Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

LS. TRẦN VŨ HẢI XIN Ý KIẾN UB THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ  CHO Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ
THÀNH LẬP VÀ THAM GIA MỘT ĐẢNG NGOÀI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Kính gửi:  Ủy ban thường vụ Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)
Tôi là Trần Vũ Hải, hành nghề luật sư tại 81 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội và 66 Huỳnh Khương Ninh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Vị và xin được trình bày như sau:
Gần đây, một số người kêu gọi thành lập một đảng mới lấy tên là Đảng Dân chủ Xã hội và cho rằng pháp luật Việt Nam không cấm công dân thành lập đảng. Một số người cho rằng không đủ căn cứ pháp lý để thành lập một đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam quan tâm đến vấn đề này đã hỏi chúng tôi về phương diện pháp lý.
Chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành và đã dự thảo Bản ý kiến gửi Quý Vị để tham khảo và cho ý kiến về vấn đề này.
Theo chúng tôi, vấn đề thành lập và tham gia một đảng ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đang được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, đã có nhiều người đề xuất, các cơ quan chức năng và các nhà luật học hàng đầu của Việt Nam cần có những quan điểm rõ ràng căn cứ vào pháp luật Việt Nam để khẳng định luật pháp Việt Nam có cấm công dân Việt Nam tham gia và thành lập đảng khác ĐCSVN, nếu không cấm việc thành lập sẽ diễn ra như thế nào để phù hợp pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi tin tưởng rằng, Quý Vị sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề quan trọng này và những ý kiến này cần được công bố trên các phương tiện truyền thông.
Trân trọng
Công dân Trần Vũ Hải
BẢN Ý KIẾN
VỀ THÀNH LẬP VÀ THAM GIA ĐẢNG PHÁI DƯỚI GÓC ĐỘ 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

(Dự thảo)
Hà Nội, ngày 22/8/2013
Từ sau 1975 đến 1988, tại Việt Nam có 03 chính đảng hoạt động hợp pháp là Đảng Cộng sản Việt Nam (trước đó là Đảng Lao động Việt Nam và tên gọi tại miền Nam là Đảng Nhân dân Cách mạng), Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã Hội Việt Nam hoạt động. Đến năm 1988, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội tự giải tán. Từ đó đến nay, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), chưa có đảng nào được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Gần đây, một số người kêu gọi thành lập một đảng mới lấy tên là Đảng Dân chủ Xã hội và cho rằng pháp luật Việt Nam không cấm công dân thành lập đảng. Một số người cho rằng không đủ căn cứ pháp lý để thành lập một đảng khác ngoài ĐCSVN.
Nhiều công dân Việt Nam quan tâm đến vấn đề này đã hỏi chúng tôi về phương diện pháp lý. Chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành, trong đó có những văn bản sau:
1. Hiến pháp Việt Nam  năm 1992 (được sửa đổi 2001);
2. Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005;
3. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 và các luật sửa đổi, bổ sung bộ luật này;
4. Công ước về các quyền dân sự và chính trị 1966 (Việt Nam gia nhập năm 1984);
5. Luật về quyền lập hội 1957;
6. Một số luật khác như: Luật Mặt trận Tổ quốc; Luật Công đoàn 2012; Luật Thanh niên; Pháp lệnh về Cựu chiến binh….;
7. Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP; các thông tư hướng dẫn các Nghị định này.
Trên cơ sở nghiên cứu những văn bản này, chúng tôi có những ý kiến như sau:
1. Không có điều khoản nào trong Hiến pháp và các luật của Việt Nam cấm công dân Việt Nam thành lập và tham gia một chính đảng khác ngoài ĐCSVN.
2.  Tuy nhiên, Điều 79 Bộ luật Hình sự có quy định trừng phạt người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy, việc thành lập hoặc tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều luật này. Nói cách khác, hoạt động thành lập và tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền sẽ không được coi là bất hợp pháp.
3. Về nguyên tắc đảng là một loại hội chính trị. Thành lập và tham gia một chính đảng là thực hiện quyền về lập hội, hội họp. Điều 69 Hiến pháp ghi nhận: Công dân có quyền ....hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Điều 22 Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966 quy định: Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình.  
4. Pháp luật nhiều nước phân biệt giữa đảng phái chính trị và hội. Bộ luật Dân sự Việt Nam (Điều 100) quy định có các loại pháp nhân như: (i) tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; (ii) tổ chức chính trị  xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; (iii) tổ chức khác. Không có quy định rõ trong Bộ luật Dân sự hội thuộc loại pháp nhân nào trong 03 loại pháp nhân trên.         
5. Chúng tôi cho rằng một đảng phái hoặc  một liên minh chính trị là tổ chức chính trị theo cách hiểu của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, không có điều khoản nào của Hiến pháp, các Luật, Điều lệ ĐCSVN khẳng định ĐCSVN là một tổ chức chính trị. Điều 9 Hiến pháp quy định Mặt trận Tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu… Luật Mặt trận Tổ quốc cũng có quy định tương tự, nhưng không khẳng định Mặt trận tổ quốc là tổ chức chính trị (theo cách hiểu của Bộ luật Dân sự). Các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam gồm: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các công đoàn (theo Luật Công đoàn), Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam (theo Luật Thanh niên), Hội Cựu chiến binh Việt Nam (theo Pháp lệnh Cựu chiến binh),Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (theo Điều lệ của hội này), Hội Nông dân Việt Nam (theo Điều lệ của hội này).
6. Có vẻ như tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội không được coi là hội theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Luật về Quyền  lập hội 1957 hiện đang còn hiệu lực (mặc dù một số điều khoản trong Luật này thực tế đã  không còn hiệu lực do không phù hợp với một số luật khác ban hành sau đó hoặc không phù hợp với thực tế hiện nay, nhưng Nghị định 45/2010/NĐ-CP vẫn căn cứ vào Luật này, tức Chính phủ vẫn coi Luật này còn hiệu lực). Điều 9 Luật về quyền lập hội quy định: Các đoàn thể dân chủ và các đoàn thể nhân dân đã tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ kháng chiến, được Quốc hội và Chính phủ công nhận, không thuộc phạm vi quy định của luật này. Nghị định 45/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 33/2012/NĐ-CP) quy định không áp dụng đối với các tổ chức chính trị - xã hội (nêu ở mục 5 trên), các tổ chức giáo hội. Không thấy Nghị định này quy định rõ loại trừ ĐCSVN và tổ chức chính trị ra khỏi đối tượng áp dụng. Nhưng Điều 2 định nghĩa hội như sau: Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Hiểu theo quy định này, đảng phái (tổ chức chính trị) không được coi là Hội. Như vậy, có thể cho rằng Luật về quyền lập hội, Nghị định 45/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 33/2012/NĐ-CP) không áp dụng cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
7. Trong khi Công đoàn, Mặt trận có luật riêng, chưa thấy có luật nào về đảng, kể cả luật về ĐCSVN. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, đảng là một tổ chức chính trị, một loại pháp nhân được quy định trong Bộ luật Dân sự. Do đó, những quy định về pháp nhân, tổ chức chính trị trong Bộ luật Dân sự sẽ được áp dụng nếu xem xét về thành lập, tham gia một đảng chính trị.
8.Pháp nhân theo Điều 84 Bộ luật Dân sự được quy định như sau: 
Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Được thành lập hợp pháp; 
2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Thế nào là thành lập hợp pháp không được định nghĩa rõ trong Bộ luật Dân sự, tuy nhiên Điều 85 Bộ luật Dân sự quy định như sau: Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, tổ chức hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy có 02 loại pháp nhân được thành lập: (i) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng theo sáng kiến của cá nhân, tổ chức.
9. Tổ chức chính trị theo Bộ luật Dân sự thuộc đối tượng nào trong 02 loại pháp nhân được thành lập nêu trên? (Đảng có phải xin phép thành lập từ Nhà nước hay không?)

Điều 88 khoản 1 Bộ luật Dân sự quy định : Trong trường hợp pháp luật quy định pháp nhân phải có điều lệ thì điều lệ của pháp nhân phải được các sáng lập viên hoặc đại hội thành viên thông qua; điều lệ của pháp nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận trong trường hợp pháp luật có quy định.

Như phân tích ở trên, không có luật nào quy định về thành lập, tham gia tổ chức chính trị ngoài Bộ luật Dân sự. Do đó, đảng (tổ chức chính trị) có cần điều lệ hay không và điều lệ này phải được một cơ quan Nhà nước công nhận hay không sẽ căn cứ chính những điều khoản trong Bộ luật Dân sự.

Trong khi loại pháp nhân (ii) nêu trong mục 4 trên được quy định tại Điều 104 Bộ luật Dân sự (pháp nhân là tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp), theo đó pháp nhân loại này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, công nhận điều lệ, thì điều 102 Bộ luật Dân sự quy định về loại pháp nhân là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ quy định phải có điều lệ, nhưng không quy định cơ quan nhà nước công nhận điều lệ và  cho phép thành lập đối với loại pháp nhân này. Như vậy, tổ chức chính trị (và tổ chức chính trị - xã hội) phải có điều lệ nhưng không cần cơ quan nhà nước nào công nhận điều lệ, cho phép thành lập. Thực tế, ĐCSVN đã hoạt động như vậy, điều lệ của Đảng này sửa đổi nhiều lần nhưng không cần cơ quan nhà nước nào công nhận việc sửa đổi vì không có điều khoản của văn bản pháp luật nào (kể cả Bộ luật Dân sự) quy định phải có thủ tục công nhận từ Nhà nước. Nói cách khác pháp luật Việt Nam (cụ thể là Bộ luật Dân sự) quy định: đảng phái (tổ chức chính trị) là loại pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của tổ chức cá nhân (không thuộc loại thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước), không phải xin phép thành lập, điều lệ không cần Nhà nước công nhận nhưng phải được các sáng lập viên hoặc đại hội thành viên thông qua.
10.  Tóm lại, theo chúng tôi đảng phái (tổ chức chính trị) được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, và cần lưu ý những điểm chính sau:
a.  Có sáng kiến của những cá nhân (công dân Việt Nam) đề nghị thành lập đảng.
b. Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
c. Các sáng lập viên (những người sáng kiến) thông qua điều lệ đảng hoặc đại hội thành lập thông qua điều lệ đảng. Đảng phải có cơ quan điều hành (Ban chấp hành), người đại diện (người đứng đầu) và trụ sở (các điều 88,89, 90, 91 Bộ luật Dân sự).
d. Việc thành lập đảng và điều lệ đảng không cần sự cho phép, công nhận từ Nhà nước.
11. Tuy nhiên những ý kiến trên là những ý kiến cá nhân của chúng tôi, dựa trên nghiên cứu pháp luật Việt Nam hiện hành. Theo Điều 91 Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Do đó, chúng tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu bản ý kiến này của chúng tôi. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý với bản ý kiến này và có cách giải thích khác về Hiến pháp, Bộ luật Dân sự và những luật liên quan khác về vấn đề này, chúng tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố sớm ý kiến của mình.
Văn bản này cũng được gửi đến một số cơ quan liên quan và một số giáo sư, nhà khoa học luật hàng đầu Việt Nam (có danh sách kèm theo dưới đây) để  tham khảo, xin ý kiến.
Chúng tôi hi vọng rằng sẽ nhận được ý kiến của các cơ quan hữu quan, các nhà luật học. Sau 30 ngày kể từ ngày công bố bản ý kiến (dự thảo) này,  những ý kiến (nếu có) của các cơ quan hữu quan và các nhà luật học sẽ được chúng tôi công bố và tham khảo để đưa ra văn bản ý kiến cuối cùng của chúng tôi về vấn đề này. 

Trân trọng  
Ký tên 
Trần Vũ Hải
(Hành nghề luật sư tại 81 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)

Dự thảo Bản ý kiến này được gửi đến:
1. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)
3. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu
4. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (Ông Trương Hòa Bình)
5. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Ông Nguyễn Hòa Bình)
6. Bộ Công an (Ông Trần Đại Quang)
7. Bộ Tư pháp (Ông Hà Hùng Cường)
8. Bộ Nội vụ (Ông Nguyễn Thái Bình)
9. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Ông Phan Trung Lý)
10. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (Ông Nguyễn Văn Hiện)
11. Ông Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
12. Ông Nguyễn Đăng Dung – Giáo sư Luật Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
13. Ông Đào Trí Úc – Giáo sư Luật, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.
14. Bà Mai Hồng Quỳ - Giáo sư Luật – Hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
15. Ông Lê Hồng Hạnh – Giáo sư Luật, Hội luật gia Việt Nam


118 nhận xét :

 1. Cảm ơn Luật sư Hải, ý kiến quá đúng lòng dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Trãi đã từng viết: "Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân".

   Xóa
  2. ĐỨNG VỀ MẶT TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÌ MỌI VIỆC PHẢI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG. qUYỀN ĐƯƠC THÀNH LẬP ĐẢNG HAY KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐẢNG PHẢI TRÊN CƠ SỞ HIẾN PHÁP-LUẬT PHÁP, CHỨ KHÔNG THEO Ý KIẾN CỦA BẤT CỨ AI NGOÀI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT . CÁM ƠN LS TRẦN VŨ HẢI VÀ CHỜ ĐỢI Ý KIẾN CỦA CAC TỔ CHỨC CÁ NHÂN CÓ TRÁCH NHIỆM.

   Xóa
  3. Luật sư Hải lên xem lại Thành lập Đảng sao phải đi xin phép 1 đảng khác vì quốc hội VN là của đảng CSVN. thứ 2 đảng CSVN xin khi thành lập xin phép ai, ai ký. Lên tôi nghĩ cứ thành lập và hoạt động.

   Xóa
  4. Ko thể thành lập Đảng này mà phải xin và cho từ một đảng khác ,hết sức vô lý , đề nghị ra cương lĩnh tam thời , trước mắt những ai tham gia
   Đảng mới , sẽ ký tên , buổi ban đầu sẽ tự nguyện .Tôi tin số người tham gia rất đông ( vượt cả số lượng của ĐCS hiện nay 3 triệu người )chỉ trong một thời gian ngắn sẽ có một ĐẢNG chính danh cho dân tộc VIỆT , ôi ước mơ đang ở rất gần .. chúng ta ko sợ bị đàn áp khi có hàng triệu ĐẢNG viên tham gia ....

   Xóa
 2. Cảm ơn LS Trần Vũ Hải, là người đầu tiên gửi BẢN Ý KIẾN đến cơ quan đại diện của Quốc Hội, làm tiền đề về mặt pháp lý cho việc thành lập các đảng phái trong tương lai.
  Nên có đề nghị bổ sung, chẳng hạn: nếu sau 30 ngày mà không có ý kiến của QH và các cơ quan có thẩm quyền, thì có quyền được thành lập các đảng phái và công bố rộng rãi trên các phương tiện và mạng truyền thông xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn LS Trần Vũ Hải, cám ơn bác nặc danh 11:28 đã nêu ý kiến bổ sung này.
   Chúng tôi rất sốt ruột khi chờ trả lời của các nơi được LS Trần Vũ Hải gửi bản ý kiến đến, do vậy việc chốt lại thời gian trả lời là cần thiết.

   Xóa
 3. Rất hay, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật Đảng ạh!

  Trả lờiXóa
 4. Đúng sai , được hay không được thì tui không được rõ lắm về sau nầy , nhưng tui chắc chắn một điều là LS Hải , cũng như một số người muốn thành lập Đảng DCXH rất công khai minh bạch và đàng hoàng trong vấn đề nầy chứ không có ấm ớ , điều mà chúng ta thấy là các "ông nội" khác luôn ấm ớ trong các vấn đề mà hàng ngày ta luôn thấy nhan nhãn trên các phương tiện thông tin đại chúng của thông tin chính thống !

  Trả lờiXóa
 5. HOAN HÔ LS.TRẦN VŨ HẢI!
  Xin trân trọng cảm ơn tiếng nói chính nghĩa và những việc làm cần thiết đúng với ý nguyện lòng dân trong lúc này của LS.Trần Vũ Hải!

  Đồng ý với bạn nặc danh 11:28.
  "Nên có đề nghị bổ xung, chẳng hạn: Nếu sau 30 ngày mà không có ý kiến của QH và các cơ quan có thẩm quyền, thì có quyền được thành lập các đảng phái và công bố rộng rãi trên các phương tiện và mạng truyền thông xã hội."

  Trả lờiXóa
 6. Chắc chắn sẽ không được chấp thuận, nhưng bác bỏ là chuyện... không thể!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi e rằng kỳ họp cuối năm nay Quốc hội sẽ sửa đổi một số luật nhằm hợp thức hóa sự lãnh đạo của ĐCSVN và cấm thành lập các đảng phái khác. Đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên nên việc làm này là trong tầm tay của ĐCSVN.

   Xóa
 7. Đúng là tâm và tầm của một người có học!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chac chan DANG CONG SAN VIET NAM se gay ap luc cho quoc hoi bac bo y kien nay nhung de bac bo y kien nay qua la qua kho gan nhu la khong the ma da la khong the thi phai chap nhan thoi

   Xóa
 8. Rất ủng hộ LS Trần Vũ Hải. Hoạt động chính trị là một nhu cầu chính đáng của con người và cần được khuyến khích để con người VN được làm người như đã có định nghĩa "con người là con vật chính trị". Tự do chính trị cũng là tự do tư tưởng và ngược lại, nên không phải chỉ có vào Đảng Cộng Sản mới là hoạt động chính trị...Dù cho luật pháp VN không ngăn cấm, nhưng kể cả luật pháp VN có ngăn cấm thành lập Đảng khác ngoài ĐCS thì người VN chúng ta cũng phải đòi cho kỳ được quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị, tức là đòi kỳ được quyền thành lập Đảng không phải đảng cộng sản...

  Trả lờiXóa
 9. Hoan hô LS Trần Vũ Hải,dân đen chúng tôi hết lòng ủng hộ ngài,hoan hô,hoan hô,hoan hô!

  Trả lờiXóa
 10. Chúng tôi muốn nói điều này từ rất lâu,nhưng vì thân phận thấp hèn không đám ho hen,ngậm câm như hến chấp nhận cuộc sông đau thương-nay có ngài LS nói hộ giùm-không biết nói gì khác hơn là XIN CUNG KÍNH ĐỘI ƠN NGÀI LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI.

  Trả lờiXóa
 11. Ls Trần Vũ Hải gửi thư đến QH là nơi lập pháp , là cơ quan quyền lực cao nhất Nước v/v thành lập đảng chính trị ngoài đảng CSVN dưới góc độ pháp lý . Không lẽ QH không trả lời . Đó là nhiệm vụ của QH nên QH không thể tránh né . Mà cần gì phải tránh né ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quốc hội mà né tránh thì hèn hạ quá!
   Mà dại gì phải né tránh. Nhân dịp này Quốc Hội nên tranh thủ tỏ rõ quyền lực của mình: cho phép thành lập Đảng đối lập để tạo động lực cho sự phát triển của đất nước, cho nhân dân được hưởng cái quyền Tự do-Dân chủ mà chính phủ cách mạnh lâm thời do Hồ Chủ tịch tuyên bố năm 1946.
   Đảng cộng sản tuy có công lao trong quá khứ, nhưng giờ đây đã quá già cỗi, yếu kém, không còn đủ năng lực để theo kịp thời đại, không còn đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nữa sẽ bị lịch sử và nhân dân đào thải. Vậy thôi! Thà như vậy còn hơn là trở thành một Đảng phản động, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

   Nhân dân

   Xóa
 12. Đây là bước tiến tiếp theo sau bước đi có tính "Đột phá khẩu" của ông Lê Hiếu Đằng để hình thành có chế đa đảng. Trong lúc nội bộ Đảng cộng sản VN đang mâu thuẫn gay gắt giữa phái thân Tàu và phái cấp tiến như đang trong lúc này, thì việc các ông cựu đảng viên cộng sản tuyên bố bỏ đảng và đồng thời tuyên bố thành lập đảng mới... thì sẽ được phe cấp tiến ủng hộ, làm tan rã mau hệ thống đảng hiện nay.
  Thời cơ đã đến rồi hãy hành động!

  Trả lờiXóa
 13. Đảng DCXH được thành lập:
  1. Không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
  2. Không xem xét lại tất cả các vấn đề mà các chính quyền trên lãnh thổ VN đã thực hiện.
  3. Chỉ nhằm giúp cho VN tốt lên.
  Với Điều lệ bao gồm 3 vấn đề trên thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ được thành lập. Chúng ta phải tin tưởng vào điều đó. Bây giờ nên có các bước chuẩn bị, tranh thủ ủng hộ trong nước, trong chính quyền, các tổ chức quốc tế. Phải thực hiện luôn, thận trọng nhưng từng bước chắc chắn. Không thể không làm vì không ai có thể cứu chúng ta ngoài chúng ta.
  Trân trọng,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần thêm điều thứ 4: Nếu thắng cử trong bầu cử tự do cùng với các đảng khác thì sẽ KHÔNG HỒI TỐ đối với những sai lầm trong quá khứ đối với Đảng cộng sản Việt Nam.

   Xóa
 14. Đa đảng là tất yếu của lịch sử tiến hóa của loài người, nên phục hồi lại 2 đảng cũ Đảng Dân chủ và Đảng xã hội. Các đảng phái phải bình đẳng trước pháp luật, nhân dân có quyền lựa chọn những đảng đại diện nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của mình. Theo tôi cũng không nên quá nhiều đảng phái trở thành hỗn loạn xã hội, 1 đảng sẽ dẫn đến độc tài, mất dân chủ, xã hội chúng ta chỉ cần có 3 đảng hoạt động bình đẳng trước pháp luật, dưới sự dám sát của cộng đồng quốc tế...

  Trả lờiXóa
 15. Nếu Tổ quốc là trên hết thì tại sao phải xin phép Quốc Hội ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng! Không cần xin phép ai cả các cụ ạ! Đảng CSVN khi thành lập cũng đếch cần xin phép ai đâu? Mà dù có xin cũng chẳng được. Họ ra nước ngoài để thành lập rồi về nước lập chiến khu ở rừng để hoạt động cho đến ngày thắng lợi. Chúng ta cũng phải làm như vậy thì cách mạng mới thành công. Cháu nói vậy có phải không các cụ? Chúc sự nghiệp của các cụ sớ thành công.

   Xóa
 16. Tôi lặng người kính cẩn những việc làm của LS Trần Vũ Hải. Tôi đã đánh giá rất cao và thường đạt niềm tin tuyệt đối vào những việc làm của LS qua các vụ bào chữa cho các "bị can" của các phiên tòa "chính trị". Việc đưa kiến nghị này lên QH, là bước đánh mạnh vào hệ thống chính trị của VN, cũng là cái búa đưa ra để đòi hỏi quốc hội phải thực thi đúng trách nhiệm của nó là thay mặt dân và vì quyền lợi của người dân, chứ ko chỉ là vật trang điểm của hệ thống chính trị, và chỉ làm theo lệnh của BCT và bảo vệ nhóm chính trị và nhóm lỡi 1ich.

  Trả lờiXóa
 17. Đề gnhị QH sớm có văn bản trả lời để chúng tôi sớm được làm đơn xin gia nhập Đảng DCXH nhằm góp phần xây dựng đất nước ta được sánh ngang các nước trong khu vực hay ít ra cũng không thua kém Myanma trong tương lai.Mà chắc chắn không có gì trở ngại phải không các vị lãnh đạo QH vì điều này hoàn toàn phù hợp với HP mà!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. KỲ LẠ PHẢI XIN PHÉP MỘT ĐẢNG KO CHÍNH DANH , ĐỂ THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG DO DÂN BẦU - HIẾN PHÁP KO CẤM CHÚNG TA CỨ LÀM

   Xóa
 18. hoan hô!
  quả này các dư L viên không biết ăn nói thế nào đây??

  Trả lờiXóa
 19. Hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến của LS Trần Vũ Hải. Một việc làm đúng luật pháp, gửi đúng nơi, đúng lúc . Trong tình hình đất nước hiện nay đang cần một tổ chức đảng chính trị hợp pháp thực sự vì Dân tộc, Tổ quốc và nhân dân. Nhân dân cần nhiều Luật sư và nhân sỹ như ông Lê Hiếu Đằng, Hồ văn Nhuận và Trần Vũ Hải... Xã hội VN rất cần thay đổi bầu không khí chính trị ngột ngạt, cực đoan hiện nay do 1 ĐCSVN cầm quyền, nhưng thực chất là độc quyền.

  Trả lờiXóa
 20. cam on ls tran vu hai.nhieu

  Trả lờiXóa
 21. LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI ĐÚNG LÀ ĐẠI DIỆN CỦA GIỚI TINH HOA VIỆT NAM. CẢM ƠN ÔNG!

  Trả lờiXóa
 22. Bình minh đang lên! Cám ơn và ủng hộ luật sư Hải.

  Trả lờiXóa
 23. Đề nghị quốc hội sớm có kết luận và trả lời công khai để nhân dân biết và hành động đúng pháp luật, không làm điều sai trái và phức tạp cho xã hội

  Trả lờiXóa
 24. Cảm ơn Luật Sư Hải.

  Nhưng mà sợ rằng LS Hải sẽ không nhận được hồi âm. Vì trả lời thế nào cũng khó cho đảng CS. Có lẽ họ sẽ câm!

  Trả lờiXóa
 25. Cạnh tranh chắc chắn sẽ tốt lên, sẽ xuất hiện nhiều ngưòi có tài trong các cấp chính quyền. có đức độ với nhân dân, điều chắc chắn là sẽ giảm hẳn đựoc tệ tham nhũng, chỉ cần bằng ấy lý do thôi đất nứoc sẽ tiến mạnh, mọi ngưòi sẽ phấn khởi cùng nhau đưa đất nứoc, đó là điều chắc chắn. Ví dụ như viễn thông mà không có cạnh tranh thì dân làm sao có giá cứoc như bây giờ và tinh thần phục phụ tốt như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 26. Không phải nói phét, ngay từ khi ban hành Luật về thành lập Hội tôi đã dự đoán đây chính là cơ sở cỏa sự ra đời của các đảng chính trị trong tương lai. Vì đảng, suy cho cũng cũng chỉ là hội thôi. Nhưng tôi nghĩ sẽ có người làm sớm, làm trước ls Vũ Hải chứ để bây giờ mới làm là quá chậm và muộn. Thôi cũng đành, vì tình hình nước ta nó khác. Cơ hội đến muộn, mình phải chậm.

  Trả lờiXóa
 27. Ủng hộ luật sư Trần Vũ Hải, cảm ơn luật sư.

  Trả lờiXóa
 28. Cần phải làm rõ khái niệm "Chính quyền Nhân dân".
  Chính quyền hiện hành có thực sự là "Chính quyền Nhân dân" hay không ?

  Trả lờiXóa
 29. Hoan hô LS Trần Vũ Hải anh và LG Lê Hiếu Đằng cùng nhiều trí thức đang phá băng hoang tưởng kéo dân tộc về thực tế, cảm ơn các anh vô cùng.

  DN

  Trả lờiXóa
 30. Nhà nước nên nói đi đôi với làm. Dù là ông vua duy nhất trong nước mà nói, làm không đi đôi với nhau thì thần dân cũng không thể kính trọng được. Nói không thật mà bắt người ta nghe là coi thường người nghe, người đọc. Ngày nay, mỗi khi nói, các vị nên hiểu rằng các vị đang đứng trước rất nhiều người thông minh, thừa khả năng hiểu được tất cả những gì quý vị đang nói và định nói, cả những gì ẩn chứa đằng sau những câu nói đó. Hãy nghĩ kỹ trước khi nói xem ta đã làm gì và sau này ta sẽ làm gì. Nếu nói sai thì nên dũng cảm ngồi lại trên trang báo để nghe phản hồi, để trả lời, đừng "bịt mặt, đấm sau lưng" rồi chạy mất dạng.

  Trả lờiXóa
 31. Ủng hộ hết mình Luật Sư TRẦN VŨ HẢI,kính chúc LS thành công!

  Trả lờiXóa
 32. Xin chân thành cảm tạ luật sư Trần Vũ Hải.Ông thật xứng đáng là một luật sư có lương tâm và đáng kính,đặc biệt trong hoàn cảnh nước ta ông là người quả cảm.Ông là một luật sư,một vị trí thức đúng nghĩa.

  Trả lờiXóa
 33. đề nghị quốc hội trả lời để chúng tôi sớm viết đơn xin gia nhập

  Trả lờiXóa
 34. Cảm ơn và khính phục các bác Lê Hiếu Đằng,Trần Vũ Hải,kính chúc bác Đằng mau chóng bình phục

  Trả lờiXóa
 35. Rất đàng hoàng,minh bạch và chính đáng. ( Không biết có luật nào quy định thời gian trả lời đơn thư công dân không nhỉ? )

  Trả lờiXóa
 36. Tóm lại, theo chúng tôi đảng phái (tổ chức chính trị) được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, và cần lưu ý những điểm chính sau:
  a. Có sáng kiến của những cá nhân (công dân Việt Nam) đề nghị thành lập đảng.
  b. Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
  c. Các sáng lập viên (những người sáng kiến) thông qua điều lệ đảng hoặc đại hội thành lập thông qua điều lệ đảng. Đảng phải có cơ quan điều hành (Ban chấp hành), người đại diện (người đứng đầu) và trụ sở (các điều 88,89, 90, 91 Bộ luật Dân sự).
  d. Việc thành lập đảng và điều lệ đảng không cần sự cho phép, công nhận từ Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 37. Sẽ không có hồi âm. Nhưng đây là một bước đi đúng đắn. Hoàn toàn ủng hộ bảng dự thảo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại sao lại không hồi âm, Quốc hội là cơ quan được dân bầu ra để làm luật, ban hành và giám sát việc thực thi kia mà. Nếu Quốc hội không trả lời thì dân bầu họ lên làm chi. Chẳng lẻ họ ngồi đó làm cảnh à. Giỡn hoài. Trả lời nhanh nha Quốc hội.

   Xóa
  2. Tui không đồng ý với bạn. Đảng mà không cho cạnh tranh thì có khác gì tự nhận mình yếu, mình sợ.
   Một Đảng đã từng ca ngợi mình là bách chiến, bách thắng thì đâu có làm vậy, phải không Đảng?.
   Chứng minh đi Đảng.

   Xóa
  3. Nên tập dần cho quen : Từ đây về sau không nên dùng từ Đảng chung chung mà nên nói và viết rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam = Đảng CSVN - để tránh ngộ nhận.

   Xóa
  4. Theo tôi thì ;
   -Nếu quốc hội và những người phải có trách nhiệm trả lời ý kiến của Ông TRẦN VŨ HẢI mà trả lời theo quy định của HIẾN PHÁP ,LUẬT của nước VIỆT NAM và CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 1966 mà VIỆT NAM tham gia ký kết năm 1984 thì quá dễ chỉ cần ra văn bản công nhận công dân có quyền lập hội,đảng chính trị theo quy định của hiến pháp,luât nước việt nam và uy định của quốc tế là xong .
   -Còn trả lời vòng vo không có căn cứ pháp lý phản bác không cho quyền lập hôi,đảng chính trị ngoài ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM thì chỉ chứng tỏ với quốc tế rằng ở VIỆT NAM không có nhân quyền và chưa bao giờ có nhân quyền.....

   Xóa
 38. TUYỆT VỜI !
  KHÔNG THỂ NÓI GÌ HƠN.

  Trả lờiXóa
 39. Trâng trọng cảm ơn LS Trần Vũ Hải. Nhưng thưa luật sư, ĐCS không bao giờ có thể chấp nhận có một đảng phái khác cạnh tranh lành mạnh với mình! Vì ĐCS quá thối nát, yếu kém nên không thể có đủ năng lực đối với những đảng khác. Thế nên họ sẽ còn núp bóng đảng cs để ăn chia!

  Trả lờiXóa
 40. Dân tôi lại hoan hô
  Hoan hô Luật sư Hải!
  Thông minh và dũng cảm
  Kiến nghị quốc hội ta
  Phải thực thi hiến pháp
  Để dân lập đảng mới.

  Đảng nào mà chả được
  Miễn là phải yêu nước
  Miễn là biết thương dân
  Miễn là sống đạo đức
  Không tham ô tham nhũng
  Không cướp đất của dân
  Không sợ lũ giặc cướp
  Đội lốt là Bạn Vàng
  Bốn Tốt của đảng ta.

  Dân tôi phải hoan hô
  Dân tôi luôn ủng hộ
  Những con người dũng cảm
  Vì nước quên thân mình
  Như Luật sư Vũ Hải
  Như bác Lê Hiếu Đằng
  Như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
  Cùng Ba Sàm Hữu Vinh…

  Đảng Xã Hội Dân Chủ
  Được lập ở xứ này
  Thì cái thằng Dân Tôi
  Luôn ủng hộ, hoan hô!


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài thơ rất hay và ý nghĩa , cảm ơn Bạn - một người dân yêu nước

   Xóa
 41. Hoan nghênh luật sư Trần Vũ Hải, một luật sư giỏi hàng đầu ở Hà Nội mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, xin được nói lời CÁM ƠN ANH.

  Trả lờiXóa
 42. Tất nhiên là sẽ không có hồi âm đâu, thế nhưng chẳng thể đảo ngược bánh xe lịch sử, xin cảm ơn các nhân sĩ yêu nước!

  Trả lờiXóa
 43. Vượt đèn đỏ là trái luật, nhưng kiến nghị bỏ nó lại là hợp pháp20:42 22 tháng 8, 2013

  Vượt đèn đỏ là phạm luật, nhưng kiến nghị thay đổi đèn đỏ đó lại là hợp pháp. Tương tự : Tự phát lập đảng phái trong tình hình hiện nay là phạm pháp, nhưng kiến nghị được tự do lập các đảng phái là hợp pháp.

  Trả lờiXóa
 44. Tôi thật sự ngưỡng mộ LS Trần vũ Hải.Còn nhớ những năm nửa cuối thập kỷ 80
  của thế kỷ trước,ông Hải ,sau khi học tập và nghiên cứu ở CHDC Đức,về 1 cơ
  quan bảo vệ pháp luật ở Hà nội thực tập.Ông thuộc diện kiệm lời,sống chỉn chu kiểu công chức Tây,làm việc nghiêm túc.Sau đó,ông sáng lập công ty luật Hà nội,và trở nên nôi tiếng sau nhiều vụ án mà ông là luật sư,đặc biệt
  nổi tiếng sau những cuộc đua vào Quốc hội,hoặc Liên đoàn bóng đá VN,dù không đạt kết quả,Điều đó không lạ,với chế độ này!
  Chúc ông chân cứng đá mềm,giúp cho cuộc đấu tranh giành dân chủ-nhân quyền cho đồng bào Việt Nam.
  (Một người đồng nghiệp cũ),

  Trả lờiXóa
 45. Trước hết cứ lập hội truyền bá quốc ngữ vậy.

  Trả lờiXóa
 46. Tôi nghĩ Kién nghị này còn " ủy mị" mang tính " đỡ đạn" quá nhiều, chứ thực ra chúng ta không cần phải tôn trọng quốc hội ( hiện nay) thái quá đến như vậy. Quốc hội này sẽ hoàn toàn ngỡ ngàng trước những tư duy biện hcứng này của LS Hải, họ không ngờ rằng ở Vn mà có người " tỉnh" đến thế chăng? Thôi, chẳng biết trả lời sao cả, đành im lặng !
  Vậy nên:
  Chó cứ sủa và đoàn người cứ tiến !
  P/S : Đề nghị A Diện ko xóa comment này của tôi và đăng lại commnet tôi đã gửi lúc khoảng 15h chiều nay .

  Trả lờiXóa
 47. Cần có luật về chính đảng. Chỉ có chính đảng mới được tham gia chính trường. Cần thêm 2 chính đảng nữa, cùng cới ĐCS hiejn tại là 3 chính đảng.
  Chắc chắn những kẻ cơ hội, tham nhũng sẽ bỏ ĐCS thôi, vì lúc đó không còn đảng cử dân bầu nên mục tiêu vào đảng để thăng quan tiến chức không thể thực hiện được. Lúc đó con ông cháu cha cũng không thèm vào trung ương đoàn TNCS như cậu út Nguyễn Minh Triết nữa.

  Trả lờiXóa
 48. Hoan Toan Ung Ho , Neu co the dua nhung tin tuc nay len facebook cho moi nguoi hieu va biet nhieu them nua , chac chac se thanh cong

  Trả lờiXóa
 49. Hoang hô, cuối cùng củng có người đặt những viên gạch đầu tiên để tạo nền móng cho tự do, cảm ơn các vị đã giúp mọi người vượt qua nổi sợ hãi!

  Trả lờiXóa
 50. Nhà nước luôn kêu gọi công dân"sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" nay công dân yêu cầu Nhà nước cũng với yêu cầu trên.Nhà nước cần phải nghiêm túc thực hiện tốt,để xã hội luôn được nghiêm minh và trong sáng

  Trả lờiXóa
 51. Đảng viên Dân già07:16 23 tháng 8, 2013

  Cám ơn những nhân sĩ trí thức đã và đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ ở VN.
  Chân thành cám ơn mọi người!

  Trả lờiXóa
 52. tôi tên phan thanh khiêm tôi rất hài lòng về những gì các ban đã lam cam ơn các bạn

  Trả lờiXóa
 53. Tôi là người đã giao dịch với Trần vũ Hải..trên 10 năm..anh thật tuyệt vời..vẫn kiên cường bảo vệ dân ..đúng pháp luật..đưa ra những ý kiến rất đúng luật...chỉ có những kẻ không làm theo luật..đề ra ..hoặc cố tình dây dưa..để lâu ..để rồi có cơ hội đục khoét tiền thuế của nhân dân...Tôi ủng hộ Trần vũ Hải..Trần vũ Hải ..sống mãi trong lòng dân tôi...chí ít cũng trên 10 năm rồi ...tôi cũng cám ơn anh ,anh cũng đã cho Tôi một bài học..và bài học này tôi đã dám Đứng 1 mình để chống lại bọn ma fia tham nhũng...giờ đây Tôi cũng đã chiến thắng..Vì tôi quá nghèo anh thông cảm..anh Diện..đừng xóa còm này của Tôi nhé...mong anh Hải đọc được còm này của Tôi...(Người nông dân không có ruộng,đất )

  Trả lờiXóa
 54. @Nặc danh 20:22 Ngày 22 tháng 8 năm 2013: Các bạn quên là hầu hết số ghế trong Quốc hội là đảng viên Đảng CSVN à.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Là Đảng viên thì họ cũng phải bảo vệ uy tín cá nhân của họ chứ. Do vậy, tôi tin là họ sẽ trả lời, và trả lời đàng hoàng. Tôi tin rằng đại đa số các đại biểu quốc hội đều dùng internet.

   Xóa
 55. Các bác cứ xem Ủy viên Thường vụ Quốc hội của Việt nam có bao nhiêu ông là Đảng viên đảng cộng sản thì sẽ biết ngay câu trả lời thui mà. Từ xưa tới giờ vẫn là diễn kịch kiểu ni mà.

  Trả lờiXóa
 56. Đây chính là lúc Hội đồng lý luận Trung ương có việc làm thật sự. Các ngài hãy nghiên cứu và xem xét tính thực tiễn trên cơ sở LÝ LUẬN đi!!!

  Trả lờiXóa
 57. 83 NĂM CÔNG TỘI

  Trăm năm đô hộ giặc Tây
  Nghìn năm Bắc thuộc gây bao oán hờn

  Dân ta vượt nhiều cơn sóng cả
  Lắm phong ba không ngã tay chèo
  Phan Bội Châu Đông du cứu nước
  Trước và sau trung nghĩa vẹn toàn

  “Khai dân trí, chấn dân khí,
  hậu dân sinh” Phan Chu Trinh khởi xướng
  Vạch đường dân tộc đi theo
  Cho chèo mát mái chuyến thuyền vinh quang

  Dân ba kỳ nhiều cơn bĩ cực
  Đảng tiên phong làm nức lòng dân
  Đông dương cộng sản hình thành
  An nam cộng sản mang danh Nam kỳ
  Đông Dương cộng sản liên đoàn
  Miền trung vô sản hân hoan đón chào
  “trời cao” quốc tế ngó qua
  Hợp nhất ba đảng cho hòa chính danh
  Cương lĩnh chính trị hình thành
  Tiên sinh Trần Phú ký nhanh ban hành
  Phải cho trí phú địa hào
  Bị đào tận gốc trốc toàn rễ luôn

  Tám ba năm công tội rành rành
  Công giành độc lập đã ghi danh
  Tội ngăn khai phóng cấm đa nguyên
  Một lần cải cách thuyền chao đảo
  Ba lần cải tạo cháo cầm hơi

  Dân mất đất ngẩng lên trời
  Cao xanh hỡi hãy nghe lời dân oan
  Đô thị hóa lợi cho quan
  Dân than có thấu chín tầng mây không?

  Trả lờiXóa
 58. Ủng hộ LS Trần Vũ Hải để có một VN dân chủ không bị thâu tóm bởi nhóm lợi ích !

  Trả lờiXóa
 59. Với bản : " ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ
  THÀNH LẬP VÀ THAM GIA MỘT ĐẢNG NGOÀI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT VIỆT NAM "

  LS Trần Vũ Hải đã làm một việc rất đàng hoàng và Quang minh , Chính đại trong tình hình hiện nay .

  Xin cảm ơn vị luật sư có tâm với đất nước , với nhân dân .

  Trong bản Ý Kiến của Ông , tôi rất tâm đắc ở điểm :

  - Trong điểm 10 , mục b có ghi : " Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân " ,

  Điều này là rất xác đáng , và các đảng khác nếu xuất hiện và được thành lập đều nên chú ý tới điều này , vì từ trước tới nay các tổ chức , nhóm , hay đảng được thành lập mà không nêu phương hướng , mục đích hoạt động , hay cương lĩnh rõ ràng thì đều bị chính quyền " Quy vào " tội chống phá nhà nước và chính quyền nhân dân , tội khủng bố nhà nước và đều bị đập tan và vô hiệu hóa .

  Với điểm mới : Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có thể được hiểu là :

  - Đảng mới thành lập sẽ song song tồn tại cùng ĐCS , cùng hoạt động và cạnh tranh trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật mà không nhằm triệt tiêu lẫn nhau .
  - Các đảng cùng cạnh tranh trong hòa bình để cùng lập lên một thể chế và chính quyền mới mà không làm tổn hại tới an ninh quốc gia và xáo trộn đời sống nhân dân .
  - Đảng nào có mục đích , tôn chỉ và hành động phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân , sẽ được cử tri tín nhiệm và ủng hộ để điều hành đất nước .

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 60. Thế Thì Hiến Pháp CHXHCNVN đúng thật là "Dân Chủ gấp vạn lần Tư bản" rồi đấy.
  Không có ghi là không có cấm.
  Không có cấm là được làm.

  Gia đình họ hàng tôi xin nộp đơn gia nhập Ðảng mới để cùng nhau xây dựng đất nước vạn lần dân chủ hơn các nước Âu Mỹ.

  Trả lờiXóa
 61. Nếu việc ra đời một chính Đảng hoạt động ngoài Đảng CSVN, trước tiên sẻ mang 2 điều thuận lợi:
  - Một Xả hội dân chũ
  - Đảng Cộng sản sẻ phải thay đổi quan điểm KHÔNG ĐƯỢC đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của Nhân dân và Dân tộc.

  Trả lờiXóa
 62. Dân Đồng tháp13:05 23 tháng 8, 2013

  Theo suy đoán của tôi: để xoa dịu dư luận QH bù nhìn sẽ đem vấn đè này ra "thảo luận công khai". Có vài ông nghị ủng hộ việc đa đảng (như DTQ chẳng hạn ), rồi "thằng nghị cuồng" hoàng hủ phước (ko viết hoa) lại mồm loa "tài trợ cho sự ngu xuẩn". QH lại ỏm tỏi. Cư dân mạng lại đào mả cha thằng phước. Huề cả làng.
  Theo tôi bác Đằng và bạn bè của mình đề ra cương lĩnh rõ ràng, công khai ra mắt. Tôi và chắc chắn nhiều người sẽ gia nhập. Phải vấn thân thôi, để cứu lấy con cháu chung ta.

  Trả lờiXóa
 63. TRƯỚC KIA ĐẢNG CỘNG SẢN THÀNH LẬP THẾ NÀO THÌ MÌNH CŨNG LÀM NHƯ NÓ

  Trả lờiXóa
 64. Có lẽ nên đa đảng để mua được cái xe hơi giá rẻ như bên Thái bên Cam lái đi chơi. Thèm quá ...

  Trả lờiXóa
 65. Nặc danh 15:25 ngày 23 tháng 8 năm 2013 nói rất chí lí(Ngày xưa thế nào bây giờ thế đó! Tại sao phải xin phép? Hít thở không khí cũng xin phép nữa à?)

  Trả lờiXóa
 66. Tôi hoàn toàn ủng hộ các điểm này:

  - Trong điểm 10 , mục b có ghi : " Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân " ,

  Điều này là rất xác đáng , và các đảng khác nếu xuất hiện và được thành lập đều nên chú ý tới điều này , vì từ trước tới nay các tổ chức , nhóm , hay đảng được thành lập mà không nêu phương hướng , mục đích hoạt động , hay cương lĩnh rõ ràng thì đều bị chính quyền " Quy vào " tội chống phá nhà nước và chính quyền nhân dân , tội khủng bố nhà nước và đều bị đập tan và vô hiệu hóa .

  Với điểm mới : Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có thể được hiểu là :

  - Đảng mới thành lập sẽ song song tồn tại cùng ĐCS , cùng hoạt động và cạnh tranh trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật mà không nhằm triệt tiêu lẫn nhau .
  - Các đảng cùng cạnh tranh trong hòa bình để cùng lập lên một thể chế và chính quyền mới mà không làm tổn hại tới an ninh quốc gia và xáo trộn đời sống nhân dân .
  - Đảng nào có mục đích , tôn chỉ và hành động phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân , sẽ được cử tri tín nhiệm và ủng hộ để điều hành đất nước .
  ..........................................................

  * Tôi xin gởi đến quí vị bài thơ của thi sĩ Sông Hậu:

  TÌNH ĐẤT MẸ

  Qua đất Quảng – con mơ về sông Cửu
  láng phù sa ươm mật ngọt quả chín vàng
  rồi từ đó – con giã biệt đất Trà Giang
  đất thương con như tấm lòng của Mẹ
  suốt một đời cũng âm thầm lặng lẽ
  đội nắng mưa đi tìm kế sinh nhai.

  Qua sông Cửu – con lại về thăm đất Tổ
  đất đã bao lần chìm trong bão tố
  bão từ phương Bắc, bão từ phương Tây
  mấy trăm năm xay xát thân Mẹ gầy.

  Con của Mẹ thời chia hai: đứa Nam, đứa Bắc
  lỡ cầm tay lưỡi lê của giặc
  giết nhau rồi giấu xác ở nơi đâu …
  Mẹ tìm con – ruột quặn từng khúc đau…!

  Đứa lội đồng sâu, đứa đứng đầu bến cảng
  các con ơi cố quên đi dĩ vãng
  cho tâm hồn thanh thản hướng tương lai
  biển Ta vẫn rộng, sông Ta vẫn dài
  tình huynh đệ mãi đong đầy lòng đất Mẹ !!

  Tân Bình – 1992 – Sông Hậu.


  Trả lờiXóa
 67. Không lập được Đảng thì lập Hội có chết ai đâu , chỉ là vấn đề thay tên đổi họ , bản chất vẫn như nhau .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thì có câu lạc bộ Kháng Chiến của tường Trần Văn Trà, bạn không nhớ sao ? bạn không biết những đồng chí đang có quyền đối xử với hội này như thế nào không ?? Toàn dân nhất trí mới giành lại quyền của mình. Nhât định không xin để được bố thí. (Trần Văn)

   Xóa
 68. Mình ở tây nguyên , bây giờ thì mình không còn ưng cái chính phủ này rồi vì cái chính phủ này cho bọn người lạ vào phá rừng của buôn làng mình làm ra cái chất độc để hại dân mình , trên rừng giờ không còn con thú để săn nữa , nhiều người vào buôn làng mình để thịt voi lấy ngà và chặt cả đuôi voi nhiều , dân làng mình buồn lắm khóc nhiều lắm nhưng chính phủ nó không biết . mình chỉ mong chính phủ nào đuổi hết được bọn người lạ kia đi trả lại rùng cho dân làng mình có con mang để săn , con voi về nhiều để kéo gỗ , chính phủ nào xây cho dân mình cái cầu qua con suối để dân mình không phải đu cái dây , để dân làng mình đỡ khổ là mình ưng nó , mình bảo là lũ làng mình theo nhiều mà , mình già rồi không biết cái máy này nhiều đâu phải bảo cháu nó viết cho đấy . Mình người Bana

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoan hô những người con của núi rừng tây nguyên,nơi cội nguồn của sử thi Đamsan, quê hương của Đinh núp và ko pa ko lơn đã lên tiếng .

   Dù là Tày hay Dao , Kinh hay Mường , Mơ Nông hay êđê, BaNa , dù miền xuôi hay miền ngược , dù Nam hay Bắc , Chúng ta đều là con của mẹ Việt Nam , cùng chung một dòng giống một tổ tiên Lạc Hồng , dù sướng hay khổ chúng ta luôn bên nhau .

   Xin kính chào những người anh em trong các dân tộc – chúng ta là người Việt Nam .

   Xóa
  2. Đọc còm của các bác rất thích. Riêng hai cái còm trên đây làm tôi vô cùng cảm động.

   Vâng: "Xin kính chào những người anh em trong các dân tộc – chúng ta là người Việt Nam!". Hãy cùng nắm tay nhau xây dựng ngôi nhà chung Việt Nam yêu quý của chúng ta. Người Kinh chúng mình, trong nước và hải ngoại, đừng bao giờ quên các anh chị em thuộc các dân tộc anh em của chúng ta trên giải đất thiêng liêng này nhé.

   Xóa
 69. cảm ơn Luật Sư đã nói hộ suy nghĩ và nguyện vọng của bản thân tôi.

  Trả lờiXóa
 70. thợ thuyềnHàNội20:00 23 tháng 8, 2013

  Cám ơn luật sư Hải,vì anh đã nói và làm giúp nguyện vọng của chúng tôi.Chẳng nhẽ Việt Nam mình lại kém hơn Campuchia và Myama.

  Trả lờiXóa
 71. Ba Cầu Muối, Saigon05:21 24 tháng 8, 2013

  Những việc quan trọng như thế này chắc lại phải xin ý kiến của BCT mà BCT thì TBT NPT cứ nhắc đi nhắc lại cách này hay cách khác , rồi bên QĐ cũng hùa theo, là không có đa nguyên đa đảng . Cho nên QH trả lời cũng phải chờ. Nhưng thời gian trả lời là bao lâu chắc cũng có luật định . Trong khi chờ đợi QH chính thức trả lời thi CA và báo đài của Đ và NN làm việc . QH trả lời theo tôi nghĩ : 1/ đã nhận được thư. 2/ QH sẽ nghiêm túc xem xét. 3/ Chuyển UB Pháp Lý của QH nghiên cứu . 4/ Viện dẫn luật này luật kia , bác bỏ việc lập đảng chính trị khác đảng CSVN . Túm lại QH sẽ câu giờ chờ cho bão tan do các LLPC làm việc hiệu quả .

  Trả lờiXóa
 72. Hoàn toàn ủng hộ ý kiến thành lập đảng khác ĐCSVN. Tất cả mọi tổ chức đều phải tuân theo HP và PL Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 73. Ủng hộ hết mình,chẳng lẽ VN còn kém hơn Zambawe?

  Trả lờiXóa
 74. Hoàn toàn ủng hộ,có thế chứ!

  Trả lờiXóa
 75. Các bác cứ yên tâm lớn đi,chỉ khi nào tệ bảo thủ lộng quyền và lũ cơ hội sâu bọ tham nhũng bất trị nó đục khoét tới mức làm cho Đảng CSVN đứng trước bờ vực phá sản quyền lực,không còn đủ uy tín,không còn đủ sức giữ quyền lãnh đạo nữa,ấy là lúc tất yếu Đảng CSVN sẽ buộc phải chủ động đổi mới tư duy chính trị ,phải dùng tới cái phao dân chủ để cả xã hội cùng chung vai chia sẻ trách nhiệm cầm quyền trước Tổ quốc và nhân dân Việt nam.

  Đích tới là dân giầu nước mạnh xã hội công bằng văn minh dân chủ nhưng đường lầm lối lạc thì cách duy nhất là phải quay lại chung dòng cùng thời đại,không thể khác!

  Trả lờiXóa
 76. Tôi thấy cụ Lê Hiền Đức giữ mấy bao đơn thưa kiện đúng theo QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT nhưng đâu có được giải quyết và trả lời gì đâu. Nếu dự thảo bản ý kiến của LS Trần Vũ Hải mà cũng phải đem về cho cụ Hiền Đức lưu trữ nữa thì cương quyết thành lập đảng DCXH ngay lập tức để cho dân tộc Việt Nam được hùng mạnh và tiến bộ trong thế kỷ 21.

  Trả lờiXóa
 77. Nhất trí ủng hộ bản kiến nghị của LS Trần Vũ Hải , đồng thời yêu cầu Quốc Hội sớm trả lời công khai trước công luận , người dân đang chờ đợi quý vị .

  Trả lờiXóa
 78. Cảm ơn luật sư Trần vũ Hải .Gia đình tôi đều hoàn toàn ủng hộ .

  Trả lờiXóa
 79. Ông đúng là một vị Luật sư chân chính. Xin chân thành cám ơn ông!

  Trả lờiXóa
 80. VN đang cần người Dũng cảm hơn bao giờ hết LS Trần Vũ Hải đã làm được điều đó!

  Trả lờiXóa
 81. Tôi nghỉ Đảng Cộng Sản nên mạnh dạn. Vì đây là cơ hội khẳng định điều Đảng lãnh đạo là đúng hay không?

  Trả lờiXóa
 82. Giáo sư Nguyễn Đình Tấn nói 'Đảng không có đối thủ' có tự tin quá không?

  Trả lờiXóa
 83. Hà Tĩnh quê choa22:05 25 tháng 8, 2013

  Bài viết rất hay và ý nghĩa!

  Trả lờiXóa
 84. Thành lập đảng là không cần phải xin - Vì xin không ai cho.

  Trả lờiXóa
 85. Mình phải tìm cách lách luật chứ: nếu cấm thành lập "đảng" thì ta lập "hôi". cấm cả "hội " ta thành lập "câu lạc bộ"...... Sao các vị cứ phải là "đảng" mới lo được đại sự à. Cách mạng Pháp chỉ nhờ có câu lạc bộ mà đả xóa bỏ được chế độ chuyên chế.....
  Theo tôi đừng nặng về từ ngữ mà mà bó mình vào sự trói buộc vô lý.'
  Hàng ngàn, hàng vạn câu lạc bộ mọc lên với tôn chỉ góp sức cùng chính quyền xây dưng một nước VN hùng cường, ai mà không ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 86. KTS Trần Thanh Vân14:28 26 tháng 8, 2013

  Bài viết này của Luật sư Trần Vũ Hải chỉ là muốn thể hiện một quan điển đòi "Tự do Đảng phái" trong xã hội hiện nay mà thôi. Nếu sau bài viết này không có ai trực tiếp hoặc gián tiếp "khiển trách" Luật sư Trần Vũ Hải thì đó là một biểu hiện tốt. Còn nếu như ai đó định "uốn nắn tư tưởng lệch lạc" quan điểm của Luật sư Trần Vũ Hải thì điều đó có nghĩa là "Gông cùm" của Đảng cộng sản vẫn còn mạnh và còn muốn độc quyền áp đảo xã hội chúng ta

  Theo tôi Đảng không phải là một thứ tổ chức cần được ai đó cho phép mới thành lập được.
  Người nào muốn thành lập Đảng phải có một mục tiêu chính trị chính xác và phải tìm được những người đồng lòng đồng ý chí với mình, còn nếu vẫn giữ quan điểm lạc hậu kiểu "Đảng xã hội" và "Đảng Dân chủ" đều chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở nước ta sau năm 1945 thì cũng bằng thừa.

  Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tham gia một đảng phái nào và không bao giờ nghĩ rằng phải có một đảng nào đó lãnh đạo thì tôi mới làm được những việc ích quốc lợi dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị Vân ơi, LS Hải không phải là đảng viên ĐCSVN nên không bị đảng kiểm điểm phê bình đâu
   Còn nếu đoàn luật sư HN mà đưa LS Hải ra kiểm điểm thì trật lấc. Chắc chắn là không có chuyện đó.
   Còn nếu xử lý về mặt pháp luật thì lại càng vô lý ầm ầm. Không có căn cứ nào cả. Nếu bực quá thì chỉ có cách làm hai bao kế hoạch hóa gia đình và chống lây nhiễm HIV qua đường tình dục thôi.

   Xóa
 87. Quyền lực phải giành lấy mà có,đừng thơ ngây anh Hải ạ !

  Trả lờiXóa
 88. Luật sư Trần Vũ Hải đã dựa trên luật pháp VN hiện hành để đưa ra vấn đề xã hội VN nhức nhối hiện nay:độc đảng (ĐCS) có đúng luật hay không và nếu không có luật về đảng thì việc lập các đảng khác được tự do như chính cách tồn tại tự do của đảng CS.Tuyệt vời.Cảm ơn người luật sư thực sự chân chính của nhân dân VN.Tuy nhiên ông đề ra thời hạn 30 ngày chờ câu trả lời của các cơ quan QH không biết có đúng luật hỏi-trả lời của QH hay không?(vi bao giờ cũng có hạn định phải trả lời công dân).Nếu đúng đó là hạn định theo luật QH VN tôi đề nghị mọi người làm Bản ủng hộ câu hỏi của Luật sư Trần Vũ Hải cùng với đồng hồ đếm ngược để chúng ta cùng kí gửi buộc QH không được câu giờ hay ém nhẹm thư của ông Hải.Việc QH trả lời thư của Luật sư TVHải như thế nào cũng cho nhân dân VN biết QH của dân hay của ĐCS VN.Vận nước đã đến rồi !

  Trả lờiXóa
 89. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 90. Đoàn Ngọc Sơn10:25 27 tháng 8, 2013

  Luật sư Trần Vũ Hải là một người có khí phách, luôn giữ vững lập trường trước mọi sóng gió.

  Trả lờiXóa
 91. Tôi phát hiện ra một điều mà suốt hàng chục năm qua không ai nhận thức ra hay chúng ta đều đã bị tẩy nảo cả rồi! Quốc hội Việt Nam (được định nghĩa) "… là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".
  Vậy thì chúng ta hãy nhìn lên khán đài của chính hội trường quốc hội nơi long trọng diễn ra mọi cuộc hội nghị toàn thể quốc hội. Lại tọa lạc một câu khẩu hiệu dường như chẵng ăn nhập gì đến “đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” cả. Đó chính là câu: “Đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm”. Sao không phải là câu:“Tổ quốc Việt nam quang vinh muôn năm” hay đại loại như thế???.
  Vậy thì phải xét đến tính hợp thức câu khẩu hiệu thuộc về một đảng lại nằm trên cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, trước đã. Mới đưa đến kiến nghị quốc hội về việc thành lập một đảng mới khi luật pháp Việt nam không cấm. Tôi nghỉ rằng khi có một đảng còn trên cả quốc hội thì một đảng mới xin thành lập thật khó mà được êm xuôi.

  Trả lờiXóa
 92. Nếu QH không trả lời đùn đẩy, thì các nhân sỹ tri thức soan thảo cương lĩnh hoàn thiện, đưa lên nhiều trang mạng lấy ý kiến của độc giả, nếu đa phần đồng ý thì cứ tiến hành thành lập đảng. Việc thành lập đảng được đưa lên mạng, và những ai gia nhập đảng mới cũng đăng ký trên mạng ghi ró tên địa chỉ cụ thể. sau đó tổ chức một cuộc họp công khai tại một địa điểm công khai. sẽ có hàng trăm nghìn người gia nhập thời gian đầu, và sẽ có hàng triệu người sẽ gia nhập đảng mới. chỉ có đảng mới ra đời thì đảng CS mới trong sạch được.

  Trả lờiXóa
 93. Lý lẽ thuyết phục, khẩu khí đanh thép,

  Phù hợp lòng dân, thuận theo lẽ trời.

  Ủng hộ LS Trần Vũ Hải!

  Một ĐV nhưng mà tốt nói.

  Trả lờiXóa
 94. Hãy tuân theo quy luật để tồn tại và phát triển


  Chi tiết bài viết của luật sư Hà Huy Sơn trên Bauxite Việt Nam:

  http://boxitvn.blogspot.com/2013/08/hay-tuan-theo-quy-luat-e-ton-tai-va.html

  Trả lờiXóa
 95. chi con nm ngay nua la tron mot thang ngay luat su Tran Vu Hai gui y kien hoi ban thuong vu quoc hoi ve viec thanh lap dang ngoai dang viet nam nhung ban thuong vu quoc hoi van im lang chua thay tra loi luat su Tran Vu Hai khong hieu cac vi ay khong muon tra loi hay khong dam tra loi theo toi thi .Neu tra loi la khong duoc phep thanh lap them dang thi muoi mat qua va dan se khinh dang cong san .Neu tra loi la duoc thanh lap them dang moi thi lai so mat quyen lanh dao khong the cuop cua cai cua to quoc va nhan dan ve lam cua rieng duoc cho nen dang cong san con tiec cua gioi lam .neu sau mot thang khong tra loi thi ta cu cong bo cuong linh va tuyen bo dang DAN CHU XA HOI chinh thuc thafnh lap va di vao hoat dong .

  Trả lờiXóa
 96. Kính thưa luật sư TRẦN VŨ HẢI
  Bản ý kiến của Ông gửi QUỐC HỘI đã được 46 ngày rồi Quốc Hội vẫn im lặng không trả lời Ông theo Tôi Ông cũng nên có ý kiến yêu cầu Quốc Hội trả lời về bản ý liến của Ông .
  -Nếu Quốc Hội cho rằng bản ý kiến của Ông là đúng luật thì tổ chức thàng lập đảng mới ngay .
  -Nếu Quốc Hội cho rằng bản ý kiến của Ông không đúng với quy định của luật thì cần phả đòi đối thoại làm rõ .
  -Nếu Quốc Hội im lặng không trả lời có nghĩa là Quốc Hội không muốn cho thành lập đảng mới nhưng có căn cứ vào luật pháp nào để cấm thì ta cứ thành lập đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM nếu chính quyền ngăn cản, đàn áp thì ta sẽ có nhiều lý luận để đối thoại tiếp theo.
  Trên đây là ý kiến của Tôi mọi người xem xét nên làm thế nào.

  Trả lờiXóa