“Chỉ khi hoàn thành các thủ tục đúng quy định thì các cơ quan chức năng và doanh nghiệp mới được di dời chợ hiện tại và tổ chức khai thác, kinh doanh chợ mới”.