Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Quy định về những điều đảng viên không được làm
Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Sau đây là toàn văn quy định này:
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 28.2 - Ảnh: TTXVN
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;
- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH
 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm.  

I- Những điều đảng viên không được làm
 
1 - Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép. 

2 - Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

3 - Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật. 

4 - Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác. Đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý. 

5 - Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo. 

Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết. 

6 - Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự. 

7 - Đảng viên (kể cả cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy định phải do tổ chức Đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép. 

8 - Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ. 

Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. 

Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định. 

Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng. 

9 - Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng. 

10 - Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. 

Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định. 

Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác. 

11 - Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi. 

12 - Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. 

13 - Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền. 

14 - Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia. 

15 - Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định. 

Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định. 

16 - Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

17 - Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma túy; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. 

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định. 

18 - Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. 

19 - Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.  

II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm
 
1 - Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện quy định qua ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. 

2 - Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

3 - Quy định này thay thế Quy định số 115 - QĐ/TW, ngày 7.12.2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.


Nguồn: Thanh Niên.

33 nhận xét :

 1. Dài quanh co mà chẳng có logic và chất lượng.

  Trả lờiXóa
 2. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cái này, thêm vài cái mới khác. Nhưng quan trọng là không áp dụng thực tế. Khi nào bỏ cái "Phê bình, và tự phê bình", "kiểm điểm và tự kiểm điểm" thì may rạ. Ai làm được việc thì tiếp tục, ai không làm được việc thì để người khác làm. Ưu ái cho 2 năm mới cắt chức thì làm sao được. Chẳng lẽ nhân dân phải chịu đựng ít nhất 2 năm cho quan tham?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hai năm đủ để ơ đầy túi tham rồi.

   Xóa
 3. Những điều cấm trên đều đã được ghi trong các Luật hế rồi. Mà đã là luật thì bất kể Đảng viên hay dân đen cũng đều phải tuân thủ chứ nhỉ. Hóa ra trước giờ Đảng viên nằm ngoài vòng pháp luật.

  Trả lờiXóa
 4. Nguyen Thiet Thach10:06 29 tháng 2, 2012

  Những đảng viên có hơn 3 con, làm sui với người khác quốc tịch, tại tư gia có thờ ông địa-thần tài, khi chết có thầy chùa tụng kinh Phật... có bị đấu tố không hay là để dành đó khi cần thì bày ra "dĩa" để xử?

  Trả lờiXóa
 5. Đầy rẫy những vụ việc đảng cấm kỵ mà đảng viên có chức sắc vẫn cứ làm đáy, đảng biết nhưng đảng có xử đâu. Chỉ dân đen là khổ thôi. Bệnh thì nan y mà ra toa thế này thì làm sao trị được, âu cũng là số trời vậy.

  Trả lờiXóa
 6. "NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM" (nghĩa là chỉ những ai không ĐV mới ĐƯỢC làm)!?.

  Trả lờiXóa
 7. Cấm biểu tình, tập trung đông người!

  Trả lờiXóa
 8. - Căn cứ Điều lệ Đảng;
  - Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Oh NO, Điều lệ đảng được để lên trên cả Hiến Pháp và Pháp Luật của nước VN. Thôi rồi...

  Trả lờiXóa
 9. he he, bài bản cũ quá rồi mà thực tế đảng viên ngày càng tha hóa. Xem ra thì botay.com

  Trả lờiXóa
 10. Tôi nghĩ, những điều đảng viên đảng công sản Việt nam không được làm phải là những điều khác và/hoặc cộng thêm với những điều mà pháp luật Việt nam cấm người dân không được làm.
  Như vậy, Đảng phải làm rõ: những điều mà pháp luật Việt nam đã quy định rồi thì không nên đưa vào đây nữa. Làm được như vậy dân mới tin và các ông đảng viên còn bị những rào cản khác nữa ngoài luât pháp VN, nếu muốn là một đảng viên.
  Còn tại sao không thấy nói đến ai giám sát và kiểm tra chuyện này? Và nếu đảng viên vi phạm thì xét xử ra sao? chẳng lẽ lại họp, kiểm điểm sâu sắc và khiển trách phê bình hoặc cảnh cáo. Theo tôi, nếu vi phạm dù chỉ 1 điều là phải bị khai trừ ra khỏi đảng ngay.

  Trả lờiXóa
 11. "5 - Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
  Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết."
  Đoạn "Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo". Câu này là riêng một câu, nên được hiểu là cho dù đúng hay sai, cùng người khác ký đơn tố cáo là không được. Nhưng nếu thấy hành động sai không tố cáo cũng là vi phạm. Vì thế 100 người thấy vấn đề này sai, thì phải viết 100 bản tố cáo mỗi người một bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền.
  Đoạn "Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết". Đánh vào mấy bác nhà ta có đơn khiếu nại, tố cáo cứ cung cấp cho báo chí, blog là không được.
  Đoạn "Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.". Cưỡng ép, mua chuộc là không được, nhưng xúi giục, kích động thì hơn bị thâm. Thấy việc làm của chính quyền đối với người A, người B là sai, cũng không được bảo họ làm đơn tố cáo đâu nhé. Nói chung là nếu mà là Đảng viên thì phải không nghe, không nhìn, không thấy -> không biết.
  => Quy định này có sửa đổi để đánh vào mấy bác Đảng viên có chức vụ về hưu cứ hay tham gia vào việc triều chính. Các bác cứ nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, việc xã hội đã có chúng em lo. haha

  Thanh Hùng, Quốc Tử Giám, Hà Nội

  Trả lờiXóa
 12. Cái quan trọng là các bước thực hiện. Có ĐV vi phạm , nội bộ chỉ "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" thì chẳng bao giờ "chỉnh đốn" được !Ngay cái vụ Tiên Lãng , Bí thư-Chủ tịch xã Vinh Quang chỉ bị "cảnh cáo" . Hê, hê...kỹ luật kiểu này như gãi ghẽ, bọn quan tham lại càng thích.

  Trả lờiXóa
 13. Những điều đảng viên không được làm.Nhưng có không ít đảng viên vẫn làm ngơ như không biết.Vẫn làm như không có"những điều đảng viên không được làm".
  Trong hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết TW 4,Tổng bí thư đã khẳng định"Một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện,giảm sút ý chí chiến đấu,sa vào chủ nghĩa cá nhân,ích kỷ,thực dụng,lơ là trách nhiệm,bổn phận trước Đảng,trước nhân dân;nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện chưa tốt,bị buông lỏng...
  Như vậy,rõ ràng"những điều đảng viên không được làm",Nhưng không ít đảng viên vẫn cứ làm như không hề có 19 điều này tồn tại.
  Vì sao lại có chuyện như vậy?Phải chăng do những điều này mới chỉ được viết trên giấy,chưa đi vào thực tế,nên nhiều đảng viên chỉ biết đọc,nhưng không nhớ được,không thể hoặc không muốn thực hiện.
  Từ lý thuyết đi đến thực hành, là một quá trình không đơn giản.

  Trả lờiXóa
 14. Nguyễn văn Thành vi phạm điều 215:03 29 tháng 2, 2012

  2......." Tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền,

  Tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để:

  truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. "


  ______________________________

  Căn cứ vào bài phát biểu của BT Nguyễn văn Thành hôm 17/272012 để định tội vi phạm điều 2 này,
  Vì Thành đã tuyên truyền và kích động 500 cán bộ lão thành cách mạng chống lại quyết định của Thủ tướng chính phủ hôm 10/2/2012.
  Trong Video đó thấy Thành đã bôi nhọ Báo chí và một số Cá nhân.
  Mặc dù trước đó Thủ tướng đã khen ngợi và cảm ơn vì có công phản ánh kịp thời và đúng sự thật giúp sự việc được xử lý kịp thời.

  http://www.youtube.com/watch?v=vCHsmG8E2bQ

  Trả lờiXóa
 15. Bí thư HP Nguyễn văn Thành đã vi phạm điều 115:21 29 tháng 2, 2012

  1 - Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

  Xem Video sau để thấy Bí thư HP Nguyễn văn Thành đã vi phạm điều 1( Nói, làm trái chỉ thị của Thủ tướng ngày 10/2/2012)

  Bí thư Nguyễn Văn Thành nói tại CLB Bạch Đằng_Hải Phòng về vụ Cưỡng Chế.

  http://www.youtube.com/watch?v=eF9M-NI7JVA&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=gzGVGDniS-c&feature=related

  Trả lờiXóa
 16. Tôi nghĩ không ai có quyền đứng trên Đất Nước và Hiến Pháp vì vậy đảng cộng sản không được viết trong các văn bản với kiểu như " Điều lệ đảng trước hiến pháp, mừng đảng mừng xuân, mừng đất nước... " Viết như thế là sai và coi thường hiến pháp. Đất nước là tuyệt đối, có đất nước , có hiến pháp mới sinh ra các tổ chức, đảng phái như đảng cộng sản... vì vậy thiết nghĩ đảng cộng sản nên lưu ý điều này

  Trả lờiXóa
 17. quy định này thật ra chỉ gây thêm mâu thuẫn vừa dài vừa chung chung dùng từ dài không sát nghĩa ví du;truc lơi phải đươc hiêu thế nào. có phải nếu cán bô không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đủ năng lực thực hiện công việc đặt ra là phải từ chức.

  Trả lờiXóa
 18. Bác Trọng nói : "phần lớn cán bộ, đảng viên ta rất tốt" !!!
  Người dân nói: Anh (chị) ấy tuy là Đảng viên... nhưng mà tốt !!!

  Có ai nói Đảng /Đảng viên "xấu" đâu mà các đồng chí phải họp hành "chỉnh đốn" làm gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tốt thì là Đảng viên rồi, còn xấu là dân . Pháp luật có xử đảng viên đâu. Xử người dân đấy chứ !

   Xóa
 19. Phần lớn Đảng viên ta rất tốt thì việc gì phải chỉnh đốn? Nghe mâu thuẫn và vòng vo quá

  Trả lờiXóa
 20. Vài năm nữa e rằng lại bổ xung thêm một loạt các điều Đảng viên không được làm
  để chỉnh đốn Đảng, vẫn toát lên sự ngăn cách với nhân dân quá

  Trả lờiXóa
 21. Theo blog bác Lập quê choa:
  Rứa là mình nhất trí hoàn toàn cả 19 điều cấm, chỉ xin bổ sung thêm một điều cấm, gọi là điều 20. Blogger Người đưa tin đã viết hẳn ra điều cấm này như sau:

  “20- Nghiêm cấm lợi dụng quyền hạn chức vụ, hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình lên những người có trách nhiệm nhằm mục đích để bố, mẹ, vợ (chồng), con (bao gồm cả dâu, rể), anh, chị, em ruột lên nắm các chức vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương do bản thân hiện tại hay trong quá khứ đã từng trực/gián tiếp phụ trách.”

  Đây là điều cấm cực kì quan trọng, bởi vì nhờ đó Đảng ta mới tóm được thêm một lũ sâu nữa. Đặc biệt sâu bự, 19 điều kia không dễ tóm được đâu, duy nhất điều này là tóm được nhanh như chớp. Có đúng không bà con? He he

  Trả lờiXóa
 22. Đọc xong thấy phát mệt! Rất may mình không phải Đảng viên, có ai muốn làm đảng viên nữa không nào?!

  Trả lờiXóa
 23. Theo mục 6 thì Đảng viên không được "Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.". Theo Logic và cách diễn đạt này thì người không phải là Đảng viên phải được phép "biểu tình, tập trung đông người...", mà Bùi Hằng thì chưa "ĐƯỢC" làm Đảng viên thì tại sao lại phải đi tù (xin lỗi: "đi cải tạo").

  Còn nếu tất cả người ngoài và trong đảng đều không được phép thì các bác "BCH Trung Ương" đưa ra cái qui định này làm gì cho tốn thời gian và ... giấy mực?

  Trả lờiXóa
 24. - Cấm không được mua bằng Tiến Sĩ giả, khi thực tế dốt đặc cán mai, như lão Gúc gồ chấm Tiên Lãng...
  - Cấm không được phét lác, nổ bậy... Trong khi thực tế làm như mèo mửa, như lão Đại Ca ở Tiên Lãng...
  - Cấm không được vu khống cho Nhân Dân... Như lão Thoại, Khánh loa, Chuân.... Ở Tiên Lãng...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Qúa chuẩn - Thưởng cho bạn một chầu rượu suông " nhà tớ hết mồi rồi,lương thì chưa tới kỳ "

   Xóa
 25. Giá mà Trung ương Đảng mở ra một diễn đàn tự do trên mạng, sẵn sàng nghe mọi ý kiến kể cả ản danh, với chủ đề "Những gì nhân dân muốn đảng viên làm hay không làm" nhỉ, như vậy mới giúp Đảng khách quan hơn và đạt hiệu quả hơn trong cuộc tự chỉnh đốn.

  Trả lờiXóa
 26. Sao không có những điều nên làm?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất đơn giản bởi:
   1. Những việc NÊN LÀM thì họ không làm được và
   2. Những việc họ làm được thì lại là những việc KHÔNG NÊN LÀM.

   Xóa
 27. Những điều lệ cấm đảng viên không được làm có nghĩa lí gì không ? Có làm cho đảng viên lo ngại không ? Có giảm thiểu những tệ nạn tham nhũng, bóc lột nhân dân không ? Khi nếu đảng viên vi phạm thì bị trừng trị kỷ luật thật nghiêm túc :) , thật nặng :) ,.... Là cảnh cáo !

  Trả lờiXóa
 28. bổ sung điều 3: "còm" trên các blog lề trái

  Trả lờiXóa
 29. Ha LeFeb 29, 2012 05:08 PM

  Giá mà Trung ương Đảng mở ra một diễn đàn tự do trên mạng, sẵn sàng nghe mọi ý kiến kể cả ản danh, với chủ đề "Những gì nhân dân muốn đảng viên làm hay không làm" nhỉ, như vậy mới giúp Đảng khách quan hơn và đạt hiệu quả hơn trong cuộc tự chỉnh đốn.
  Hay!

  Trả lờiXóa