Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

TOÀN VĂN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NGHỊ ĐỊNH 72 CỦA CHÍNH PHỦ

TUYÊN BỐ 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT 

VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA


Chúng tôi:

-   Những công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là những người sử dụng Internet như một phương tiện trau dồi tri thức, cập nhật thông tin trong nước và quốc tế để có điều kiện sống, học tập và làm việc xứng đáng với tư cách con người văn minh của xã hội hiện đại;

-   Những người Việt định cư ở nước ngoài tha thiết với vận mệnh đất nước Việt Nam, với quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước;

Nhận thấy Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” có hiệu lực ngày 01/09/2013 (gọi tắt là Nghị định 72) có những nội dung trái hoặc tiềm ẩn việc thi hành tùy tiện trái với Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc: 

Một số nội dung sai trái của Nghị định 72:

I. Tại các Khoản 3, 4, 5 điều 20 “Phân loại trang thông tin điện tử”, quy định: 

3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp”. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“19. Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

“II. Điều 22. Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. 1. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới”.

Những nội dung trên trái ngay với Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Việt Nam, trong đó:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

17. Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.”

Điều 2 qui định Đối tượng áp dụng chỉ là “tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam


Điều 3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin: “Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.

Nghị định 72 còn là bước thụt lùi so với Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet như ở những qui định: 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại Việt Nam.

2. Trong trường hợp các Điều ước quốc tế liên quan đến Internet mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

12. Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác”.

Như vậy, các Khoản 3, 4, 5 Điều 20 “Phân loại trang thông tin điện tử”, Điều 22 “Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới” tiềm ẩn nguy cơ bị vận dụng tùy tiện để ngăn cấm công dân Việt Nam thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận và chia sẻ thông tin đã được bảo đảm bởi Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

1- Điều 69 Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung 2001:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

2- Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 mà Việt Nam tham gia 1982:

Điều 19:

(2) Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.

(3) Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu:

a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác.

b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý”.

3- Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 1948:

Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia”.

Nghị định 72 chứa đựng những quy định đi ngược lại các tuyên bố cải thiện về dân chủ, nhân quyền của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong các thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước, chỉ có tác dụng phá hoại lòng tin của người dân đối với sự trung thực và sáng suốt của chính quyền.

Việc ban hành Nghị định 72 với những quy định vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ bị thực hiện tùy tiện vi phạm các quyền tự do ngôn luận của công dân, trong hoàn cảnh Việt Nam vừa tuyên bố là đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi vụ xét xử phúc thẩm hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên được ghi nhận là một tiến bộ về tự do ngôn luận, trong lúc Việt Nam đang mong muốn ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, là việc làm đi ngược xu thế hội nhập của Việt Nam với thế giới, chỉ có tác dụng phá hoại uy tín của Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, hết sức bất lợi cho việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước bè lũ bành trướng Bắc Kinh.

Vì thế, chúng tôi tuyên bố:

1/ Phản đối Nghị định 72;

2/ Yêu cầu Chính phủ hoãn thi hành Nghị định này để chỉnh sửa những nội dung vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết như nêu trên;

3/ Yêu cầu Quốc hội khẩn cấp thẩm tra các nội dung vi phạm Hiến pháp Việt Nam và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong Nghị định 72 để can thiệp với Chính phủ trong quyền hạn của mình.

Khoản 9 Điều 84 của Hiến pháp 1992:

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
9- Bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội”;

Quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền dân chủ cho đất nước, cũng là điều kiện tối cần thiết để đất nước mở mang giao lưu và phát triển. Cấm cản nó, tất cả mọi phương diện của đời sống đất nước sẽ rơi vào vòng ngưng trệ, bước tiến vốn còn rất chầy chật của một nước Việt Nam mong sớm đứng vào vào hàng ngũ các nước phát triển chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Chúng tôi yêu cầu mọi chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam trong tương lai phải tuyệt đối tôn trọng những quyền thiêng liêng, cơ bản trên đây.

Danh sách ký tên:
 1. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội 
 2. Vũ Thị Phương Anh, TS, nghiên cứu giáo dục, giảng viên, TP HCM
 3. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ đàn Violoncelle, TP HCM
 4. Bùi Xuân Bách, giáo viên về hưu, Hoa Kỳ
 5. Hà Dương Dực, chuyên viên kế toán tài chính, Hoa Kỳ
 6. Vũ Trọng Khải, PGS TS, TP HCM
 7. Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
 8. Hoàng Quân, sinh viên, Hoa Kỳ
 9. Đào Quốc Việt, Hà Nội
 10. Nguyễn Hữu Vinh, cử nhân Luật, Hà Nội
 11. Augustine Hà Tôn Vinh, giáo sư Đại học San Francisco, Hoa Kỳ
 12. Dương Văn Vinh, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TP HCM
 13. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
 14. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
 15. Hoàng Minh Xuân, nhà báo, TP HCM
 16. Phạm Xuân Yêm, GS TS, nguyên Giám đốc Nghiên cứu Vật lý, CNRS và Đại học Paris VI, Pháp
 17. Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
 18. Lê Viết Yên, giáo viên, TP HCM 
 19. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 20. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, Hoa Kỳ
 21. Hoàng Ngọc Biên, nhà văn, Hoa Kỳ
 22. Võ Văn Cần, hưu trí, Canada
 23. Xà Quế Châu, đầu bếp, TP HCM
 24. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
 25. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 26. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính, tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học, đã nghỉ hưu, Hà Nội
 27. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TP HCM
 28. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM
 29. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
 30. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCM
 31. Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Hà Nội
 32. Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do, TP HCM
 33. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
 34. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
 35. Khương Quang Đính, chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp 
 36. Lê Hiền Đức, 82 tuổi, công dân chống tham nhũng ở Việt Nam, Hà Nội
 37. Huy Đức, nhà báo tự do, TP HCM
 38. Lê Mạnh Đức, kỹ sư, hưu trí, TP HCM
 39. Nguyễn Ngọc Giao, chủ biên tạp chí Diễn Đàn, nguyên Tổng Biên tập các báo Liên HiệpĐoàn Kết, Pháp
 40. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
 41. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên Cứu CNRS, Đại học Paris-Sud, Pháp
 42. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
 43. Nguyễn Gia Hảo, nguyên Thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
 44. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
 45. Lê Minh Hằng, TS, Hà Nội
 46. Phạm Duy Hiển (bút danh Phạm Nguyên Trường), hưu trí, Vũng Tàu
 47. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ y khoa, Pháp
 48. Lê Anh Hùng, blogger, Hà Nội
 49. Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), TS Kinh tế, nguyên GS Đại học Laval, Canada
 50. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
 51. Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng viên Đại học, TP HCM
 52. Nguyễn Thị Từ Huy, TS, TP HCM
 53. Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, Giáo sư Danh dự Thực thụ Đại học Liège, Bỉ
 54. Hoàng Hưng, nhà thơ, nguyên Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ báo Lao Động thời Đổi mới, TP HCM
 55. Phạm Khiêm Ích, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội
 56. Lê Phú Khải, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TP HCM
 57. Phan Trọng Khang, thương binh 2/4, Hà Nội
 58. Nguyễn Văn Khoa, Pháp
 59. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức
 60. Quản Mỹ Lan, Pháp
 61. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM
 62. Phuong Thao Le, hưu trí, Hoa Kỳ
 63. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, Đà Lạt
 64. Trịnh Lữ, dịch giả, Hà Nội
 65. Trần Lương, nghệ sĩ Thị giác, Hà Nội
 66. André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù chính trị trước 1975, Pháp
 67. Trần Tố Nga, giáo viên, hưu trí, TP HCM
 68. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
 69. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang
 70. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Giám đốc chánh trị chủ bút nhật báo Tin Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
 71. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, giảng viên đại học, TP HCM
 72. Nguyễn Mai Oanh, chuyên gia nông nghiệp – phát triển nông thôn, TP HCM
 73. Tô Oanh, giáo viên THPT, Bắc Giang
 74. Hà Sĩ Phu, TS, Đà Lạt
 75. Lữ Phương, viết văn, TP HCM
 76. Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá Công an, Hà Nội
 77. Bùi Minh Quốc, nhà báo, nguyên Tổng biên tập tạp chí Lang Biang, Lâm Đồng
 78. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 79. Vũ Vân Sơn, CHLB Đức
 80. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
 81. Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM
 82. Nguyễn Chí Thanh, thạc sĩ, TP HCM
 83. Cao Ngọc Thanh, Thuỵ Sĩ
 84. Antôn Lê Ngọc Thanh, linh mục, Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 85. Nguyễn Văn Thạnh, Đà Nẵng
 86. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục, Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 87. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội
 88. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ Thành phố Đà Lạt, TP HCM
 89. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 90. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Trưởng ban Việt ngữ đài RFI, Pháp.
 91. Nguyễn Trung Thuần, nhà nghiên cứu, dịch giả, Hà Nội
 92. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, TP HCM
 93. Tưởng Năng Tiến, Hoa Kỳ
 94. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hà Nội
 95. Bùi Tín, nhà báo tự do, Pháp
 96. Phạm Toàn, nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội
 97. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
 98. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
 99. Nguyễn Quang Trọng, Pháp
 100. Hà Vũ Trọng, dịch giả, TP HCM
 101. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
 102. Hoàng Ngọc Tuấn, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Văn học Nghệ thuật, Úc
 103. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
 104. Phan Thị Trọng Tuyến, Pháp
 105. Dương Tường, nhà thơ, Hà Nội
 106. Hà Dương Tường, nguyên Giáo sư Đại học Compiègne, Pháp
 107. Nguyễn Đức Tường, tiến sĩ Vật lý, Canada
 108. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

Để ký tên vào Tuyên bố này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ phandoinghidinh72@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có), địa chỉ và số điện thoại (máy bàn, di động).
Nếu cần, chúng tôi sẽ công khai tất cả thông tin về người đã ký vào Tuyên bố (địa chỉ cụ thể, cơ quan làm việc, số điện thoại) trừ những bạn nào có yêu cầu không công bố.
Việc ký tên vào Tuyên bố này sẽ kết thúc vào lúc 19g ngày 28/8/2013 và toàn bộ danh sách sẽ được đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam vào sáng 29/8/2013.
Bauxite Việt Nam

38 nhận xét :

 1. vi phạm mà ra nghị định chi vậy giời ? các nhân sĩ trí thức điều biết luật mà , ủng hộ .... ủng hộ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Nguyễn Bắc Son vừa trả lời phỏng vấn VTV chương trình thời sự về Nghị định 72. Theo ông Son: Có nhiều điều người dân chưa hiểu đúng về Nghị định 72. Vậy Nghị định để đánh đố ư? Hay để tùy tiện áp dụng kiểu gì có lợi cho chính quyền là được?

   Xóa
 2. Theo khoản 3,4,5 Điều 20 NĐ 72 thì các trang thông tin của Chính phủ, các bộ, các ngành cũng “không cung cấp thông tin tổng hợp”.
  Hihi.
  Các nhà soạn thảo văn bản QPHL của chính phủ nên tham khảo. Vi dụ trong cuốn “SỔ TAY CHO NHÀ SOẠN THẢO” (A Manual for Drafters) của các GS Ann Seidman, Rober B. Seidman & Nalin Abeysekere có đoạn:
  “ Tại lớn các nước có hiến pháp viết, quyền lực tối cao của hiến pháp, chứ không phải của quốc hội, thống trị. Trong vai trò đa dạng của mình vừa là luật sư vừa là chuyên viên chính phủ - đặc biệt là đối với nhà soạn thảo ở các cơ quan soạn thảo cấp trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm duy trì pháp chế - các nhà soạn thảo có trách nhiệm bảo đảm rằng những dự luật của họ phù hợp với hiến pháp…”
  “Hiến pháp luôn luôn đặt ra những giới hạn cho nội dung của luật …. Một trong nhưng mục tiêu nguyên thủy của hiến pháp vẫn là nhằm tiếp tục hạn chế quyền lực của chính phủ”
  “những giới hạn của hiến pháp đối với chính phủ thường được biểu hiện cơ bản nhất là qua các quy định của hiếp pháp về nhân quyền, các nhà soạn thảo phải làm quen với các quy định này. Về lịch sư, những quy định này sinh ra như là một dạng nhu cầu thường xuyên về dân chủ và chống lại sự chuyên quyền. Vào cuối thế kỷ mười tám, đầu tiền là quyền tự do ngôn luận và xuất bản, và sự bảo vệ chống lại việc lạm dụng luật hình sự…”
  “Trong tố tụng tại tòa án, ở rất nhiều nước, những quy định bảo vệ nhân quyền của hiến pháp thường là tấm lá chắn chính thức cho tự do của con người”
  “Nhà soạn thảo phải trở nên quen thuộc với những công ước quốc tế có liên quan về quyền con người” (Page 299, 300)

  Trả lờiXóa
 3. P.THƯỜNG DÂN NAM BỘlúc 11:26 21 tháng 8, 2013


  Một Nghị Định mà như một Đạo Luật.! NĐ này phải đưa ra QH mới đúng . Vì nội dung và tầm cỡ của nó là một luật . CP cứ chủ quan giải thích luật theo ý chí của mình thì e rằng Luật đã được QH thông qua trở thành đồ cổ . Mỗi lần luật được thông qua muốn đi vào cuộc sống phải qua các NĐ của CP . CP đã đệ trình QH dự luật nay lại hướng dẫn thi hành Luật bằng NĐ thì CP cao hơn QH . CP mới là cơ quan quyền lực cao nhất nước chứ không phải QH ! Luật đi vào cuộc sống mà không họp thời còn phải đem ra QH sửa luật . Còn NĐ khi không hợp luật, không có sức sống hay làm thui chột sức sống của Dân, thì liệu CP có sửa không ? Và sửa cách nào ?

  Trả lờiXóa
 4. Nếu các vị muốn thực sự trung thành với lý tưởng cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng và muốn truyền lại lý tưởng cộng sản cao đẹp của các vị cho thế hệ sau, thì các vị ĐỪNG CHO CON CHÁU các vị đi du học Anh, Mỹ nữa vì ở đó làm gì có ai giáo dục, rèn dũa lý tưởng cộng sản đâu? Trong khi, hiện nay các vị đều cho con cháu các vị "chuồn" hết sang Anh. Mỹ! Đó là sỰ GIẢ DỐI và phải thêm cả sự nhục nhã nữa mới làm được.
  Nghị định 72 và những văn bản mang tư tưởng "độc đảng" sẽ bị chính con cháu các vị phản bác!

  Trả lờiXóa
 5. Ra một nghị định mà không biết hoặc không có trong tay các văn bản, luật v.v.. trong nước hoặc quốc tế ràng buộc thì chẳng khác gì thầy bói sờ voi. Một người gửi meo cho người ngồi bàn bên cạnh trong cùng một văn phòng cũng phải...sang Mỹ (qua biên giới) qua máy chủ Google . Thông tin không được qua biên giới để đề phòng thế lự thù địch lợi dung thì đề nghị CP cho đổi tên là intranet hay laf nationet chứ sao lại là internet. Phây không được tổng hợp tài liệu thì xóa đi SHARE cho lành.

  Trả lờiXóa
 6. Tôi ủng hộ TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NGHỊ ĐỊNH 72 CỦA CHÍNH PHỦ của các vị nhân sỹ và trí thức Việt Nam .Nghị định 72 thực tế là một nghị định vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng , đáng bị lên án và cần phải bãi bỏ .

  Tuy nhiên bên cạnh việc phản đối nó ( NĐ 72 ) ở trong nước , thiết tưởng nên chuyển bản tuyên bố này tới Liên Hợp Quốc , các tổ chức nhân quyền quốc tế ...v...v...Để cộng đồng Quốc tế cùng gây áp lực với chính phủ Việt Nam ,.Như nhóm 258 đã từng làm gần đây , thì mới mong có tính khả thi .

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 7. Tôi đề nghị: bác nào làm về luật và rành về luật, đại diện cho nhóm đứng lên khởi kiện Chính phủ và người ký văn bản vi phạm pháp luật này. Hy vọng có người đủ mạnh mẽ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý kiến của bạn Pháp rất hay. Kính mong các nhân sĩ trí thức xem xét.

   Xóa
 8. Cực lực phản đối Nghị định 72 của CP!Mong các tổ chức Nhân quyền quốc tế ủng hộ chúng tôi xóa bỏ NĐ này!

  Trả lờiXóa
 9. Tới 1/9/2013 này (vài ngày nữa thôi), nếu không kiên quyết đấu tranh và không có áp lực quốc tế hữu hiệu thì có thể nói toàn dân Việt nam lại bị MÙ-CÂM-ĐIẾC bởi cái nghị định 72 của chính phủ bịt mắt-bịt miệng-bịt tai dân.
  Thế là tha hồ đảng và nhà nước muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm dân chẳng làm gì mà biết được.
  làm quan của chế độ độc tài sướng nhỉ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. dung vay can keu goi cac to chuc trong va ng nuoc len tieng de tu bay gio ko con nh kieu nghi dinh van ban va nhungcai vo ly cua nhung cong boc cua ND chi co nhung nuoc doc tai va di theo con duong van minh nhat nhan loaila thien duong xhcn dang tri thi moi co nhung nghi dinh ,vo lyva vi pham dao duc nhan pham cua con ng

   Xóa
 10. Ủng hộ
  "TUYÊN BỐ
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT
  VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA"

  Trả lờiXóa
 11. Đọc danh sách có tên anh Trần Quốc Thuận. Vợ anh là chị Võ Thị Thắng. Mấy hôm nay trên các trang mạng đăng lại tấm hình chị cười tươi sau khi bị Tòa án chế độ Sài Gòn tuyên phạt 20 năm tù khổ sai. Cạnh đó là hình cháu Phương Uyên, cũng cười tươi, xinh đẹp, trong sáng.
  Những năm chiến tranh, khoác ba lô hành quân vào chiến trường, chúng tôi luôn giữ mãi nụ cười của chị. Đó là niềm động viên, khích lệ người lính khi ra trận.
  Hai nụ cười của hai thế hệ, hai thời điểm khác nhau chúng tôi đều trân trọng. Đó là biểu hiện sức sống mãnh liệt của người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Đó là nụ cười của niềm tin và hy vọng.
  Kính chúc anh chị Trần Quốc Thuận - Võ Thị Thắng nhiều sức khỏe.
  Mong rằng có nhiều nụ cười như chị Thắng, cháu Phương Uyên.

  Trả lờiXóa
 12. Hoan nghênh các nhà đấu tranh cho Nhân quyền đã lên tiếng đấu tranh với Nghị dịnh nhằm bịt miệng nhân dân.Cảm ơn các Bác !!!

  Trả lờiXóa
 13. Nguyễn minh Sang Trí yên Yên dũng Bắc giang phản đối nghị định 72

  Trả lờiXóa
 14. Các nhân sĩ trí thức yêu nước, thương dân đã làm một việc hết sức cần thiết, hết sức chính đáng, đầy tâm huyết và tinh thần trách nhiệm. Xin cảm ơn tất cả các quý vị.

  Trả lờiXóa
 15. Kính gửi GS-TS NGÔ BẢO CHÂU:
  Lâu nay đã có nhiều tuyên bố, nhiều lời kêu gọi, nhiều ý kiến đóng góp cho đảng và chính phủ của các nhân sĩ trí thức yêu nước, trong đó có nhiều chữ ký ủng hộ của đủ mọi tầng lớp như nông dân, công nhân, nhà văn, luật sư, GS, TS có tâm, có tầm và giám dấn thân vì sự nghiệp tự do dân chủ dành quyền làm người cũng như sự nghiệp phát triển đất nước hùng mạnh, sự nghiệp chống giặc xâm lược bành trướng bá quyền Bắc Kinh ...
  Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên là, trong các danh sách ký ủng hộ, không có tên GS-TS Ngô Bảo Châu, trong khi ông là một người Việt được đào tạo bài bản ở các nước dân chủ Phương Tây, thiết nghĩ hơn ai hết ông hiểu nỗi khổ đau không được quyền làm người của người dân mình, sự bất công, độc tài, tàn bạo, giả dối bất lương và vô lý của chế độ này cũng như nguy cơ mất nước đang đến gần. Thưa GS-TS Ngô Bảo Châu: Gánh nặng TỔ QUỐC, gánh nặng NHÂN DÂN này, nếu không đặt trên vai những nhân sĩ trí thức thì đặt trên vai ai ? Làm người trí thức mà thờ ơ, làm ngơ, vô cảm trước nỗi đau của nhân dân, trước thảm hoạ mất nước, không dám dấn thân vì sự nghiệp cứu nước, cứu dân thì phỏng có đáng là trí thức không? Tôi rất tâm đắc và kính trọng GS Chu Hảo khi ông đưa ra một trong những tiêu chí quan trọng của người trí thức đúng nghĩa đại ý là phải biết dấn thân vì sự nghiệp của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân. Rõ ràng người trí thức không thể không đau trước nỗi đau của nhân dân, không thể không lên tiếng trước sự độc tài, tàn ác, giả dối, càng không thể không lo nghĩ trước vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc của Tổ Quốc.
  Thưa GS-TS Ngô Bảo Châu: Đánh giặc, cứu nước, cứu dân không chỉ là người lính cầm súng ngoài mặt trận, mà người trí thức chân chính đặc biệt là GS-TS Ngô Bảo Châu hoàn toàn có thể sử dụng HIỂU BIẾT, UY TÍN, VỊ THẾ của mình để đánh giặc cứu nước, cứu dân một cách hiệu quả, chỉ có điều những người lính đi đầu có giám dũng cảm bất chấp hiểm nguy hay không mà thôi.
  Trân trọng kính chào.
  Xin mạo muội qua tuyên bố của các nhân sĩ trí thức và qua trang mạng của TS Nguyễn Xuân Diện để gửi mấy lời tới GS-TS Ngô Bảo Châu. Tôi cũng kính mong có ai đọc được lời tâm sự này thì chuyển tới GS-TS Ngô Bảo Châu giùm tôi, xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ơi, làm khó GS Châu làm gì. Căn hộ cao cấp chục tỷ, dự án Viện toán trên 500 triệu Mỹ kim do GS Châu làm Viện trưởng là phần thưởng cho GS và gia đình. Tiền đó có phải tiền thuế của dân không nhỉ?
   Dân ta kính trọng trí thức. Nhưng có gia đình trí thức ngủ quên trong tiếng súng hoa cải, tiếng chiêng trống ngăn cản bọn cướp đất nông dân thì cũng đừng nên nhắc đến họ.
   Mọi tầng lớp trí thức, nông dân, nông dân, sinh viên ...đang dấn thân là để cho chúng ta có quyền nói và cũng để cho họ cả cái quyền vô cảm bạn ạ.

   Xóa
  2. Xin cảm ơn bạn đã nói ra quan điểm và những suy nghĩ này hộ chúng tôi!

   "Nhưng tôi (chúng tôi) hết sức ngạc nhiên là, trong các danh sách ký ủng hộ, không có tên GS, TS. Ngô Bảo Châu, trong khi ông là một người Việt được đào tạo bài bản ở các nước dân chủ phưong tây..."

   Phải chăng GS, TS.Ngô Bảo Châu có phương pháp đấu tranh khác các nhân sĩ trí thức yêu nước theo kiểu toán học chăng (?!)

   Xóa
  3. Tôi là nặc danh 07:50 và các bạn khác đã hiểu nhầm GS-TS Ngô Bảo Châu vì hôm nay chính tôi thấy trong danh sách ký tên kêu gọi trả tự do cho sinh viên Phương Uyên thì GS-TS Ngô Bảo Châu đứng thứ 2. Vì vậy tôi thành thật xin lỗi GS-TS Ngô Bảo Châu.

   Xóa
 16. Lớp trẻ chúng tôi vẫn rất kỳ vọng về sự đóng góp cho Tổ Quốc cho nhân dân của GS-TS Ngô Bảo Châu, mong ông không để chúng tôi thất vọng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lòng yêu nước phải là tự thân , nó phải được đặt ở trong tim , và được thể hiện theo những cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh và trình độ nhận thức của mỗi người .

   Lòng yêu nước tuy bình dị nhưng rất thiêng liêng , nó không phải là vât để thế chấp , đổi chác hay cầu xin . Đừng đòi hỏi quá nhiều ở nơi người khác những gì mà họ không có , không muốn có hoặc không bao giờ có .

   Để gió cuốn đi

   Xóa
 17. Những loại nghị định, công văn bát nháo, đểu giả như thế này, chúng ta còn thấy nhiều nhiều nữa từ cái lò bát quái chính phủ và các bộ, cục, vụ, viện của nó. Mệt vãi với ... đất nước ơi, đất nước ơi!

  Trả lờiXóa
 18. Không quan trọng. Trước khi có Net dân ta cũng có những phương pháp đấu tranh hữu hiệu.

  Trả lờiXóa
 19. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 07:40 24 tháng 8, 2013

  Một nhà chính trị muốn trở thành một nhân vật nổi tiếng và có uy tín phải trải qua những thử thách cam go , khiến càng nhiều người tâm phục khẩu phục việc làm của mình . Cứ xem một Ứng cử viên TT Mỹ phải là con người như thế nào và phải trải qua bao nhiêu bước ngặt nghèo mới được đề cử là ứng viên duy nhất . Một NN ngày càng lớn mạnh, một QG ngày càng hùng cường do người lãnh đạo giỏi, đối phó tài tình với mọi tình huống. Muốn thế thì phải làm cách nào để càng nghe càng nhiều càng tốt, nhất là nghe những bậc tài giỏi, nghe những dư luận mọi chiều trong nhân dân nước mình và công luận thế giới . Cac ban tham mưu của lãnh đạo làm việc hết công suất để sàng lọc và đưa ra đáp án tối ưu . Muốn đón gió thì phải mở cửa . Đàng này NĐ 72 cứ muốn khép lại, muốn cho dân bưng tai bịt mắt lại , hay chỉ muốn che không muốn cho dân bàn luận, làm như con ngựa kéo xe không được nhìn ngang ngửa, chỉ biết đi theo một chiều . Thế thì thử hỏi như vậy sẽ làm cho dân tiến bộ hay dân thụt lùi ?

  Trả lờiXóa
 20. Muốn bỏ qua, nhưng cứ vương vấn ông Ngô Bảo Châu hoài ...
  Tiến sĩ đang làm việc ở Mỹ.
  Ngoái nhìn quê hương VN
  Sao không có chút ý kiến gì , để giữ thể diện cho quốc gia
  Lại nữa, tiến sĩ là kết quả điển hình của nền giáo dục nước nhà.
  Cứ ray rức hoài ...

  Trả lờiXóa
 21. Phản đối Nghị định 72/2013. Một bước thụt lùi của Đảng và Chính phủ VN

  Trả lờiXóa
 22. Thủ tướng nguyễn tấn dũng ký nghị định số 72 là vi phạm vào điều 19 và điều 69 hiến pháp .người đứng đầu chính phủ mà còn vi phạm hiến pháp thi tổ quốc việt nam,nhân daanvieetj nam nguy rồi

  Trả lờiXóa
 23. Nghị định 72,nghị định tôn vinh bản chất chế độ XHCN.Hỡi cụ maclê.

  Trả lờiXóa
 24. Ôi các thầy của em, các GS Hoàng Tụy (dạy Tóan Quy hoạch lồi), GS Phạm Duy Hiển (dạy Nguyên tử). Lần đầu tiên em được đọc tin này, trên trang này do một sinh viên nước ngoài gửi cho, và biết được việc làm tiếp tục dấn thân khi tuổi đã cao vì lý tưởng độc lập tự do cho đất nước của các thầy. Em vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Thưa các thầy em còn trẻ hơn ( mới 74) mà lâu nay bàng quan vì chán nản, thấy bị phản bội, thấy đất nước và dân tộc tiếp tục chịu lầm than. Thấy đám mặt người dạ thú lộng quyền hoành hành ngang ngược còn ác hơn cả bọn Thái thú thời Bắc thuộc, hơn cả bọn thực dân trước 1945. Chậm còn hơn không, em sẽ tiếp tục là học trò của các thầy, nguyện noi theo các thầy vì lý tưởng độc lập tự do cho đất nước, cho dân tộc.
  Hoàng Giáp Tôn. Nguyên nhà thơ, dịch giả. Nguyên PGS Toán Cơ, cộng tác viên khoa học của Viện Sinh học Nano Châu Á (BNA). ĐT: +61413121085.

  Trả lờiXóa
 25. Nghị định 72 của CP là vi hiến cần phải xóa bỏ ngay !

  Trả lờiXóa
 26. Có ông giáo sư tiến sĩ nào đó, phản biện ông Lê Hiếu Đằng, nói sự nghiệp của Đảng dài hơn đời người.
  Vâng, đúng lắm.
  Hôm nay, thế hệ chúng ta chỉ mới được thực hiện nghị định 72, chủ nghĩa xã hội của ta chưa kiên quyết bằng chủ nghĩa xã hội Bắc Triều Tiên. Đến con cháu ta sẽ được hưởng những nghị định tiếp theo mà lúc đó ta đã chết rồi nên chưa được hưởng, nước ta sẽ tiến lên bằng chủ nghĩa xã hội Bắc Triều Tiên.
  Con đường định hướng xã hội chủ nghĩa muôn năm.

  Trả lờiXóa
 27. Thôi thì mấy vị muốn làm gì thì làm,mấy vị là cố nội, mấy vị là mafia nhà nước, mấy vị cần gì hiến pháp, cần gì luật pháp, cần gì nghị định, mấy vị cứ xổ toẹt ra luôn, đừng giả dối nữa.

  Trả lờiXóa
 28. Tôi ủng hộ tuyên bố này, và lên án những hành động vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật của chính quyền...

  Trả lờiXóa
 29. Biết bao tiền của, sức lực, trí tuệ cả trăm triệu người mong có dịp sửa đổi Hiến Pháp cho phù hợp với tiến trình phát triển của Đất nước - Con người - Xã hội Việt nam, vậy mà gần như không sửa, nếu có sửa cũng gần như không thay đổi, vậy là cố tình giữ nguyên tình trạng yếu kém này để lợi ích nhóm?

  Trả lờiXóa
 30. Ngay trước khi bắt đầu có hiệu lực nghị định 72/2013/NĐ-CP do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hồi trung tuần tháng bảy, và được ban hành vào cuối tháng 7, truyền thông trong nước loan tải ý kiến trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Thông tin- Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp tục bảo vệ cho nghị định mà giới sử dụng Internet tại Việt Nam cho là sẽ hạn chế quyền chia sẻ thông tin của người dân.

  Trả lờiXóa
 31. Theo thông tin quản lý đại lý Internet thì nghị định quy định không cho người sử dụng dịch vụ dưới 14 tuổi vậy sao còn áp dụng điểm cung cấp dịch vụ cách cổng trường tiểu học 200m trở lên, như vậy đâu có hợp lý. Tôi đề nghị chỉ cần cách trường THCS và THPT vậy mới đúng. Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa