tư của cụ với Đất nước ,tôi thật sự cảm động.Đặc biệt tôi khâm phục sự sáng suốt ,tỉnh táo về chính trị của cụ ,hơn hẳn lớp đàn em ,dù cũng rất yêu nước và tài năng ,như các vị Nguyễn Văn Huyên ,Tạ Quang Bửu ,Nguyễn Mạnh Tường ...TK20 nước ta đã có nhiều nhân tài ,trong đó về sử học là Trần Trọng Kim .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi có cuốn sách Việt Nam sử lược của cụ Trần Trọng Kim xuất bản lần 6 năm 1950 mua tại hiệu sách cũ trên Sài Gòn. Đọc sách này khá hay. Sách tái bản hiện nay đã được biên soạn lại và bỏ bớt một số nội dung không có lợi. Tôi khâm phục tài năng và đức độ cụ TTKim
   Đồng Bào.

   Xóa
  2. Ông Tự có thể đọc hồi ký của cụ Kim "Một cơn gió bụi" trên mạng để biết thêm cuộc đời của cụ. (T.A Trần)

   Xóa
 5. Cu Tran Trong Kim la 1 dai hoc gia cua nuoc ta.

  Trả lờiXóa
 6. "Tôi vẫn biết việc chống với Pháp chỉ có V.M. mới làm nổi, nhưng vì chỉ tiếc họ quá thiên về chủ-nghĩa cọng-sản quá. Họ chỉ có một mục-đích là thi hành chủ nghĩa của họ, họ dùng đủ phương diện để đưa người ta vào cái chòng của họ. Sự hành-động của họ ở bên ta cũng như bọn cọng sản đã dùng ở bên Tàu và ở các nước khác, đều theo một lối đúng nhau như hệt. Họ không cần quốc-gia, không cần đạo-đức, nhưng có nhiều người tin ở nghĩa quốc-gia, thì họ lợi dụng cái nghĩa quốc-gia để đạt cái chủ-nghĩa của họ. Lừa dối xảo-quyệt đủ đường, cho nên người ta dễ mắc lừa lắm.
  Nay V.M. đứng vào cái địa-vị chống Pháp, tất là có cái thanh-thế rất mạnh. Nếu họ biết đổi cái thái-độ hung tàn bạo ngược đi, và tìm cách thu dụng các đảng phái khác, để lập thành một khối, không khuynh hướng hẳn về Cọng sản, thì có cơ thành công được, nhưng bảo con chó sói trở nên con cừu, thì có thể được không? Dù sao, đối với viêc nước mình, V.M phải chịu cái tiếng 功 之 首 罪 之 魁 (Công chi thủ tội chi khôi = Công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu). Đó là ý kiến riêng của tôi, còn các ông nghĩ thế nào tôi không biết."

  Rõ ràng ngay từ thời cộng sản còn đang buổi hừng đông, vậy mà ông Trần Trọng Kim đã nhìn thấy bản chất lừa dối, xảo-quyệt đủ đường, cho nên người ta dễ mắc lừa lắm. Ông Trần Trọng Kim quả là đức độ hơn người và đã có những nhận xét vô cùng chính xác cái chủ nghĩa CS- quái thai của thế kỷ 20.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khâm phục cụ Trần Trọng Kim có nhãn quan sáng suốt. Cụ thực là một vĩ nhân, toàn dân Việt nam ghi nhận công ơn của cụ.
   Với nhận xét này của cụ về Việt Minh, tôi đánh giá cụ Trần Trọng Kim giỏi như George Orwell, tác giả cuốn tiểu thuyết Trại súc vật, khi nìn thấy rõ bản chất của cộng sản.

   Xóa
 7. Dù chỉ là một lá thư , với những nhận xét mang tính chất cá nhân , nhưng những gì mà học giả Trần Trọng Kim đã nói , và với những nhận xét của ông rất đáng để chúng ta quan tâm .

  Tôi đặc biệt ngạc nhiên về những gì mà ông đã nhận xét và đánh giá về V M ở trong lá thư này , nó chứng tỏ một nhãn quan và kiến thức rất sâu rộng của ông .

  Sẽ có một ngày không xa , các nhân vật và những sự kiện lịch sử trong quá khứ sẽ được gọi đúng tên và giá trị đích thực như vốn có của nó .

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 8. Tôi đã được đọc "Việt Nam sử lược" của học giả Trần Trọng Kim, có thể nói đây là cuốn lịch sử chính xác nhất, khách quan nhất của nước ta, nhưng đáng tiếc là nhà xuất bản TP HCM đã lược bỏ đi một số nội dung cho phù hợp với ý đảng.
  Vì vậy tôi mong những ai có tâm huyết với lịch sử nước nhà, tôn trọng sự thật, hiểu được tiêu chuẩn sơ đẳng và tối thượng của lịch sử, thì hãy cho tái bản bản gốc của ông Trần Trọng Kim để hậu thế được biết.
  Cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã cho đăng một tư liệu lịch sử quý giá của học giả Trần Trọng Kim.

  Trả lờiXóa
 9. Đúng là một bức thư quý giá!

  Trả lờiXóa
 10. Có thể gói gọn về Trần Trọng Kim như sau: một học giả uyên bác, một nhà yêu nước, nhưng không thể là một nhà chính trị thành công. Vì lẽ nhà chính trị đó phải là: bịp bợm, thủ đoạn và tàn bạo thì mới làm được. :-)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Vì lẽ nhà chính trị đó phải là: bịp bợm, thủ đoạn và tàn bạo thì mới làm được. :-)" Nhận xét của bạn nặc danh 23:59 là chưa chính xác, bởi nó chỉ đúng đối với những nhà chính trị CS mà thôi, thử hỏi Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, tổng thống Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v... có phải là những nhà chính trị thành công không và họ có bịp bợm, thủ đoạn và tàn bạo không thì bạn sẽ phải xem lại nhận xét của mình.

   Xóa
 11. Lộ bản chất xấu ngay từ đầulúc 05:20 31 tháng 8, 2013

  Lịch sử rất công bằng, lịch sử sẽ đánh giá đúng và trả lại giá trị đích thực cho những cá nhân, từng sự kiện đã qua trong quá khứ.
  Tuy nhiên, cần phải ghi nhận rằng, không thể tự nhiên, ngẫu nhiên mà lịch sử sẽ dễ dàng "trả lại cái này", hay "đánh giá lại cái kia" ... nếu không có những con người tuy thầm lặng, nhưng nặng lòng với lịch sử, với đất nước mà đã dày công lưu trữ, bảo vệ các tư liệu quý giá trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, nguy hiểm. Nhờ có các nguồn tư liệu quý giá ấy mà tất thảy các sự việc dù vẫn đang u u minh minh, sẽ lần lượt được lôi ra ánh sáng.
  Cá nhân tôi xin chân thành biết ơn những bậc trí giả, ái quốc đã chung tay trong việc bảo vệ, gìn giữ cũng như công bố các tài liệu quan trọng như thế này ! Mong rằng các vị bảo trọng, an toàn trong một chế độ nguy hiểm bậc nhất thế giới này ! Xin cảm ơn Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, mong Tiến Sĩ bình an !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 09:44 1 tháng 9, 2013

   Đọc cuốn " Một cơn gió bụi " còn nhiều chuyện hay hơn .

   Xóa
  2. Đọc bức thư này mới hiểu được lịch sử Việt Nam, cảm ơn những người đã giữ lại được những tài liệu vô giá này. Thật tiếc, 1975 vì hoàn cảnh bị "đánh tư sản" nhiều gia đinh phải mà phải đốt hết sách vở quý giá.

   Xóa
 12. Hay quá !
  Cụ Kim quả là một kẻ sĩ thông thái tinh lược nhưng còn thiếu mưu lược nên đã bị người ta cướp mất chức và đốt mất nhà. Cụ cũng vì quá đạo đức nên không thể " bạo lực cách mạng" được . Đúng là chỉ có V.M ( dám) làm được điều này.
  Lịch sử sẽ vinh danh công trạng của cụ

  Trả lờiXóa
 13. Trần Trọng Kim là một nhà trí thức chân chính,nhưng ai đã sát hại ông ta?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi bạn đặt câu hỏi ra, bạn cũng đã biết rỏ là ai rồi.

   Xóa
  2. Ông Trần Trọng Kim mất tại Sài Gòn, thọ 71 tuổi, ông mất do tuổi cao sức yếu chứ không phải bị sát hại.

   Xóa
  3. Vậy cùng thời: "tên Việt gian PHạm Quỳnh" (nói như sách báo đảng "ta" vẫn viết vậy) thì ai giết? -thế mà có người con mờ mắt vì "ranh"lợi không nhận ra điều này?

   Xóa
  4. Sau khi Việt Minh giành được chính quyền và cái gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ông Trần Trọng Kim lưu vong ra nước ngoài. Sau nhiều năm tháng ở Quảng Châu và Hồng Kông, ngày 6 tháng 2 năm 1947, ông trở về Sài Gòn và sống tại nhà luật sư Trịnh Đình Thảo. Người Pháp thu xếp cho ông trở về Sài Gòn để vận động thành lập chính phủ mới. Về đến Sài Gòn, ông nhận ra rằng những lời hứa hẹn của người Pháp là giả dối nên ông quyết định không làm gì.
   Năm 1948, ông qua Phnom Penh và sống với người con gái. Sau đó, ông lại trở về Việt Nam sống thầm lặng và mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 năm 1953, thọ 71 tuổi.
   Ông không bị sát hại.

   Xóa
  5. ông lại trở về Việt Nam sống thầm lặng và mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 năm 1953, thọ 71 tuổi.
   Tôi lại nghĩ, may mà cụ mất năm 1953. nếu chậm lại một năm - 1954. Chắc cụ sẽ phài chịu đau đớn uất nghẹn hơn nhiều, vì cụ sẽ không thể thoát khỏi màn đấu tố như rất nhiều nhân sĩ chí thức lúc ấy.

   Xóa
 14. Người Nghệ Tĩnh gọi Cộng là Cọng thưa tác giả

  Trả lờiXóa
 15. Tôi đã đọc một cơn gió bụi của ông từ lâu, cái tâm của ông với quốc gia, dân tộc thật cảm động vô cùng. Một con người tài giỏi, tâm đức như ông đã không gặp thời...Xin thứ lỗi cho tôi đã có lúc nghĩ về ông như những gì mà người ta vẫn xuyên tạc lâu nay...Nhân dân sẽ luôn nhớ đến ông như một người con trung hiếu, một nhân tài của đất Việt...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em cũng như bác Điền, từ bé đã bị đầu độc: nào là "chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim thân Nhật", Nào là "cái gọi là chính phủ quốc gia của tên Việt gian Thân Nhật Trần Trọng Kim"... gán cho cụ Kim toàn là những ngôn từ độc địa mà không kẻ nào có đủ sự trơ tráo vô liêm sỷ như những gì tuyên giáo cs đã tuyên truyền bôi nhọ Cụ.
   Tai hại thay cái lối tuyên truyền giáo dục nhồi sọ ngu dân của đảng"ta"- như họ đã làm đối với 3 thế hệ người VN từ năm 45 đến nay và hậu quả của nó sẽ còn rất nghiêm trọng và lâu dài cho những thế hệ về sau nếu chưa có internet và điện thoại thông minh.
   (Cựu sv khoa Sử, ĐHSP)

   Xóa
 16. Lúc còn là học sinh tôi được rao giảng không tốt về chính phủ Trần Trọng Kim. Sau này lớn lên vô tình được đọc Việt Nam Sử Lược của cụ (thời đó cuốn này chưa cho in ở Bắc VN đâu) tôi có suy nghĩ khác hẳn vì thấy cụ đúng là một trí thức lớn, rất lớn. Cụ có những nhận xét đúng mực về dân tộc VN mình. Nay đọc lá thư này càng được hiểu cụ hơn. Đúng là một bậc trí tuệ sáng suốt, thấy rất sớm, nhìn rất đúng về hoàn cảnh và tương lai phiá trước của đất nước. Tiếc thay "Trời chẳng chiều người", nên cũng là một mất mát chung mà đám hậu thế chúng ta gánh chịu.
  Lịch sử sau này sẽ đánh giá và ghi nhận lại. Việt Nam còn, tên tuổi cụ còn tồn tại với non sông.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu ngày xưa biết theo lời cụ Kim thì đất nước đâu đau thương hơn nữa thế kỷ qua ? ngày nay cũng thế, bỏ ngoài tai, làm càng, để rồi hậu thế 50 năm về sau gánh hậu quả đau thương như hôm nay thế hệ mình phải gánh.

   Xóa
 17. Thực sự khâm phục Cụ TTK đã có cái nhìn rất sắc sảo và chính xác về bản chất của chủ nghĩa cọng sản:đó là sự dối lừa,nham hiểm,tàn bạo.Nó lý giải vì sao bao nhiêu người đã bị bắn giết,tù đày,bạc đãi mặc dầu đã có những đóng góp lớn lao về trí lực vật chất cho cách mạng.

  Trả lờiXóa
 18. Hà Tĩnh quê choalúc 21:24 31 tháng 8, 2013

  Rôi đây lịch sử và Nhân dân sẽ minh oan cho Ông

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông có làm gì sai mà phải minh oan; ngay cả NNCS cũng đâu có dám kết tội, mà chỉ dám ... nói xấu ông thôi!

   Xóa
 19. Môt tài liệu quý như thế này mà báo chí ko đăng thật đáng tiếc!

  Trả lờiXóa
 20. Yêu nước, thương dân trên hếtlúc 23:17 31 tháng 8, 2013

  Chỉ cần đến khi trên mảnh đất Việt khổ đau này không còn sự độc tài của Đảng cộng sản nữa, chỉ cần đến khi có nhiều chính đảng khác cùng tồn tại, đối trọng, cạnh tranh công bằng với những người cộng sản, thì khi đó các tiếng nói của tự do, dân chủ sẽ được thể hiện. Các bậc trí giả, vĩ nhân đất Việt, cho dù mang hệ tư tưởng nào, miễn là có lòng yêu nước, thương dân, khi đó nhất định sẽ được lịch sử ghi nhận công trạng, cụ Trần Trọng Kim nhất định sẽ có ngày được lịch sử Việt Nam vinh danh.

  Trả lờiXóa
 21. con rồng Việt Namlúc 21:43 1 tháng 9, 2013

  Hiện nay hàng triệu người Việt Nam nghe cái tên Trần Trọng Kim vẫn nghĩ đó là một tên phản động, bù nhìn, tay sai phát xít Nhật. Chính phủ Trần Trọng Kim luôn được sách báo gọi xách mé như thể đó là một chính phủ ác ôn có nợ máu với nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người miền Nam vẫn quí trọng và mang ơn cụ TTK. Sách vở của cụ vẫn được trân trọng và tái bản nhiều lần . Trong khi ở miền Bắc, guồng máy tuyên truyền của Đ muốn triệt tiêu tên tuổi của cụ, chụp cho cụ những cái mũ ác ôn , thân Nhật . Phải nói rằng những người VN thế hệ sau cụ đều phải biết ơn cụ . Những người đã từng học chữ Quốc Ngữ, ai lại biết bộ VN GKT từ lớp đồng ấu . Ai lại không biết những câu chuyện rất ý nhị , bổ ích và đấy tính giáo dục . Ở miền Nam , học sinh Trung học đều có trong tay cuốn VNSL. Từ khi có cuốn VNSL của cụ TTK, kiến thức về sử VN của học sinh miền Nam tăng lên rất nhiều . Các SGK sử miền Nam đều dựạ vào VNSL để soạn chương trình từ tiểu học đến hết lớp PT . Còn những sách về Nho giáo của cụ các SVĐH Văn Khoa ai cũng phải có . Đặc biệt cụ không làm chính trị, chỉ sau sau cuộc đảo chính của Nhật 9/3/1945, HĐ Bảo Đạo vì quí trọng và nghe danh cụ đã lâu nên mời cụ ra lập Chính Phủ . Một con người viết lịch sử, yêu tổ quốc như cụ TTK không lẽ lại đem thân làm tay sai cho quân phiệt Nhật ? Rồi sẽ tới lúc lịch sử phê phán lại con người và sự nghiệp của cụ TTK để trả lại cho cụ những gì thực là của cụ.

   Xóa
  2. Đúng vậy, từ hồi Trung học tôi luôn luôn tham khảo VNSL. Đây là sách gối đầu giường của chúng tôi. Học sinh miền Nam luôn quý trọng tài liệu này và tác giả.

   Xóa
 22. Tôi kính trọng tầm trí tuệ của cụ Trần khi Cụ đưa ra dự đoán "Cộng sản có công đầu và tội đầu". Tại thời điểm ấy, những nhận xét của cụ Trần về CS chính xác đến khó tin và trường tồn. Cụ hơn hẳn và khác hẳn cánh Giáo sư 'bảo vệ đảng' đương thời.

  Trả lờiXóa
 23. Lịch sử rất Công bằng, Sự thật trước sau vẫn là sự thật!

  Trả lờiXóa
 24. Một lá thư để quên gần 60 năm! Thật đúng là bút tích

  Trả lờiXóa
 25. Tại sao Lịch sử Nhà Trường gọi cụ là chính quyền 'bù nhìn'....?

  Trả lờiXóa
 26. Chú thích 24. Chương : Luật sư Trần Văn Chương.

  Tôi muốn biết có phải là thân phụ của bà Trần thị lệ Xuân, phu nhân của ông Ngô đình Nhu em ruột của cựu Tổng Thống miền Nam Ngô đình Diệm không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa đúng như vậy,bác ND.ạ !

   Xóa
  2. Bây giờ mới biết bà Trần thị lệ Xuân,phu nhân của ông Ngô đình Nhu em ruột của cựu Tổng Thống miền Nam Ngô đình Diệm. Sàigòn năm xưa lấy ngày 1 tháng 11 (1963) làm ngày cách mạng, điều này thât bất công cho ông Diệm, Nhu và bà Xuân. Bà xuân là con cụ Kim, thì tôi không nghĩ bà Xuân là người "xấu", lịch sử nên xét lại thời gian này.

   Tiện đây là bài vè, ai đó đã đặt ra trước khi lật đỗ ông Diệm:

   "nghe vẽ nghe ve
   nghe vè Nhu Diệm
   chín năm chấp chánh
   xây dựng họ Ngô
   học sinh nhàu vô
   phá tan nhà báo
   sài gòn nói láu,
   bợ đít bà Nhu
   ...
   lấm chuyện có bà Lệ Thu
   Tưng bừng có nàng Lệ Thủy
   Chừng nào cây trúc lộn đầu
   thì anh em Nhu Diệm đi chầu Diêm Dương"

   Ai đã ác tâm đặt ra bài này ?

   Xóa
  3. Sửa sai câu sau:

   lắm chuyện có nàng Lệ Xuân,
   tưng bừng có nàng lệ Thủy.

   Bài vè này được đặt ra để chuẩn bị lật ông Diệm. Trong câu "chừng nào cây trúc lộn đầu" , phe đảo chánh đã cố tình làm đồng tiền cắc VNCH thời bấy giờ in hình cây trúc ngược đầu với hình ông Diệm, như điềm báo trước.

   Xóa
  4. Bác ND.3:14 ơi ! Bác lầm rồi.Bà Lệ Xuân là con của
   cụ Trần Văn Chương (bộ trưởng chính phủ TTKim),chứ
   không phải con của cụ TTKim.
   Việc con của cụ Kim hay của ai đó là 'người xấu' hay
   không thì phải xét chính kẻ đó,chứ đừng xét lý lịch
   như CS.mà oan cho người ta,bác ạ !

   Xóa
  5. Chính xác Cụ Chương mà bác nhắc đến là thân Phụ của bà Trần Lệ Xuân.

   Xóa
 27. Dưới bức ảnh ghi ông Kim sinh 1883 - mất 1953 nhưng ở bài viết thì ghi 1887 - 1953. Vậy năm sinh nào là đúng ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cụ Trần Trọng Kim sinh năm 1883, mất năm 1953, hưởng thọ 70 tuổi tây , hoặc 71 tuổi ta.

   Xóa
 28. Xin cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã cho đăng tải tài liệu quý giá nầy. Ông Trần Trọng Kim mới đích thực là người yêu nước và là một nhà viết sử chân chính , đáng kính phục.

  Trả lờiXóa
 29. Trước đây, Tễu đã bài này rồi. Nhưng hôm nay có rất nhiều còm tâm huyết. Điều này chứng tỏ truyền thông ở VN ngày càng "lợi hại"...
  Sói sống lâu, sói đã già và sói rất tham ăn nên trong mình đã mang nhiều chứng bệnh nan y. Chỉ cần một thời gian nữa là sói tự chết thôi

  Trả lờiXóa
 30. Việt Minh: "Họ không cần quốc-gia, không cần đạo-đức, nhưng có nhiều người tin ở nghĩa quốc-gia, thì họ lợi dụng cái nghĩa quốc-gia để đạt cái chủ-nghĩa của họ. Lừa dối xảo-quyệt đủ đường, cho nên người ta dễ mắc lừa lắm"(TTK).
  Nhãn quan chính trị của cụ quá sáng suốt khi nhận định về CS. Cả dân tộc VN mấy nghìn năm văn hiến, có bề dầy lịch sử hào hùng về dựng nước và giữ nước đã bị mắc lừa một nhóm người. Cho đến bây giờ họ cũng không hề thay đổi bản chất. Nông dân và công nhân là lực lượng hy sinh xương máu giành chính quyền và giữ chính quyền cho họ giờ đây lại là đối tượng bị bóc lột thậm tệ nhất. 3 triệu đảng viên CSVN đang mạo danh Quốc gia, Dân tộc để nắm quyền sinh, quyền sát 87 triệu dân . Họ coi quyền lợi của họ trên hết cả Quốc gia, Dân tộc. Chỉ tiếc rằng những người bị phản bội nhất hiện nay là Nông dân và Công nhân vẫn chưa nhận ra chân tướng của CS.
  Nhờ bác Tễu mà hiểu cụ Trần Trọng Kim hơn qua trang này.

  Trả lờiXóa
 31. Ông Trần Trọng Kim quả là một đại học giả trí tuệ hơn người , vì cho đến gần đây bản chất của CS mới được nhiều người biết đến. Có nhiều cách để dựng nước thành công , nhưng cs đã chọn bạo lực và lừa dối làm chủ yếu để giành CQ thì cũng dễ hiểu : nó tập hợp chủ yếu những tay vô học , vô lương tâm làm thủ lĩnh . Cũng có một số lãnh đạo là trí thức nhưng đã bị làm cho nhu nhược hoặc là mê muội đến mức không dám phê phán bản chất của cs (VNG, HCM... chẳng hạn-Trần Đĩnh đã bực mình thốt lên như thế trong hồi ký Đèn cù của ông). Tuy nhiên , như ai cũng biết (và việc gì cũng thế), lừa dối và bạo lực chỉ mau chóng giành được CQ thôi , nhưng để giữ được , xây dựng được, phát triển được CQ bền vững mãi mãi thì nhất quyết không thể được. Sở dĩ cs giữ được CQ từ 1945 đến nay là bởi liên miên có chiến tranh , nên dân ta không đủ điều kiện để hiểu biết về cs. Vì thế giờ họ vẫn giữ nguyên cách cai trị dân bằng bạo lực và lừa đảo nên việc phát triển xây dựng CQ sẽ rất khó khăn . Tất cả những cái mà ta nhìn thấy đang biểu thị hàng ngày (cầu đường , nhà cửa , xe cộ, TV điện thoại, mấy tính...) chỉ là tiền vay của thế giới . Rồi đến hạn cũng phải è lưng ra trả , mà ai phải è lưng ? Chính nhân dân lao động , chứ không phải các quan chức cs .

  Trả lờiXóa
 32. Nếu đọc " Một cơn gió bụi" hồi ký của cụ Trần Trọng Kim sẽ biết được sự thực của năm 1945 thế nào, khác hẳn sách báo cộng sản, ông có tả: tại các hòm bỏ phiếu có du kích đứng canh, người đứng bỏ phiếu sợ chết khiêp. Theo Việt Minh thì không sao, không theo hôm sau mất tích, cộng sản giết người như ngóe. Chính phủ của cụ Trần Trọng Kim còn, thì đất nước sẽ theo một hướng khác, rất tiếc cụ là một người yêu nước, một trí thức lớn, có nhân cách, rất tiếc cụ không phải là một nhà chính trị, khi Nhật đề nghị với cụ là tiêu diệt cộng sản lúc đó chỉ có khoảng 5000 người, cần một đêm là dọn sạch cụ không đồng ý, nên con cháu bây giờ mới khổ. Qua bức thư này, lại thấy là cụ rất hiểu cộng sản, nhưng cụ không hợp tác với Nhật để diệt cộng sản, bởi cụ cho rằng người trong nước dù có như thế nào cũng hơn người nước khác, còn cộng sản lại coi nước ngoài là bạn vàng còn nhân dân không theo cộng sản là thế lực thù định, tiếc cho cụ, tiếc cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 33. Đọc các bình luận, thấy những gì mình cảm nhận được đã được mọi người viết ra rồi những vẫn phải thốt lên: Tiếc quá, một nhân cách lớn, một nhân tài, không được cống hiến non sông!

  Trả lờiXóa
 34. Ngày xưa, đảng CSVN kết tội cụ Trần Trọng Kim là thân Nhật và lấy cớ này để cướp chính quyền hợp pháp của cụ Trần. Ngày nay, đảng CSVN ngửa tay xin viện trợ ODA của Nhật nhiều nhất, và còn mong Nhật can thiệp để ngăn Tầu cộng ăn cướp Biển Đông, thì sao???!!!
  Chính Phủ Trần Trọng Kim dù chỉ tồn tại được 6 tháng nhưng đã làm được biết bao việc lợi ích cho quốc gia dân tộc. Một trong những thành tựu to lớn của chính phủ Trần Trọng Kim chính là đã đề ra một chương trình giáo dục mới cho một nước VIệt Nam độc lập. Chương trình giáo dục của VNCH là sự tiếp nối của chương trình giáo dục này, và nó đã đào tạo nhiều thế hệ thanh niên ưu tú cho dân tộc.
  Xin cám ơn Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện đã cho đăng tài liệu lịch sử quí giá này. Hy vọng rồi đây sẽ còn nhiều chứng tích lịch sử quí giá khác được phát hiện và được phổ biến cho công chúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhờ có Tểu blog mà lịch sử được tái hiện chân thật, đầu óc của chúng tôi được mở mang rất nhiều.... chứ hồi còn nhỏ đi học bị nhồi sọ từ những thông tin một chiều của cs, cứ ngỡ TT Kim là thế lực phản động, phản quốc, đối nghịch với đảng cs, đáng bị loại trừ....Giờ mới ngộ ra và thật thắm thía câu nói của cụ "công đầu và cũng là tội đầu" của cs. Oh la la...lịch sử bao giờ cũng là lịch sử không thể che đậy và bẻ cong được....

   Xóa
  2. CP Trần Trọng Kim khẩn trương đem gạo từ Nam ra cứu đói cho miền Bắc. 1 số thuyền gạo bị Việt Minh cướp!

   Xóa
 35. Không phải" một cơn gió bui." mà "một cơn gió độc" . Nó nhiễm độc hết cả đại ngàn. Cụ TT Kim và cụ Hoàng Xuân Hãn là loại thiết mộc đã có phản ứng tự vệ. Chắc sau này sử sẽ viết như vậy.

  Trả lờiXóa
 36. Những nhân định của cụ Trần Trọng Kim quả là sáng suốt. Ngưỡng mộ cụ!

  Trả lờiXóa
 37. Tôi vẫn biết việc chống với Pháp chỉ có V.M. mới làm nổi, nhưng vì chỉ tiếc họ quá thiên về chủ-nghĩa cọng-sản quá. Họ chỉ có một mục-đích là thi hành chủ nghĩa của họ, họ dùng đủ phương diện để đưa người ta vào cái chòng của họ. Sự hành-động của họ ở bên ta cũng như bọn cọng sản đã dùng ở bên Tàu và ở các nước khác, đều theo một lối đúng nhau như hệt. Họ không cần quốc-gia, không cần đạo-đức, nhưng có nhiều người tin ở nghĩa quốc-gia, thì họ lợi dụng cái nghĩa quốc-gia để đạt cái chủ-nghĩa của họ. Lừa dối xảo-quyệt đủ đường, cho nên người ta dễ mắc lừa lắm.
  (cụ Trần Trọng Kim)
  *
  Nhận định của cụ Trần Trọng Kim là nhận định của một thiên tài! Không còn nhận định nào sâu sắc hơn, chính xác hơn! Kính trọng thay một nhà yêu nước hơn chính bản thân mình!
  Trong thư cụ cũng có than phiền không tập hợp được tinh thần đoàn kết! Ôi, làm sao có tinh thần đoàn kết được khi có đảng phái vừa muốn lợi dụng tinh thần quốc gia của người dân, lại vừa muốn thực hiện tham vọng chính trị riêng của mình bất chấp đạo lý, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích! Thật là kinh tởm!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo tôi, rất tiếc Vừa Bảo Đại đã sớm bỏ mất cơ hội . Chung quanh nhà vừa lại chỉ toàn là những nhà văn, nhà giáo không có nhà quân sự và nhà chính trị . VM cướp lấy cơ hội . Nhưng cũng chưa phải là đã mất hết . Nhưng vua Bảo Đại đã theo Tây . Nếu là vua Duy Tân thì chắc nước VN sẽ khác !

   Xóa
 38. Ông Oánh sinh thời là một người trung hậu ngay chính, ở đời này thật là ít có.
  (cụ Trần Trọng Kim)
  *
  Cách nhìn người của cụ Trần Trọng Kim nói lên phẩm hạnh cao quý của cụ. Thật là một người cao quý! Một danh nhân đất Việt!

  Trả lờiXóa
 39. Tôi rất kính trọng nhà sử học Trần trọng Kim,ai giêt Trần trọng Kim là kẻ thù của người VN !

  Trả lờiXóa
 40. Xin hỏi TS.NXD quyển "Nam quốc địa dư chí" của HXH khi Ông Nguyễn Đức TOÀN phát hiện bức thư cụ TTK là ở Hà nội hay ở Pháp ?

  Trả lờiXóa
 41. Cụ Trần Trọng Kim đúng là ngồi nhà biết thiên hạ sự. Nhận định của cụ Trần Trọng Kim là nhận định của một thiên tài! Không còn nhận định nào sâu sắc hơn, chính xác hơn! Cụ khác họ quá nhiều, chả trách nào họ gán cho cụ mác bù nhìn, tay sai phát xít Nhật,...Mong một ngày không xa những chí sĩ như cụ được lịch sử Việt Nam vinh danh.

  Trả lờiXóa
 42. Nhớ Tiên Sinh xưa:
  Trí dõi sáng mặt trời,
  Học noi sâu lòng bể.
  Dẫu theo Tây thức Văn minh,
  Vẫn giữ Đông Phương phong thế..


  Ngày 17, tháng 4, năm 45,
  Được nhà Vua uỷ thác,
  Tiên sinh thành lập nội các,
  Làm nên chính phủ dân chủ đầu tiên.
  Toàn dân nô nức chào đón, khắp 3 miền.


  Đại diện chính phủ là học giả, người hiền,
  Trần Văn Chương, luật sư, Ngoại giao chuyên trách.
  Trần Đình Nam, bác sĩ, Nội vụ chuyên môn.
  Đình Thảo, Luật sư, Tư pháp,
  Xuân Hãn, Thạc sĩ Toán, Giáo dục, Mỹ nghệ kiêm toàn.
  Phan Anh, Thanh Niên, xây dựng kết đoàn..


  Chủ trương dân tộc, anh em một nhà không chém giết (1)
  Thả tù chịnh trị, cứu đói miền Bắc, sắp chết
  Sửa đổi giáo dục, thêm cải cách hành chính (2)
  Quyết tâm đưa Việt nam ôn hoà chuyển mình,
  Đi dần vào tư thế Độc Lập, Văn Minh.


  Ngày tháng 8, có cuộc Mít-tinh,
  Sinh viên, Công chức tuần hành, ủng hộ,
  Phản đối tàu Đô đốc Pháp ngoài khơi vịnh Bắc,
  Thế là Cờ Đỏ tung ra, trên Nhà hát,
  Vài tiếng súng nổ, mọi người nhớn nhác.

  VM tràn vào công sở, cơ quan,
  Tối hậu thư đưa ra, âm mưu có tính toán..

  Chúng tôi đại diện cho trào lưu mới (5)
  Gương mẫu chúng tôi là nước Nga xa xôi.
  Giành độc lập, và chuyên chính vô sản,
  Xây dựng chế độ mới tuyệt vời..


  Lời Tiên sinh: Quyền hành tôi có thể trao các ông,
  Nhưng thế nào thì lịch sử sẽ phán xét.  Công minh, công tâm, không yêu không ghét.
  Như cô gái lành trên đường, gặp kẻ cắp.
  Tiên sinh lấy Trí của người quân tử,
  Mà đối đãi với lòng dạ của kẻ tiểu nhân.

  Công chi thủ, mà tội chi khôi.
  Công và tội đều rõ ràng phân đôi.
  Thôi như bàn tay có mặt này mặt khác,
  Nhưng cực đoan, cực tả thì cũng hạng nhất!


  Người ta nói , biết đủ thì sẽ đủ,
  Tri túc, tiện túc, hà thời túc,
  Ở đây chủ nghĩa cứ tung hô lên mọi lúc,
  Thũ đoạn thì hèn kém hơn cả kẻ tiểu nhân!.

  Thang 8 này đã qua đi bao lần,
  Nhớ bậc tiền nhân, đêm đốt đèn, lòng mênh mang hồi tưởng!

  (1) TTK chủ trương không tiêu diệt VM khi đuọc tướng Nhật hỏi ý kiến.
  (2) Bộ trưởng GD Hoàng Xuân Hãn đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy từ trung học đến đại học.
  (3) Cán bộ VM Lê Trọng Nghĩa nói với đại diện chính phủ TTK.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cám ơn bài thơ của nặc danh

   Xóa
  2. Trải qua một cuộc bể dâu
   Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
   Kiều

   Xóa
 43. Không nói thì cũng biết. Đây là bọn lục lâm thảo khấu rồi

  Trả lờiXóa
 44. http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/su-co-bat-ngo-khi-tong-thong-obama-toi-trung-quoc-20160903192606589.htm

  Trả lờiXóa
 45. Cụ TRẦN TRỌNG KIM,bậc ĐAi TRí ĐAi THức. Cám ơn ngừơi Sư tầm văn bản rất quý.

  Trả lờiXóa
 46. Qua sự còm không chính xác về sự mất của ngài Kim (bị giết?), tôi nghĩ nên tra cứ tư liệu, cũng như tự điển trước khi bình luận.

  Trả lờiXóa
 47. Tôi xem việc người Pháp làm, không thấy gì là chân thực. Họ thấy tôi giữ cái thái-độ khảng khái không chịu để họ lợi dụng, họ phao ra rằng tôi nhu-nhược và đa nghi không làm được việc(...)

  -----------------------------------
  Đọc lá thư này và bài 'Lời điếu của Bảo Đại trong tang lễ TTK' làm tôi bỗng có cảm giác như chính vua BĐ đã sát hại (bằng cách đầu độc) TTK theo lệnh của Pháp!
  Vì sao tôi đi đến suy đoán thô thiển này? Trong bài "Lời điểu của BĐ" có tấm hình ghi chú phía sau là: TTK nhất quyết ủng hộ rút VN ra khỏi khối Liên hiệp Pháp. Ảnh hưởng của TTK là rất lớn đối với sự can thiệp chính trị của Pháp ở VN; cũng tương tự như sau này, Mỹ dùng TT Ngô Đình Diệm để kiểm soát miền Nam VNCH. Do đấy, từ sự thật của số phận ông Diệm, suy ngược lại số phận ông TTK khi muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Pháp đương nhiên sẽ dẫn đến bi kịch cho cá nhân của ông!

  Trả lờiXóa
 48. Rồi sẽ có ngày lịch sử sẽ trả lại đúng giá trị cho ông.Đồng thời những gì đen tối của ngày hôm nay lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng

  Trả lờiXóa
 49. Nhờ Tễu giải ngố tớ tí : Cụ Bùi Kỷ trong bài này có họ hàng gì với ông nhà báo Bùi Tín không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa Cụ. Cụ Bùi Kỷ và Nhà báo Bùi Tín không có họ hàng nội tộc. Cụ Bùi Kỷ quê quán ở Hà Nam. Nhà báo Bùi Tín quê quán ở Liên Bạt, Ứng Hòa (HN).

   Xóa
  2. Nhà báo Bùi Tín là con cụ Bùi Bằng Đoàn, còn cụ Bùi Kỷ có con là Bùi Diễm, một quan chức ngoại giao cao cấp của chính quyền Sài Gòn (ông Bùi Diễm làm Đại sứ VNCH tại Mỹ)

   Xóa
 50. Nếu không có vũ CS cướp chính quyền của cụ Trần Trọng Kim năm 1945 thì đất nước Việt Nam ngày nay chắc phải là Con Rồng châu Á thực thụ -chứ không phải là con giun VN XHCN như hiện nay .Một sai lầm khủng khiếp của VN.

  Trả lờiXóa
 51. Ông vua chó mèo , nhà thơ dân gian Nguyễn bảo Sinh có câu : " Làm hàng giả tù mọt gông , Làm lịch sử giả lại không việc gì " . (làm lịch sử giả cho vừa lòng ai đó có khi còn được bơm thổi ,tô vẽ thành học giả ,giáo sư ,nhà nọ ,nhà kia ,ghế cao ,bổng lộc ...,tha hồ lòe bịp thiên hạ .)

  Trả lờiXóa
 52. Cám ơn Tễu blog . Cám ơn " in-tẹc-nét " .

  Trả lờiXóa
 53. 4. Ngài : Chỉ vua Bảo Đại - Vĩnh Thuỵ, lúc này đã thoái vị. Sau được chính quyền cách mạng cử đi công cán Trung Quốc, thì ở lại không về và sang ở Hương Cảng. (Trần Trọng Kim; Phạm Khắc Hoè, sđd)
  --------------------------------------------
  Ở chú thích này, mặc dù tuy là dẫn theo lời của Trần Trọng Kim và Phạm Khắc Hòe, nhưng theo tôi nghĩ thì ông Kim và ông Hòe vào thời các ông đã không được hiểu rõ về sự việc "ở lại không về" của vua Bảo Đại. Nếu vua BĐ thật sự muốn ra nước ngoài để tiếp tục theo đuổi chính trị thì Ngài có thể dễ dàng xin sang Pháp chứ không cần phải mất công cho vở kịch tham gia vào chính phủ ông Hồ để sang Trung rồi bỏ trốn. Nếu lương lẹo như thế thì thật không phải là cách cư xử đúng với phẩm chất của Ngài và Ngài cũng đâu phải bị giam cầm, quản chế thì tại sao phải dùng hạ sách đấy?

  Theo Hồi ký của vua BĐ bằng tiếng Pháp "Con Rồng An Nam" (Le Dragon d’Annam) thì sự thật là ông Hồ vì e ngại vua BĐ ở lại trong nước nên mới bày kế cử vua BD sang Trung rồi bỏ rơi Ngài bên đấy. Vua BĐ bị thất lạc hết cả hành lý, không tiền không bạc, không người thân, trơ trọi như trong đoạn trích hồi ký sau:

  (...)Khi chúng tôi sắp lên máy bay thì có người đưa cho tôi tin nhắn của Hồ Chí Minh:

  “Thưa ngài, mọi sự ở đây đều tốt đẹp, xin ngài cứ thư thả ở lại. Vả lại, sự hiện diện của ngài ở Trung Quốc rất hữu ích cho chúng ta. Đừng ngại ngùng gì cả. Khi nào tôi thấy là ngài cần về, tôi sẽ báo. Xin ngài nghỉ ngơi cho khỏe để còn làm nhiều nhiệm vụ đang chờ đợi chúng ta. Ôm hôn thân ái. Ký: Hồ Chí Minh. (tr 156)

  “Chủ tịch không muốn tôi trở về. Tôi chào từ biệt phái đoàn. Khi máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ ở chân trời, tôi đứng một mình trong căn cứ cũ của không quân Mỹ. Ngồi trên bậc cầu thang của phi trường, tôi điểm lại tình hình: không những tôi trơ trọi một thân một mình mà còn hoàn toàn cùng quẫn, không có một đồng xu dính túi. Vali của tôi nằm trong hầm để đồ của máy bay, khiến tôi không có quần áo để thay và cũng không có giấy tờ hay hộ chiếu… Tôi đọc lại câu “Ôm hôn thân ái” của Hồ Chí Minh mà không thể không mỉm cười: Thật là một đại kịch gia! Khi thì săn sóc như một người cha, khi thì đầy trìu mến, ân cần, biết lợi dụng cái giáng điệu mảnh dẻ yếu ớt của mình, khi thì tỏ ra đầy uy quyền. Thật là không thiếu trào phúng… Tất cả ai gần ông lúc ban đầu đều bị nhầm, bị lừa… Người Mỹ, Sainteny, và chính tôi đây… Thật ra sự hiện diện của tôi làm ông vướng víu. Đó là lí do tôi phải đi Sầm Sơn và bây giờ là tôi phải lưu vong.(hết trích)

  Trả lờiXóa
 54. Cụ Trần Trọng Kim cùng biết bao chí sĩ tinh hoa của dân tộc đã bị dập vùi. Nhưng nhân cách và trí tuệ của những con người ấy sẽ còn sống mãi trong lòng dân tộc. Dân tộc ta đã đổ bao máu xương và nước mắt trên những chặng đường ma quỷ dẫn đưa? Để hiện tại và tương lai còn tầng tầng lớp lớp những khói bụi mây mờ! Nhưng phải sống và vượt qua tất cả. Nợ trăm năm nghìn năm thì cũng là phải trả. Thì mới mong có một ngày rạng rỡ giống nòi! Cảm ơn người đã sẻ chia bao nỗi đau đời của những anh hào đất Việt!

  Trả lờiXóa
 55. Tất cả những gì thuộc về sự thật thì không thể phủ nhận

  Trả lờiXóa