Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

BÌNH LUẬN NHANH PHÁT BIỂU BẾ MẠC HN TW 7 CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 
Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc, khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đạt được.
TS. Nguyễn Hồng Kiên bình luận về bài phát biểu bế mạc Hội nghị TW 7 của Ông Nguyễn Phú Trọng:
"KINH CHƯA: MỤC 4 "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" CHIẾM TỚI 1069 CHỮ TRONG TỔNG SỐ 4812 CHỮ CỦA VĂN BẢN Phát biểu bế mạc hội nghị TW thứ 7 của BÁC TRỌNG !!!
TRONG KHI: 
- MỤC 1 "Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị" CÓ 864 CHỮ
- MỤC 2 VỀ XÂY DƯNG ĐẢNG CÓ 769 CHỮ
- MỤC 3 VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 GỒM 485 CHỮ
- MỤC 5 "nhận định, đánh giá và đề xuất nêu trong Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI" GỒM 905 CHỮ
- PHẦN CUỐI GỒM 553 CHỮ (PHẦN ĐẦU 167 CHỮ)"(Hết trích dẫn)

Tễu kết luận: Ông Nguyễn Phú Trọng đã mất hết uy tín trong đảng của ông và trong dân. Ông nên xin nghỉ để khỏi ảnh hưởng thêm nữa đến uy tín đã đáo đáy của Đảng cộng sản Việt Nam. 
Phát biểu bế mạc hội nghị TW thứ 7 của Tổng Bí thư

“Thưa các đồng chí Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
 

Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị. Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đã đạt được.

1- Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị: Qua trao đổi, thảo luận, Trung ương nhấn mạnh, củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị là công việc rất lớn, hệ trọng và phức tạp, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vừa qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Tổ chức bộ máy vẫn cồng kềnh, chồng chéo; biên chế vẫn phình to, nặng nề; chất lượng cán bộ, công chức chậm được nâng cao; hoạt động của toàn hệ thống có những khâu chưa thông suốt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có những điểm còn chưa đủ sáng tỏ. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng trong lĩnh vực này chưa thực sự kiên quyết, nhất quán; một số chủ trương, chính sách chưa phù hợp chậm được phát hiện, điều chỉnh, sửa đổi. Chưa tiến hành đồng bộ giữa đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy với bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách.

Trung ương yêu cầu, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế; thống nhất giữa các tổ chức trong toàn hệ thống, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Kiện toàn tổ chức bộ máy phải đi đôi với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Hoàn thiện thể chế phải gắn liền với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Không nhất thiết ở Trung ương có tổ chức nào thì ở địa phương cũng có tổ chức đó. Đối với những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa đủ rõ, còn có ý kiến khác nhau thì cần chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tổng kết để làm rõ, có bước đi thích hợp, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí...

Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo chung nêu trên, cần tiếp tục rà soát, kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (bao gồm cả Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương); đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, trùng lắp.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí công tác, tiêu chuẩn chức danh, số lượng cán bộ, công chức, viên chức để giao, quản lý biên chế. Tiếp tục thí điểm khoán kinh phí hành chính để khuyến khích giảm biên chế. Tăng cường cán bộ kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp. Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức. Đẩy mạnh áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện "xã hội hoá" dịch vụ công, từng bước giảm chi lương viên chức từ ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức quần chúng và số lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương tổng kết và có kết luận về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở một số huyện, quận, phường. Nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Thực hiện giảm dần số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã.

2- Hội nghị nhất trí cho rằng, tiếp sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, việc lần này Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Bởi vì chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những hiện tượng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là thách thức đối với mối liên hệ giữa dân với Đảng. Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện được yêu cầu trên, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin, truyền thông, định hướng dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại, nhất là qua mạng Internet. Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là về đời sống, công ăn việc làm, giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng tiêu cực, phiền hà; ách tắc và tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội… Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng. Kiện toàn, nâng cao năng lực dân vận của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ thường xuyên có quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với dân. Đổi mới mạnh tác phong công tác, thật sự gần dân, trọng dân, học dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3- Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh và cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan chức năng đã tổ chức chu đáo việc lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc, giải trình các góp ý xây dựng để hoàn thiện thêm một bước dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, quyết định. Qua đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng này, nhân dân ta đã một lần nữa thể hiện cao độ lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng chăm lo xây dựng Nhà nước ta, đất nước ta, dân tộc ta vững mạnh, trường tồn. Tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân tán thành với nội dung của dự thảo và cho rằng: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, quan điểm và định hướng lớn đã được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quốc hội, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân; khẳng định bản chất, mô hình tổng thể của thể chế chính trị và tổ chức bộ máy của Nhà nước ta đã được thể hiện trong Cương lĩnh và Hiến pháp hiện hành. Nội dung của Dự thảo đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

So với bản dự thảo được công bố, đã có rất nhiều ý kiến của nhân dân được tiếp thu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng. Đối với những vấn đề mới, nhạy cảm, còn ý kiến khác nhau, Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo định hướng lựa chọn, tiếp thu, giải trình. Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ. Trung ương giao Đảng đoàn Quốc hội cùng với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa Cương lĩnh chính trị năm 2011 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5, các kết luận của Bộ Chính trị và kết luận của Hội nghị lần này, khẩn trương chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

4- Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Trung ương cho rằng, đây là 3 lĩnh vực cực kỳ quan trọng, có nội dung phong phú, nhiều mặt và quan hệ mật thiết với nhau. Thời gian qua, các lĩnh vực này ở nước ta đã bước đầu được quan tâm, có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn nhiều lúng túng, bị động; thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra còn lớn. Tài nguyên chưa được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững, một số loại bị khai thác quá mức nên bị suy thoái, cạn kiệt. Ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến, có xu hướng gia tăng, ở một số nơi rất nghiêm trọng; đa dạng sinh học suy giảm, gây nguy cơ mất cân bằng sinh thái trên diện rộng. Dự báo thời gian tới, tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức có thể còn gay gắt, nặng nề hơn.

Để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển những lĩnh vực quan trọng, phức tạp này, trước hết cần nâng cao nhận thức trong toàn đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị, coi chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Việc xem xét, giải quyết các vấn đề phải dựa trên những nguyên tắc của phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng; vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài; vừa toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi phù hợp.

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21, đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, chủ động nghiên cứu, dự báo và có các phương án ứng phó; không cường điệu, thái quá, nhưng cũng không được xem thường, chủ quan. Tài nguyên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước, cần được đánh giá một cách khoa học, chính xác, trên cơ sở đó có kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới, tái chế. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được lồng ghép trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Thực hiện phương châm lấy phòng tránh, ngăn ngừa là chính, đi đôi với kiểm soát, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Nhiệm vụ chung đặt ra là: Phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực và từng bước nhân rộng trên cả nước. Thực hiện phân vùng chức năng sinh thái làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và địa phương theo hướng phù hợp với đặc tính sinh thái từng vùng, hài hòa với thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thiết lập, ứng dụng các mô hình dự báo tổng thể tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường và kinh tế-xã hội; thí điểm phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau đó nghiên cứu nhân rộng ra cả nước. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp và thống nhất theo chuẩn quốc tế; có cơ chế phù hợp khai thác, chia sẻ thông tin, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực này.

Trong số các giải pháp đã đề ra, cần hết sức chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và áp dụng chế tài xử lý vi phạm đủ mạnh để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác, chủ động đề phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của toàn hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân; hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức môi trường trong xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực này. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế. Trong nhiệm kỳ này, cần sớm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các chiến lược đã được ban hành trên 3 lĩnh vực này, tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân đang đặc biệt quan tâm như: Triều cường, nước biển dâng gây úng lụt, nhiễm mặn ở các tỉnh ven biển, nhất là khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; nạn phá rừng, khai thác hủy hoại một số loại khoáng sản; phát triển thủy điện tràn lan, gây hậu quả xấu đến xã hội và môi trường; bỏ hoang hóa đất đai sau khi được giao quyền sử dụng cho các dự án đầu tư...

5- Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ và nhất trí cao với những nhận định, đánh giá và đề xuất nêu trong Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Hội nghị thống nhất cho rằng, trong hơn một năm qua, toàn hệ thống chính trị đã nghiêm túc quán triệt và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết; nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng. Nhờ vậy, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều cho rằng, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết là rất cần thiết, đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những tiêu cực, suy thoái trong Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đây chúng ta cũng có thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, trong chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nói riêng.

Trung ương yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những bước đi vững chắc để có thể thực sự tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, tập trung xây dựng và thực hiện thật tốt, có kết quả cụ thể các chương trình, kế hoạch sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc gắn với kiểm điểm công tác hằng năm. Việc thực hiện các nhóm giải pháp khác phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ theo đúng Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện những điều đảng viên không được làm; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Trung ương cũng đã xem xét các Báo cáo công tác kiểm tra của Đảng năm 2012; công tác tài chính Đảng năm 2012; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến nay. Đồng thời yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công để trình Trung ương xem xét, quyết định vào thời gian thích hợp. Ngoài những quan điểm, định hướng chính sách, biện pháp đã được xác định tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổng kết một cách cơ bản, sâu sắc, toàn diện các mặt để có một hệ thống các chính sách, biện pháp cải cách cơ bản chế độ tiền lương. Chú trọng một số giải pháp có tính đột phá, nhất là đột phá trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế và tạo nguồn lực tài chính bảo đảm cho tính khả thi của Đề án.

Về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Trên cơ sở Tờ trình và các báo cáo của Bộ Chính trị, Trung ương đã cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đây là một dịp tổng rà soát lại đội ngũ cán bộ, cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về nguồn cán bộ và là cơ sở quan trọng để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ngay sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương để hoàn thiện, ban hành quy hoạch; đồng thời bám sát những quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đề án đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XI thông qua và Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, từng bước đưa công tác cán bộ ở Trung ương đi vào nền nếp, chủ động hơn, chính xác hơn.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 2 đồng chí bổ sung vào Bộ Chính trị và 1 đồng chí bổ sung vào Ban Bí thư khóa XI. Đề nghị mỗi đồng chí hãy nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang nhưng rất nặng nề mà Trung ương giao phó.

Thưa các đồng chí,
 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Trung ương đã thống nhất cao ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng. Tất cả các quyết định này đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Trách nhiệm của chúng ta sau Hội nghị này là phải triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương vừa thông qua, coi đây là khâu mấu chốt quyết định trong việc biến nghị quyết thành hiện thực. Ở đây đòi hỏi chẳng những phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, mà còn phải có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ. Bởi vì cùng một lúc chúng ta phải làm rất nhiều việc, việc nào cũng quan trọng, cấp bách. Nếu không có cái nhìn tổng thể, bao quát thì dễ chỉ thấy việc này, bỏ sót việc khác.

Tình hình chung của đất nước bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2013 tuy có những mặt chuyển biến tích cực, đúng hướng, nhất là trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, nhưng vẫn chưa vững chắc, còn nhiều khó khăn. Thu chi ngân sách đạt thấp; sản xuất công nghiệp tăng chậm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp bị giải thể hoặc ngừng hoạt động vẫn còn lớn; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và dịch bệnh. Việc làm, thu nhập của người lao động, an sinh xã hội còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra những thách thức mới cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, ra sức kích động, chia rẽ nội bộ ta, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nêu cao ý chí của người cách mạng chân chính, tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy hơn nữa vai trò cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương lần này cùng các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn”./.

Nguồn: TTXVN.
_______________________


Phát hiện của cư dân mạng: 
1- Nguyen Xuan Lien Chẳng nghe thấy tiếng Hoàng Sa, Trường Sa với Biển Đông nào. Đúng là Biển Đông không có gì mới.
2- Ha Le Điều mà người dân quan tâm nhất hiện nay - Sửa Đổi Hiến Pháp - lại là điều cụ Tổng nói ngắn nhất: chỉ 485 chữ. Mà thực ra hầu hết trong 485 chữ đó chỉ là màu mè hoa lá, điều cụ ấy nói chỉ gói gọn trong 3 câu ngắn ngủi này: "So với bản dự thảo được công bố, đã có rất nhiều ý kiến của nhân dân được tiếp thu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng. Đối với những vấn đề mới, nhạy cảm, còn ý kiến khác nhau, Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO định hướng lựa chọn, tiếp thu, giải trình. Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ."
Không thấy "kinh tế thị trường định hướng XHCN" và "Tổ quốc XHCN" nữa rồi. OK anh Trọng, anh đã từ bỏ được CNHX, thật là bứt phá ngoạn mục. Nếu anh không căm thù Intarnet như anh nói: "kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại, nhất là qua mạng Internet", thì có lẽ nước ta sắp thành Mianma thứ hai rồi.

Dù rằng uy tín của anh quá thấp, nhưng dù sao cũng hoan hô anh đã bỏ được CNXH, dù chỉ trên lời nói.

4- Nặc danh: Không thấy chThành công tốt đẹp.
5 - Chưa bao giờ sự yếu kém của hệ thống quyền lực ĐCS Việt Nam lại thể hiện rõ như lúc này. Ngay cả cụm từ then chốt nhất “Đảng lãnh đạo” cũng chỉ là hình thức và quá khứ. Một tổng bí thư sau cuộc bỏ phiếu nhận ra rằng mình thực ra chẳng có quyền lực gì trong tay, cũng giống như Đảng có đột nhiên biến mất vào một ngày đẹp trời cũng chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm nhà ai. Quyền lực không chính danh, không thực chất thì chỉ là một quyền lực ma ảo, khi tới gần sẽ thấy nguyên hình là một đám bụi không khí, thổi nhẹ một cái là tan biến.

6- Đảng bí mật họp, bí mật kết thúc, sau 5 giờ mới ra thông báo về kết quả hội nghị TW7. Chỉ ít phút sau đã có những bài tổng kết hay như thế này chứng tỏ lòng ân không yên. Người dân không hề thờ ơ với vận mệnh đất nước. Sự yếu kém toàn diện của Đảng dẫn tới yếu kém toàn bộ hệ thống chính tri của đất nước. Qua hội nghị này nhân dân đã thấy rõ sự thất bại của Đảng, nguyên nhân chính bộ phận không nhỏ và lợi ích nhóm năm ngay trong BCHTWW và BCT của Đảng.

7- Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ. Trung ương giao Đảng đoàn Quốc hội cùng với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa... "
Ông Trọng chỉ nên nói quan điểm khác, ông không được nói quan điểm sai trái. Quan điểm của ông đã đúng chưa? Lấy gì để kiểm chứng và khẳng định điều đó? Ông đừng hồ đồ, cho mình là giỏi, là hơn thiên hạ...

8- Một đảng cầm quyền mà không thể giải quyết được những đại vấn đề của nội bộ mình , những mưu thuẩn đã trở thành đối kháng trong nội bộ của mình , tần suất dày đặc nhắc đế sự mất còn của mình trong các văn kiện và nghị quyết thì làm sao mà còn đủ sức , còn đủ tầm , còn đủ uy tín mà cầm quyền và giải quyết được vô vàn công việc trọng đại hiện nay của quốc gia . Một người làm cha trong một gia đình mà hủ bại , bất tài , yếu kém toàn diện , vợ con khinh ghét thì làm sao làm được chủ hộ , để giải quyết được mọi việc của gia đình đang trong thời kỳ quá khó khăn . Sự vật vần xoay đã định sẵn , qua thời thịnh vượng ắt sẽ dẫn đến thời suy vong đó là quy luật của tạo hoá .Có sinh thì có tử . Những vấn đề quá nghiêm trọng ngày nay của đảng cầm quyền và của đất nước xảy ra liên tục ngoài ý muốn trong nhiều năm trở lại đây mà không có kẻ thù bên ngoài nào gây ra cả thì đúng là hợp quy luật của tư nhiên mà không ai tránh khỏi .


50 nhận xét :

 1. Mấy cái vấn đề "Biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường" sao mà.... tự nhiên dâng lên thành hạng mục mà cả BCT phải quan tâm? trong khi Biền Đông đang bị hàng đàn thuyền cá lạ sâu xé?! Mỏ Bô xit thì không chịu ngừng, vậy quản lý tài nguyên cái gì? bảo vệ môi trường làm sao, hả các Ông Giời con?!

  Trả lờiXóa
 2. Nhìn "Thần sắc" Anh Trọng "lão" quá, mí mắt hụp lên... thôi, ngỉ ngơi cho khỏe!

  Trả lờiXóa
 3. Thực ức không tả được! Phần nói về Sửa Đổi Hiến Pháp - điều người dân đang quan tâm nhất - cụ Tổng lại nói ngắn nhất, mà cũng nói... trớt quớt nhất!

  "So với bản dự thảo được công bố, đã có rất nhiều ý kiến của nhân dân được tiếp thu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng. Đối với những vấn đề mới, nhạy cảm, còn ý kiến khác nhau, Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo định hướng lựa chọn, tiếp thu, giải trình. Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ. Trung ương giao Đảng đoàn Quốc hội cùng với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa... "

  Mấy câu ngắn ngủi trên cho thấy nhân dân góp ý gì thì mặc kệ nhân dân, cụ Tổng cho rằng ban dự thảo SĐHP phải nghe lời Trung ương Đảng chứ không phải nghe lời nhân dân!

  Trả lờiXóa
 4. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘ19:11 11 tháng 5, 2013

  TBT Nguyễn Phú Trọng đã gặp Ngài Benedict XVI . Liệu ông Trọng có can đảm từ chức như Ngài Benedict XVI không ?

  Trả lờiXóa
 5. Một bài nói RỖNG TUẾCH!

  Trả lờiXóa
 6. đảng đã rút vào hoạt động bí mật rồi con ơi

  Trả lờiXóa
 7. Có thể nói đây là bài học sinh động về ý đảng và lòng dân .

  Trả lờiXóa
 8. Những việc chính của một đảng cần phải giải quyết không làm được, quay ra bàn về biến đổi khí hậu cái vô thưởng vô phạt và để lòe bịp nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân Nam định20:08 11 tháng 5, 2013

   Đây là hình thức "độn" giống như nồi cơm thời bao cấp . Nó cho thấy TBT đã lường trước tình huống ngoài mong đợi .

   Xóa
  2. Dân Nam định20:10 11 tháng 5, 2013

   Lâu rồi mới có một hội nghị nhiều cảm xúc như thế này .

   Xóa
  3. tRƯỚC ĐÃ CÓ HỘI NGHỊ 6 CẢM XÚC ĐẾN GẦN BẬT KHÓC Dân Nam Định không nhớ sao

   Xóa
  4. Dân Nam định07:26 12 tháng 5, 2013

   Tôi nói vậy vì được xem "tường thuật trực tiếp " bác ạ . Hoan hô mấy anh cờ lốc cờ liếc

   Xóa
 9. Không thấy kinh tế thị trường định hướng XHCN và Tổ quốc XHCN nữa rồi. OK anh Trọng, anh đã từ bỏ được CNHX, thật là bứt phá ngoạn mục. Nếu anh không căm thù Intarnet như anh nói: "kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại, nhất là qua mạng Internet", thì có lẽ nước ta sắp thành Mianma thứ hai rồi.
  Dù rằng uy tín của anh quá thấp, nhưng dù sao cũng hoan hô anh đã bỏ được CNXH, dù chỉ trên lời nói.

  Trả lờiXóa
 10. Chắc ổng mất ngủ vì đảng

  Trả lờiXóa
 11. đã bao giờ TBT tự nghĩ "mình phải thế nào thì người ta mới gọi là lú chứ"?

  Trả lờiXóa
 12. "Biến đổi khí hậu" (nhằm đánh lạc hướng dư luận về góp ý xóa bỏ điều 4 hiến pháp).
  "Tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng.....tán thành với nội dung dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.....phù hợp với ý chí nguyện vọng của dân ...."
  (Dân yêu cầu phúc quyết hiến pháp và bầu cử tự do chọn người lãnh đạo mình).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân Nam định07:21 12 tháng 5, 2013

   Không hiểu ông ta dựa vào cái gì mà dám định lượng là : tuyệt đại đa số..... nhỉ .

   Xóa
 13. MAI ÁI THANH có ý kiến :THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN ! TOÀN DÂN,TRONG ĐÓ CÓ CẢ NHỮNG ĐẢNG VIÊN TỐT HÃY NHÌN THẤY HƯỚNG ĐI LÊN CỦA ĐẤT NƯỚC SIẾT CHẠT HÀNG NGŨ CÙNG MỘT LÒNG :
  NHÂN DÂN PHẢI ĐƯỢC TÔNTRỌNG.
  THỂ CHẾ PHẢI TAM QUYỀN PHÂN LẬP.
  HÃY ỦNG HỘ NHỮNG LÃNH ĐẠO CHỦ TRƯƠNG DÂN CHỦ

  Trả lờiXóa
 14. Nói thật mình là một người có nhiều kinh nghiệm về tướng số tử vi . Nhìn vào khuôn mặt và thần sắc của ông tồng thì ai cũng thấy không có một luồng sinh khí gì của sự khẻo khoắn của sự sống và sự phát triển đi lên , giống y hệt tình hình kinh tế - chính trị - xã hội VN hôm nay . Một thần sắc quá u ám , mi mắt sùm sụp , đồng tử thì lờ đờ và mệt mỏi cho thấy sức khoẻ yếu ớt , gắn liền với tình hình nội bộ tổ chức bất an và đầy mưu thuẩn đối kháng một mất một còn . Chưa bao giờ có một người đứng đầu mà có thần sắc và nhân tướng học yếu kém như thế , điều này cũng hoàn toàn trùng hợp ngẩu nhiên
  với tình hình nội bộ hiện giờ của đảng cầm quyền và nội tình đất nước đang ở vào khúc quanh rối ren không có lối thoát hiện nay .

  Trả lờiXóa
 15. Chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi mọi người u ám như trên CT thời sự VTV1 lúc 19h tối nay 11/5/2013. Nhìn vào diễn giả chỉ thấy một mảng tối sầm. Hết rồi! Hết thật rồi. Không còn thấy một chút sinh khí nào trên nét mặt của người cầm đầu. Sinh khí u ẩn như vậy, chắc chả còn được mấy nỗi.

  Trả lờiXóa
 16. HỘI NGHỊ TW “KHÔNG CÓ” THÀNH CÔNG
  Trong tất cả các bài báo cáo bế mạc hội nghị TW trước đây đều có chữ THÀNH CÔNG. Tại sao, trong bài phát biếu bế mạc lần này lại không có chữ THÀNH CÔNG nào cả?
  Trong lịch sử của Đảng là luôn thành công. Cho nên, không thành công có thể gọi là thất bại là được rồi - Đảng đang thất bại

  Trả lờiXóa
 17. Trong bài phát biểu khai mạc của TBT thì nội dung của HN gồm có 6 mục. Nhưng, trong bài phát biểu bế mạc chỉ còn 5 mục. Mục bị thiếu đó là: “Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược”
  Có phải vì vậy mà trong bài phát biểu bể mạc không có chữ THÀNH CÔNG như thông lệ các HN TW trước đây

  Trả lờiXóa
 18. Thì ông Trọng cũng không còn nói "thành công tốt đẹp" mà. Thông báo cũng không nói là Hội Nghị "thành công".
  Trước đây các HNTW chỉ thấy "thành công, thành công và thành công". Có lẽ sau này về hưu, ông Trọng sẽ là người "phản biện" mạnh nhất!

  Trả lờiXóa
 19. Thưa các đồng chí...!Cũng như bao hội nghi trước, hội nghị lần này lại thành công tốt đẹp...!

  Trả lờiXóa
 20. "Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh và cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992". Bài này hình như thiếu chữ "chân thành" vì tôi nghe trên Đài TNVN thấy đọc là:"...tham gia đóng góp ý kiến CHÂN THÀNH xây dựng dự thảo...". Chữ này theo tôi cũng đáng bình luận. Kính nhờ các bác cư dân mạng cho ý kiến.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu thật như vậy thì nên coi lại từ "CHÂN THÀNH".

   Xóa
 21. Sao không thấy được câu nào noi thật vơi dân, có lợi cho dan cho nước. Thật đau lòng quá ông Trọng ơi

  Trả lờiXóa
 22. "Các vị ngồi đây trong yên lặng mà nghe dông bão nổi trăm miền" (Các vị La hán chùa Tây Phương - Huy Cận.

  Trả lờiXóa
 23. Chưa bao giờ sự yếu kém của hệ thống quyền lực ĐCS Việt Nam lại thể hiện rõ như lúc này. Ngay cả cụm từ then chốt nhất “Đảng lãnh đạo” cũng chỉ là hình thức và quá khứ. Một tổng bí thư sau cuộc bỏ phiếu nhận ra rằng mình thực ra chẳng có quyền lực gì trong tay, cũng giống như Đảng có đột nhiên biến mất vào một ngày đẹp trời cũng chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm nhà ai. Quyền lực không chính danh, không thực chất thì chỉ là một quyền lực ma ảo, khi tới gần sẽ thấy nguyên hình là một đám bụi không khí, thổi nhẹ một cái là tan biến.

  Trả lờiXóa
 24. Trần Dân Đen04:16 12 tháng 5, 2013

  Mong bác Tễu liên hệ gấp với nữ ca sĩ Lệ Thủy đề nghị ca lại bài NGHẸN NGÀO tặng ông Trọng, rất hợp tình hợp cảnh :
  " Thôi, ông đi về đi, ông đi về đi cho yên lòng người dân !
  Ôi dân có ngờ đâu, đời dân là bể sầu.
  Nay lòng tin đã mất, đời dân đã tàn, lòng dân nát tan ...
  Đừng giữ ghế làm chi, tham lam làm gì ......
  Thôi ông đi về đi , về đi .... về đi !!! "

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. HAHAHA !!!! Hay hay hay!!!! Nhưng Ca-Sĩ Lệ-Thu.Không phải Lệ-Thủy. Lệ-Thủy là nghệ-sĩ Cải Lương.

   Xóa
 25. Kết quả thiên hạ biết từ 1 tuần trước mà còn cố giữ bí mật không cho dân biết thì quả là lạ lùng, lạ lùng đến nực cười. Nó cho thấy những người lãnh đạo chả còn đáng để cho dân tôn trọng chứ đừng nói là dân tin. Dân thì đã hết sạch niềm tin ở họ từ lâu rồi!

  Trả lờiXóa
 26. Đảng bí mật họp, bí mật kết thúc, sau 5 giờ mới ra thông báo về kết quả hội nghị TW7. Chỉ ít phút sau đã có những bài tổng kết hay như thế này chứng tỏ lòng ân không yên. Người dân không hề thờ ơ với vận mệnh đất nước. Sự yếu kém toàn diện của Đảng dẫn tới yếu kém toàn bộ hệ thống chính tri của đất nước. Qua hội nghị này nhân dân đã thấy rõ sự thất bại của Đảng, nguyên nhân chính bộ phận không nhỏ và lợi ích nhóm năm ngay trong BCHTWW và BCT của Đảng.

  Trả lờiXóa
 27. Làm sao cắt Internet ở VN nhỉ? Chà, bài toán khó đây!

  Trả lờiXóa
 28. Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ. Trung ương giao Đảng đoàn Quốc hội cùng với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa... "
  Ông Trọng chỉ nên nói quan điểm khác, ông không được nói quan điểm sai trái. Quan điểm của ông đã đúng chưa? Lấy gì để kiểm chứng và khẳng định điều đó? Ông đừng hồ đồ, cho mình là giỏi, là hơn thiên hạ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mà tai sao mình không làm mà "giao cho Đảng Đoàn....".Mình bó tay ?

   Xóa
 29. Một đảng cầm quyền mà không thể giải quyết được những đại vấn đề của nội bộ mình , những mưu thuẩn đã trở thành đối kháng trong nội bộ của mình , tần suất dày đặc nhắc đế sự mất còn của mình trong các văn kiện và nghị quyết thì làm sao mà còn đủ sức , còn đủ tầm , còn đủ uy tín mà cầm quyền và giải quyết được vô vàn công việc trọng đại hiện nay của quốc gia . Một người làm cha trong một gia đình mà hủ bại , bất tài , yếu kém toàn diện , vợ con khinh ghét thì làm sao làm được chủ hộ , để giải quyết được mọi việc của gia đình đang trong thời kỳ quá khó khăn . Sự vật vần xoay đã định sẵn , qua thời thịnh vượng ắt sẽ dẫn đến thời suy vong đó là quy luật của tạo hoá .Có sinh thì có tử . Những vấn đề quá nghiêm trọng ngày nay của đảng cầm quyền và của đất nước xảy ra liên tục ngoài ý muốn trong nhiều năm trở lại đây mà không có kẻ thù bên ngoài nào gây ra cả thì đúng là hợp quy luật của tư nhiên mà không ai tránh khỏi .

  Trả lờiXóa
 30. Không, đừng vơ vào, bởi vì người dân tôi không có mối liên hệ máu thịt gì với đảng cả, có chăng thì chỉ đảng viên các ông với nhau mà thôi, dân tôi lại càng tránh xa bởi sợ bị lây máu mủ.

  (viết dựa theo mục 2 của bài phát biểu " ... mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh")

  Trả lờiXóa
 31. Xin ông Tổng Bí thư nên thay đổi chữ dân trong:"Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc...". Vì ở đó chỉ toàn Đảng viên CS!

  Trả lờiXóa
 32. Hội nghị TƯ 7 đã kết thúc đúng như dự đoán. Hai ông Bá Thanh và Đình Huệ không được bầu vào BCT. Việc hai ông này không được bầu vào BCT là phản ánh khách quan tương quan lực lượng giữa hai phe: Phe "lợi ích" và phe bảo thủ theo Tàu. Phe lợi ích sẽ không bao giờ bầu ông Thanh và ông Huệ bởi vì hai ông này nếu được trao quyền sẽ là những người "chặt cánh tay" làm ăn của họ. Phe họ có 129/175 người thì làm sao phe ông Trọng thắng nổi? Còn nói ông Thanh chưa có kinh nghiệm làm việc ở trung ương hay ông Huệ chưa có gì xuất sắc chỉ là cách nhìn hời hợt. Ông Huệ đã làm việc nhiều nơi, chưa có tì vết, trí tuệ có nhưng nếu vào BCT thì sẽ chặn đường làm ăn của nhóm lợi ích thông qua ban Kinh tế. Còn ông Thanh thì dù không nói câu gì họ cũng không bao giờ bầu vì họ đã thấy ông ở Đà Nẵng làm gì rồi. Không ai lại tự "lấy đá ghè vào chân mình". Có lẽ nhóm lợi ích muốn cho "đảng ta" chóng sụp đổ nên họ không bầu cho hai ông. Có thể đó là điều tiếc cho hai ông , nhưng là điều mừng cho nhiều người.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác nói đúng quá,tôi cũng nghĩ như bác

   Xóa
 33. Đúng là trong bài phát biểu bế mạc HNTW7,không thấy ông TBT kết luận là có thành công tốt đẹp hay không nhưng đọc và suy ngẫm kỹ thì việc thiếu vắng câu kết thường thấy "hội nghị đã thành công tốt đẹp" có thể là không thành công với BCT và cá nhân ông TBT nhưng đối với ban CHTW và Đảng CSVN ,công bằng mà nói nhiều kết luận,nhận thức ,phong cách làm việc và những vấn đề mới được đề ra là sát thực tế ,chuẩn mực và bớt được giáo điều hơn trước nhiều ,do đó có thể xem HNTW7 là cầu thị tiến bộ và thành công .

  Những chuyển biến tích cực này nên được tiếp nhận một cách cởi mở và trân trọng.

  Trả lờiXóa
 34. Tôi không hiểu "Dân" trong diễn văn bế mạc của ông Trọng là "ai" để được ông Trọng ân cần nói: phải "trọng dân,gần dân, hiểu dân, tin dân"...trong thực tế chưa thấy ông gặp ai và tập thể nào muốn được trực tiếp đối thoại với ông cho dù họ là cá nhân hay tập thể trí thức đã gửi thư đến ông mà không hề được ông mảy may phúc đáp hay ông chỉ quen nói mà không gương mẫu làm để các bậc đàn em bắt chước làm theo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Câu hỏi hoàn toàn logic,trong thực tế chưa bao giờ thây ông Trọng làm bất cứ điều nào trong 4 điều ông day bảo đảng ông thậm chí bạn đồng môn của ông và 2 trí thức trong nhóm 72 gửi thư, ông cũng chẳng thèm trả lời. Tôi còn nghe có người khuyên ông để dân phúc quyết hiến pháp ông còn vặn lại "dân nào?", ngay các câu phát biểu tại hội nghi đảng bộ tỉnh Phú thọ ông quy kết những người dòi tam quyền phân lập, đòi xóa điều 4...đều là loại người suy thoái đạo đức... (theo tiêu chuẩn "hồ đồ"của ông,tôi và cả nhà anh chị em tôi trong đó đó cả lảo thành cách mạng vào đảng khi ông mới chào đời tự đánh giá thuộc loại người suy thoái!!! ?) cho nên đề nghị ông giải thích đầy đủ chữ "dân" trong diễn văn của ông là rất cần thiết để mọi người "quán triệt" theo chỉ đạo của ông.

   Xóa
 35. Điện Hải 185814:19 13 tháng 5, 2013

  Một bài bế mạc gần giống nhau về mẫu câu, từ, chỉ khác nhau số lượng, trật tự trước , sau và rỗng kêu như mõ làng. Tức là mỗi bài như mọi bài tổng kết hoặc bế mạc HN, ĐH..của TW đảng do ngài TBT Trọng chủ xị đều mập mờ, vu vơ. Toát lên từ tất cả nội dung bế mạc HN TW 7 và các HN khác đều có dạng bình luận , chẻ chữ tìm nghĩa các câu chữ như ông giáo làng dạy Tiểu học. Tình hình nước sôi biển dậy sóng, nhưng 6 vấn đề và kết quả HN TW7 không hế đả động tới. Tiêu biểu như : HS-TS thì hàng chục tàu T.Q có chiến hạm bảo vệ đang dọc ngang xé nát và vét sạch Cá, dầu khí; hơn 400.000 DN phá sản, ngừng SX&KD , hàng triệu người lao động thất nghiệp; NHNNo độc quyền vàng SJC gây nên giá trong nước cao hơn giá thế giới 5-6 tr.đ/lg..Đặc biệt nguy hiểm là ô. Trọng đã biến Nhân dân thành đối tượng đấu tranh g/c của đảng, đối lập nhân dân yêu nước với bộ máy nhà nước, gom các thành phần xã hội tiến bộ, yêu nước vào một rọ " thế lực thù địch". Sự thất bại của HN TW 6 và 7 lần này đã đủ để thấy rằng ô. Trọng không đủ uy tín trong đảng và nhân dân. Đã đến lúc ô. Trọng làm gương cho các cán bộ cao cấp đảng và nhà nước về tự phê bình và VĂN HÓA TỪ CHỨC.

  Trả lờiXóa
 36. Nhìn lại toàn bộ quá trình ra đời ,hoạt động, cống hiến của Đảng CSVN, ta thấy có thể chia ra làm hai giai đoạn chủ yếu : - Giai đoạn lãnh đạo nhân dân VN dành và giữ độc lập dân tộc. - Giai đoạn lãnh đạo xây dựng đất nước. Nếu thời kỳ đầu, đảng xứng đáng là lực lượng tiên phong, gương mẫu hy sinh, đúng đắn sáng suốt v.v. được nhân dân tin tưởng, yêu mến, thì thời kỳ sau lại ngày càng yếu kém, liên tục sai lầm, tư duy cũ kỹ, giáo điều, nội bộ mục ruỗng , mâu thuẫn sâu sắc không thể dung hòa, gây tổn thất lớn khiến không còn uy tín , thậm chí bị nhân dân chán ghét, nói gọn lại là đã hết vai trò lịch sử . Đã đến lúc mỗi cá nhân đv và lãnh đạo đảng phải thấy ra điều ấy để có quyết tâm tự biến cải để tồn tại cùng dân tộc, nếu không sẽ bị nhân dân đào thải. Trong bối cảnh đó, dù Ô Trọng hay mười ông TR cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Vài điều thay đổi lặt vặt trong hội nghị này chưa thể chứng tỏ điều gì, vì chủ yếu vẫn là cách nghĩ cách nói, cách làm rất xưa cũ, lỗi thời ,lại bị lực lượng nhóm lợi ích lũng đoạn nên đảng sẽ bị phân hóa mạnh trong thời gian tới...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác nói rất chí lý,phe đảng thì cũ kỹ ,lỗi thời,lại bị nhóm lợi ích đã quá lớn mạnh,chiếm 2/3 TƯ,bácTrọng làm sao mà chỉ huy được.Chỉ có một con đường duy nhất để các chính khách chọn lựa
   là phát huy dân chủ,dựa vào nhân dân,bác bỏ lý thuyết cũ khi nó đã lỗi thời vì lý thuyết để phục vụ nhiệm vụ từng thòi kỳ thôi mà,tại sao phải tôn thờ nó mãi mãi(con người tự do tại sao phải tôn thờ u mê thế).
   Bác Trọng chưa nhận ra điều này hay tầm vóc của bác không chịu đựng được sức nặng này(vinh quang này).

   Xóa
 37. Đã có vua sao lại còn có chúa?

  Trả lờiXóa
 38. Sóng Hông:
  Tôi nghĩ nếu là người có lòng tự trọng, lúc này ông Trọng đại diện cho 1 thiểu sô bảo thủ trì trệ ôm khư khư một bao tải lí luận lỗi thời k thuyết phục dược ai hãy làm gương tự mình từ chức trước khi bị đa số TƯ của ô X bỏ phiếu bất tín nhiệm thì thật xấu hổ bẻ bàng k còn lối ra...

  Trả lờiXóa