Đại Việt sử ký toàn thư chép về chiếc ấn gỗ duy nhất: 
Năm Đinh Tỵ (1257) khi vua Trần Thái Tông thân hành thống lĩnh sáu quân đi chống giặc, quan giữ ấn vội vàng giấu ấn báu lên rường điện Đại Minh, chỉ đem ấn nội mật đi theo. Giữa đường, ấn ấy lại mất. Giấy tờ trong quân không có ấn. Vua sai thợ khắc gỗ làm ấn. Đến khi xa giá về kinh lại có người đem dâng con ấn bị  mất, ấn báu giấu đi vẫn còn nguyên ở chỗ cũ.
Một đoạn sử khác cũng nhắc chuyện, năm 1316 xét duyệt quan văn và cấp cho hộ khẩu có mức độ khác nhau. Các quan xét duyệt cho rằng những tấm thiếp có đóng ấn gỗ vào năm Nguyên Phong là giả. Thượng hoàng Trần Anh Tông nghe tin ấy bảo: “Đó đúng là những tấm thiếp của nhà nước đấy”. Nhân ôn chuyện xưa mà dụ rằng: “Những người ở trong triều mà không am hiểu điển cũ thì lỡ việc nhiều lắm”.