Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

TUYÊN BỐ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUỐC GIA VIỆT NAM

.
TUYÊN BỐ VỀ CHỦ QUYỀN 
BIỂN ĐẢO QUỐC GIA VIỆT NAM CỦA CÔNG DÂN 
VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM

Ngày 27 tháng 6 năm 2017 

Lần đầu tiên, một lãnh đạo Trung Quốc sang Việt Nam – tướng Phạm Trường Long – đã tuyên bố công khai, trực tiếp với lãnh đạo Việt Nam, rằng “vùng lãnh hải Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc từ thời cổ đại”, điều mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại Singapore sau khi rời Việt Nam, mà không dám nói khi còn ở Việt Nam.

Phạm Trường Long, đại diện lập trường bành trướng của Trung Quốc, đã tiến thêm một bước khiêu khích mới, đe dọa chủ quyền Việt Nam, đồng thời Trung Quốc tiến hành manh động gây hấn ở lãnh hải và một số điểm trên đất liền của Việt Nam.

Dù yêu chuộng hòa bình hữu nghị, và đã từng trải qua chiến tranh, nhân dân Việt Nam không sợ hãi và kiên quyết chống lại cuộc xâm lấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh, như đã từng thể hiện qua lịch sử mấy ngàn năm chống giặc Tàu xâm lược.

Chúng tôi, các công dân Việt Nam và các hội đoàn xã hội dân sự Việt Nam, long trọng tuyên bố:

1) Phản bác và lên án các hành vi xâm lược lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang diễn ra. Dù bất cứ tình huống nào, sự đánh trả của nhân dân Việt Nam để bảo vệ đất nước là tất yếu.

2) Nhân dân Việt Nam đồng lòng, đoàn kết, gác bỏ mọi khác biệt và ủng hộ tất cả các Nhà nước của Quốc gia Việt Nam ở mọi thời kỳ, trong cùng lập trường bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống mọi hành động xâm lược.

- Tại Hội nghị quốc tế San Francisco – Mỹ, 1951, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc Việt Nam, và được hội nghị công nhận.

- Chính phủ VNCH (Miền Nam), 1974, đã chiến đấu quyết liệt chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, tuy thất bại nhưng tinh thần không khuất phục.

- Chính phủ CHXHCN Việt Nam, sau khi thống nhất đất nước, dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn 1979 đã tiến hành cuộc đánh trả oanh liệt cuộc xâm lăng 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam. Tuy Việt Nam chưa giành lại được 6 đảo ở Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa còn bị Bắc Kinh chiếm đóng, nhưng năm 2011 trước Quốc hội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam về Hoàng Sa và Trường Sa. Chính phủ Việt Nam cũng có những tuyên bố khác có nội dung thống nhất như trên. Và Quốc hội Việt Nam đã công khai thừa nhận là Việt Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ lịch sử khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ.

Lập trường của nhân dân Việt Nam và sự nhất quán của các Chính phủ của Quốc gia Việt Nam đã rõ ràng trong suốt chiều dài lịch sử. Tham vọng ngông cuồng, lạc thời đại của bè lũ Bành trướng Tập Cận Bình – Phạm Trường Long không tránh khỏi sự thất bại thảm hại.

3) Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và tri ân các thế hệ quân đội thuộc các thời kỳ, đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc, để chống các loại giặc ngoại xâm bất cứ từ đâu đến và dưới màu sắc nào.

4) Cải thiện nội trị là điều khẩn thiết để có nội lực hùng mạnh bảo vệ Tổ quốc chống ngoại xâm. Các tầng lớp nhân dân đang phấn khích, ủng hộ và theo dõi xu thế làm trong sạch bộ máy nhà nước, và cải tổ về mọi lãnh vực: kinh tế, y tế, giáo dục, quốc phòng, tư pháp. Đặc biệt, canh tân quân đội, từ bỏ sự sa đà vào lợi ích nhóm bất chính, chấn chỉnh hệ thống hành chánh quan liêu, diệt trừ tham nhũng. Và quan trọng hơn hết là từ bỏ hệ tư tưởng lạc hậu ảo tưởng, sửa Điều 4 Hiến pháp nhằm hiệu chính vai trò của Quốc hội, tăng cường sức mạnh đoàn kết của nhân dân, thực thi nền dân chủ cho kịp đà tiến của thời đại.

Tổ quốc là trên hết, gác lại quá khứ, chấp nhận khác biệt.

Chúng tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội dân sự, các thành viên trong bộ máy nhà nước, cùng đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, ủng hộ tuyên bố này.

Chúng tôi kêu gọi nhân dân các nước ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam theo công ước quốc tế, góp phần bảo dưỡng môi trường tài nguyên vùng biển, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Xin ký tên ủng hộ bản Tuyên bố này qua địa chỉ: biendongtuyenbo@gmail.com

---------------------------------------

English version:

STATEMENTS BY CITIZENS AND CIVIL ORGANIZATIONS OF VIETNAM ABOUT SOVEREIGNTY ON VIETNAMESE WATERS AND ISLANDS


Ho Chi Minh City June 27/6/2017 

Recently, Fan Changlong, a Communist China leader made official statements to the leaders of Vietnam in Hanoi: "The islands in the China Sea have belonged to China since antiquity". Even the Chinese President Xi Jinping did not dare to do such a thing in Vietnam. He only did it in Singapore after leaving our country.

As the representative of the Chinese hegemonic lines, Fan Changlong took a new step in the provocation and threats against Vietnamese sovereignty. At the same time, China is deliberately attacking some parts of the continental shelf and the national territory of Vietnam.

The Vietnamese people, enamored of peace and friendship, even after having suffered so many wars, is determined to struggle obstinately against these aggressions carried out by the Chinese leaders. Our people have proved throughout their millenary history, this unwavering will of resistance against Chinese aggression.

We, citizens and civil organizations of Vietnam, make the following solemn declarations:

1. We reject and condemn the actions of the current aggressions of the Beijing leaders against the waters and territories of Vietnam. In all circumstances, our fight for the defense of our country is an absolute necessity!

2. In all the epochs of its history, the Vietnamese people were united in the support of the Vietnamese states in the struggle for the defense of the sovereignty of Vietnam against the external aggressions.

- At the International Conference in San Francisco in 1951, the Prime Minister of the Republic of Vietnam (South Vietnam) reaffirmed that the Hoang Sa-Truong Sa Islands were belonged to Vietnam. And this position was approved by all participating delegates.

- The Republic of Vietnam (South Vietnam) carried out a heroic but unsuccessful struggle against the Chinese aggression at Hoang Sa in 1974.

- In 1979, under the leadership of General Secretary Le Duan, the Socialist Republic of Vietnam stubbornly resisted Chinese aggression on the 6 provinces bordering North Vietnam.

- Although the Hoang Sa archipelago and the 6 Truong Sa islands remain still occupied by China, Prime Minister Nguyen Tan Dung reaffirmed Vietnam's rights on Hoang Sa and Truong Sa islands before the National Assembly. This consistent position was subsequently confirmed in various statements. Among other things, the National Assembly has officially recognized the fact that Vietnam has missed its historic duty in restoring territorial integrity.

- The unfailing position of the Vietnamese people and successive governments is constant throughout our history. The extravagant and out-of-date ambitions of Xi Jinping - Fan Changlong will certainly encounter lamentable failures!

The Vietnamese people always express their deep gratitude to their armed bodies, which have fought and sacrificed themselves for their fatherland in the struggle against the aggressors from wherever they come and under any color.

Internal consolidation is the sine qua non condition of strengthening the country's defense forces against invasion. The different layers of the Vietnamese population are enthusiastically following and firmly supporting the State's transparency policy, the policy of reforming the economy, health, national education, national defense, justice ... Particularly, the reform of the army, the abandonment of financial interests related to particular selfish groups, the reorganization of the bureaucratic administration system, the liquidation of corruption. The most important of all, will be the abandonment of ideological illusions, the amendment of Article 4 of the Constitution to restore the rights of the National Assembly, strengthen national unity, achieve democracy in order to catch up with the times.

The country must be above all. The past must be put on hold, the difference must be accepted.

We appeal to all segments of the population, all civil and social organizations, all members of the apparatus of the state and all Vietnamese compatriots living both in Vietnam and abroad to support the present declarations.

We also appeal to the people of the world to support our just struggle for the defense of Vietnamese sovereignty, in accordance with international laws, for the protection of the environment, for the preservation of natural resources, guaranteeing the freedom of maritime and air navigation, for the international legal order, in China Sea.

If you are supporting these declarations, please provide your contact information (surname and first name, occupation, place of residence) via the following e-mail address:
biendongtuyenbo@gmail.com.

Ho Chi Minh City, June 27/2017 
--------------------------------------------

Version français
DÉCLARATIONS DES CITOYENNES-CITOYENS ET DES ORGANISATIONS CIVLES DU VIETNAM À PROPOS DE LA SOUVERAINETÉ SUR LES EAUX ET LES ÎLES VIETNAMIENNES 

Ho Chi Minh ville le 27/6/2017

Récemment, Fan Changlong, un dirigeant de la Chine communiste a pour la première fois, fait des déclarations officielles devant les dirigeants du Vietnam à Hanoi : « Les iles dans la mer de Chine appartenaient à la Chine depuis l’antiquité ». Même le Président Chinois Xi Jinping n’osait pas fait une telle chose au Vietnam. Il l’a fait seulement à Singapore après avoir quitté notre pays.

Etant le représentant des lignes hégémoniques chinoises, Fan Changlong a fait un nouveau pas dans la provocation et les menaces contre la souveraineté vietnamienne. En même temps, la Chine procède à des agressions délibérées sur quelques endroits de la plate-forme continentale et le territoire national du Vietnam.

Le peuple vietnamien, épris de paix et de l’amitié, même après avoir subi tant de guerres, est déterminé à lutter avec opiniâtreté contre ces agressions menées par les dirigeants chinois. Notre peuple a prouvé tout au long de son histoire millénaire, cette volonté inébranlable de résistance contre l’agression chinoise.

Nous, citoyens et organisations civiles du Vietnam, faisons des déclarations solennelles suivantes :

1. Nous rejetons et nous condamnons les actions d’agressions actuelles des dirigeants de Beijing contre les eaux et les territoires du Vietnam. En toutes circonstances, notre combat de défense de notre pays est une nécessité absolue !

2. Dans toutes les époques de son histoire, le peuple vietnamien s’est montré unis dans le soutien des états vietnamiens dans la lutte pour la défense de la souveraineté du Vietnam contre les agressions extérieures.

A la Conférence Internationale de San Francisco en 1951, le Premier Ministre de la République du Vietnam (Sud-Vietnam) a réaffirmé l’appartenance des îles Hoang Sa - Truong Sa au Vietnam. Et cette position a été approuvée par tous les délégués participants.

- La République du Vietnam (Sud-Vietnam) a mené un combat héroïque mais sans succès contre l’agression chinoise à Hoang Sa en 1974.

- En 1979, sous la direction du Secrétaire Général Le Duan, la République Socialiste du Vietnam a résisté avec opiniâtreté contre l’agression chinoise sur les 6 provinces frontalières au Nord Vietnam. Malgré que l’archipel de Hoang Sa et les 6 îles de Truong Sa soient restés encore occupés par la Chine, devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre Nguyen Tan Dung a réaffirmé les droits du Vietnam sur les îles Hoang Sa et Truong Sa. Cette position constante a été confirmée par la suite dans différentes déclarations. Entre autre, l’Assemblée Nationale a reconnu officiellement le fait que le Vietnam a manqué son devoir historique dans la restauration de l'intégrité territoriale.

La position sans faille du peuple vietnamien et des gouvernements successifs est constante tout au long de notre histoire. Les ambitions extravagantes et hors d’époque de Xi Jinping - Fan Changlong vont certainement rencontrer des échecs lamentables !

1. Le peuple vietnamien marque toujours sa profonde reconnaissance envers ses corps armés qui ont lutté et se sont sacrifiés pour la patrie dans les combats contre les agresseurs d’où qu’ils viennent et sous n’importe lesquelles couleurs.

2. La consolidation intérieure est la condition sine qua non du renforcement des forces de défense de la patrie contre l’invasion. Les différentes couches de la population vietnamienne sont entrain de suivre avec enthousiasme et soutiennent fermement la politique de transparence de l’appareil de l’état, la politique de réforme de l’économie, de la santé, de l’éducation nationale, de la défense nationale, de la justice… Particulièrement, la réforme de l’armée, l’abandon des intérêts financiers liés aux groupes particuliers égoïstes, la réorganisation du système de l’administration bureaucratique, la liquidation de la corruption. Le plus important de tout sera l’abandon des illusions idéologiques, la modification de l’article 4 de la Constitution pour remettre en selle l’Assemblée Nationale, renforcer l’union nationale, réaliser la démocratie afin de rattraper le retard de l’époque.

La patrie doit être au-dessus de tout. Il faut mettre en veilleuse le passé, accepter la différence.

Nous faisons appel à tous les couches de la population, toutes les organisations civiles, sociales, tous les membres de l’appareil de l’état, tous les compatriotes du Vietnam vivant au Vietnam comme à l’étranger pour soutenir les présentes déclarations.

Nous faisons appel aussi au peuple du monde entier à soutenir notre juste lutte pour la défense de la souveraineté vietnamienne, conformément aux lois internationales, pour la protection de l’environnement, pour la préservation des ressources naturelles, garantissant la liberté de navigation maritime et aérienne, pour l’ordre légal international dans la Mer de Chine.

Si vous soutenez ces déclarations, veuillez indiquer vos coordonnées (nom et prénom, occupation, lieu de résidence) via l’adresse d’e-mail suivante:
biendongtuyenbo@gmail.com.

DANH SÁCH KÝ TÊN

I. Hội đoàn tổ chức xã hội dân sự

1. Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam do nhà văn Nguyên Ngọc đại diện
2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng do ông Lê Thân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đại diện
3. Diễn đàn Xã hội Dân sự do TS Nguyễn Quang A đại diện
4. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) do ông Vũ Quốc Ngữ đại diện
5. Mạng lưới Các Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập (Vietnam Independent Civil Society Organizations - VICSON) do ông Vũ Quốc Ngữ đại diện
6. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ do TS Hà Sĩ Phu và cán bộ cộng sản Tiền khởi nghĩa Đoàn Nhật Hồng đại diện
7. Diễn đàn Bauxite Việt Nam do GS Phạm Xuân Yêm và GS Nguyễn Huệ Chi đại diện

II. Cá nhân

 1. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 2. Hồ An, nhà báo, Sài Gòn
 3. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ, Sài Gòn
 4. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu độc lập, Hà Nội
 5. Nguyễn Trọng Bách, kỹ sư động lực, Nam Định
 6. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống Trung Quốc xâm lược, Sài Gòn
 7. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
 8. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 9. Nguyễn Huệ Chi, GS, hưu trí, Hà Nội
 10. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 11. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, Hoa Kỳ
 12. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, Sài Gòn
 13. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
 14. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Sài Gòn
 15. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, Sài Gòn
 16. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
 17. Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn
 18. Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn
 19. Lê Công Định, luật sư, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 20. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội
 21. Phạm Nam Hải, Hà Nội
 22. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam, Hải Phòng
 23. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hà Nội
 24. Đặng Thị Hảo, TS, hưu trí, Hà Nội
 25. Nguyễn Thị Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
 26. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp
 27. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada
 28. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 29. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 30. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Đồng, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 31. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 32. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, cư ngụ tại Sài Gòn
 33. Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn
 34. Đoàn Thị Thu Hương, nội trợ, Sài Gòn
 35. Lê Phú Khải, nhà báo, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 36. Lê Xuân Khoa, GS, Hoa Kỳ
 37. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 38. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
 39. Lê Khánh Luận, TS Toán, TP HCM
 40. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn
 41. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 42. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
 43. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
 44. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ hưu trí Đà Lạt, Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 45. Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn
 46. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, dân biểu đối lập thời VNCH, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 47. Phan Hoàng Oanh, giảng viên đại học, Sài Gòn
 48. Bùi Oanh, giáo viên, đã nghỉ hưu, Sài Gòn
 49. Hà Sĩ Phu, TS, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 50. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An
 51. André Menras - Hồ Cương Quyết, nhà giáo Pháp-Việt, Pháp
 52. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 53. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
 54. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang
 55. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, Sài Gòn
 56. Phạm Thành, nhà báo, nhà văn, Hà Nội
 57. Trần Minh Thảo, viết văn, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Bảo Lộc, Lâm Đồng
 58. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 59. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 60. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 61. Đào Công Tiến, PGS, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM, TP HCM, Sài Gòn
 62. Đoàn Văn Tiết, nhà giáo, Sài Gòn
 63. Mạc Văn Trang, TS Tâm lý học, Hà Nội
 64. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, Sài Gòn
 65. David Tran, GS, Hoa Kỳ
 66. Phạm Đình Trọng, nhà văn, Sài Gòn
 67. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu
 68. Trần Ngọc Tuấn, nhà văn, nhà báo, Praha, Czech
 69. Hà Quang Vinh, hưu trí, Sài Gòn
 70. Nguyễn Ngọc Xuân, làm vườn, đã nghỉ hưu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 71. Phạm Xuân Yêm, GS, hưu trí, Paris

12 nhận xét :

 1. Mãi mãi phải nhắc lại bản tuyên ngôn độc lập mà Lý Thường Kiệt đã ban bố . NDVN không tha thứ kẻ nào dám hỗn xược chà đạp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải VN , bất kể kẻ đó là ai ! Những tên tướng xâm lược của các đế quốc uy danh lừng lẫy của kẻ thù phương Bắc đã lần lượt kẻ phải chui vào ống đồng để tẩu thoát như Thoát Hoan, phải chặt đứt cầu phao để trốn chạy như Tôn sĩ Nghị , đã phải bỏ mình noi chiến địa như Toa Đô, Ô mã Nhi, Liễu Thăng, Sầm nghi Đống . Và những kẻ hèn hạ trước quân thù đều bị ND VN phỉ nhổ như Hồ quí Ly, Lê chiêu Thống . Kẻ hậu sinh hãy lấy đó làm gương !

  Trả lờiXóa
 2. Nhiệt liệt ủng hộ Tuyên bố trên.Đảng cs Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào về việc để mất thêm những vùng biển đảo vào tay bạn của đảng trong giai đoạn mà đảng nhận trách nhiệm lãnh đạo.Nguyễn Công Dân-Nghệ An

  Trả lờiXóa
 3. Phấn khởi hoan nghênh và ủng hộ tuyên bố chủ quyền biển đảo lãnh thổ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Đả đảo đảng cộng sản Trung Quốcl. Đả đảo thái độ khiếm nhã, thiếu lễ độ của giới cầm quyền Bắc Kinh! Đả đảo tham vọng đại hán của lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc!

  Trả lờiXóa
 5. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh bản tuyên bố này nhằm kêu gọi mọi người dân Việt nam yêu nước hãy ủng hộ và ký tên vào bản tuyên bố ở trên. Là người Việt nam yêu nước chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động láo xược của bọn mang giã tâm ăn cướp này.

  Trả lờiXóa
 6. vtv1
  đưa tuyên bố này để toàn dân biết thì quá tuyệt vời

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Làm gì có chuyện "vtv1 đưa tuyên bố này để toàn dân biết" . Ngày mai Thứ 7 người yêu nước mà đi biểu tình phản đối tuyên bố bậy bạ của ông Phạm Trường Long có khi còn bị Vtv1 đưa tin là " gây mất trật tự công cộng", thậm chí còn bị C.A tóm cổ tống giam đấy!

   Xóa
 7. Phiên bản tiếng Đức:

  ERKLÄRUNGEN VON BÜRGERN UND ZIVILORGANISATIONEN VON VIETNAM ÜBER SOUVERÄNITÄT AUF VIETNAMESISCHEN WASSERN UND INSELN

  Ho-Chi-Minh-Stadt, den 27. Juni 2017

  Vor kurzem, zum ersten Mal, hat Fan Changlong, ein kommunistischer China-Führer, offizielle Erklärungen an die Führer von Vietnam in Hanoi: "Das Süd-Ost-Asien-Meer inklusiv die Inseln gehört seit der Antike zu China." Auch der chinesische Präsident Xi Jinping wagte es nicht, in Vietnam so etwas zu tun. Er hat es nur in Singapur getan, nachdem er unser Land verlassen hat.
  Als Vertreter der chinesischen Epxansionspolitik machte Fan Changlong einen neuen Schritt in die Provokation und Drohungen gegen die vietnamesische Souveränität. Gleichzeitig greift China absichtlich mehrere Teile des Festlandsockels und des Staatsgrenzgebietes von Vietnam an.
  Das friedenliebende, volksfreundschaftlich reiche Volk Vietnams hat so viele Kriege erlitten, ist immer entschlossen, hartnäckig gegen diese Aggressionen zu kämpfen, die von den chinesischen Führern durchgeführt wurden. Unsere Leute haben sich während ihrer ganzen tausendjährigen Geschichte bewährt, dieser unerschütterliche Widerstand gegen die chinesische Aggression.

  Wir, Bürger und Zivilorganisationen von Vietnam, erklären feierlich Folgenden:

  1. Wir protestieren und verurteilen die aggressive Handlungen der Pekinger Machtshabern gegen Vietnam auf die Gewässer und Territorien. Unter allen Umständen ist unser Gegenangriff um die Verteidigung unseres Landes eine absolute Gerechtigkeit!

  2. Das vietnamesische Volk ist in allen Epochen seiner Geschichte einmütig, zusammenschliessend, alle Verschiedenheiten aufhebend und unterstützt allen Regierungen der Nation Vietnams im Kampf um die Verteidigung der Souveränität Vaterlandes gegen die Aggressionen von aussen.
  - Auf der Internationalen Konferenz in San Francisco im Jahr 1951 bekräftigte der Ministerpräsident der Republik Vietnam (Südvietnam), dass die Hoang Sa-Truong Sa-Inseln zu Vietnam gehörten. Und diese Position wurde von allen teilnehmenden Delegierten genehmigt.
  - Die Republik Vietnam (Südvietnam) führte 1974 einen heldenhaften Kampf gegen die chinesische Aggression in Hoang Sa durch. Der blutige Kampf ging verloren, aber seiner unbeugsamen Geist lebt.
  - Die Regierung der Sozialistische Republik Vietnam – Vereinigtes Vietnam - unter der Führung des Generalsekretärs Le Duan führte 1979 den hartnäckigen Widerstand gegen chinesischen Aggression an den 6 Nordgrenzprovinzen Vietnems.
  Obwohl der Hoang Sa-Archipel und die 6 Truong-Sa-Inseln weiterhin von China besetzt sind, bekräftigte Premierminister Nguyen Tan Dung die Rechte Vietnams auf Hoang Sa und Truong Sa Inseln vor der Nationalversammlung im Jahr 2011. Diesen Standpunkt wurde später von der Regierung Vietnam in verschiedenen Aussagen bestätigt. Unter anderem hat die Nationalversammlung offiziell erkannt, dass Vietnam seine historische Pflicht bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität verpasst hat.
  Die unerschütterliche Stellung des vietnamesischen Volkes und der aufeinanderfolgenden Regierungen ist in unserer Geschichte konstant. Die narrische, zivilisationsfremde Expansionssucht von Xi Jinping - Fan Changlong wird vollkommen zerschlagen.

  3. Das vietnamesische Volk hält mit Dankbarkeit im Gedächtnis Soldaten allen Generationen im patriotischen Kampf mit höchsten Opfer gegen die Aggressoren, wo immer sie kommen und unter jede Farbe kommen.

  Trả lờiXóa
 8. 4. Interne Konsolidierung ist unaufschiebbar um Verteidigungskräfte des Landes gegen Invasion zu verstärken. Die verschiedenen Schichten der vietnamesischen Bevölkerung sind begeistert und unterstützen die staatliche Transparenzpolitik, die Politik der Reform auf allen Ebenen: Wirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung, Landesverteidigung, Rechtsordnung. Besonders wichtig sind die Reform der Armee, Beseitigung ungesetzlichen Einflüsse von Gruppen-Interessen, Reorganisation des bürokratischen Verwaltungssystems, die Liquidation der Korruption. Die wichtigste von allen sind die Verabschiedung von unterentwickelte, utopische Ideologie, die Änderung von Artikel 4 der Verfassung, um die Rolle der Nationalversammlung korrekt wiederherzustellen, die nationale Einheit zu stärken, die Demokratie auf Zivilisationsplateau aufzubauen.

  Vaterland zuerst, Vergangenheit beiseite legen, Verschiedenheiten akzeptieren.
  Wir appellieren an alle Schichten der Bevölkerung, alle Zivil- Organisationen, alle Personen des Staatsorganen und alle vietnamesischen Landsleute im Ausland, um diese Erklärungen zu unterstützen.
  Wir appellieren auch an die Menschen der Welt, unseren gerechten Kampf für die Verteidigung der vietnamesischen Souveränität im Einklang mit den internationalen Gesetzen, für den Schutz der Umwelt, für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, die Gewährleistung der See- und Flugsfreiheit, Für die internationale Rechtsordnung, in Süd-Ost-Asien Sea.

  Wenn Sie diese Erklärungen unterstützen, geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten (Nachname und Vorname, Beruf, Wohnort) über folgende E-Mail-Adresse an:
  Biendongtuyenbo@gmail.com

  =====
  Lưu ý thêm: Trong bản dịch, tôi dùng “Süd-Ost-Asien See” để chỉ “Biển Đông”, tránh dùng “China-See” dễ ngộ nhận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Câu gần cuối "Wir appellieren..." thiếu từ "zu unterstuetzen" ở cuối câu. Câu trước đó thừa chữ "um". Thay chữ "unterentwickelte...Ideologie" bằng "obsolete...". Vài ý mạo muội.

   Xóa
  2. Cảm ơn Bác.
   Trân trọng,
   Bùi-Viết, Văn Đức

   Xóa
 9. Dân tộc mình hiện nay vẫn còn có nhiều sĩ phu yêu nước lên tiếng về chủ quyền Biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.Ngày nào đó không còn tiếng nói của họ dân tộc sẽ về đâu?

  Trả lờiXóa