Theo Sở Nội vụ Nghệ An, tỉnh có 39 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội trong đó có 5 hồ sơ tự ứng cử. Ứng cử HĐND có 150 hồ sơ.
Hà Tĩnh có 14 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử; 121 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.
Thanh Hóa có 33 ứng viên đại biểu Quốc hội, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Tổng số hồ sơ ứng cử HĐND là 223.
Ninh Bình có 10 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội, không có hồ sơ tự ứng cử; 98 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.
Đồng Nai có 18 hồ sơ ứng cử Đại biểu quốc hội, trong đó 3 hồ sơ tự ứng cử. Cả 3 ứng viên này đều dưới 40 tuổi. Số hồ sơ ứng cử HĐND là 148, một hồ sơ sự ứng cử.
Sóc Trăng có  17 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 2 hồ sơ tự ứng cử; 108 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.