Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

BỘ VĂN HÓA ĐÃ "ĐÁP TRẢ" KIẾN NGHỊ CỦA NGUYỄN PHƯỚC TỘC

CÔNG VĂN phúc đáp của BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
gửi đến HỘI ĐỒNG NGUYỄN PHÚC TỘC VIỆT NAM
(về việc giải quyết kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam với lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến)

Tễu Blog bình luận nhanh:KIỂU PHÚC ĐÁP CỦA BỘ VĂN HÓA

Cuối cùng thì Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phải có công văn kiểu như để hồi đáp Kiến nghị của Nguyễn Phước Tộc và các nhà khoa học Về lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến ở Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình ảnh 4 trang Công văn và ảnh bì thư dưới đây là Bộ gửi cho Hội đồng Nguyễn Phước tộc. Qua đó ta thấy rõ:

1- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực là rất xem khinh và không thèm Kính gửi Hội đồng Nguyễn Phước tộc, mà nó chỉ gửi cho bản copy cái công văn Bộ đã gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhẽ nên đổi tên là Bộ Vô Văn hóa thì mới xứng!

UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không có kiến nghị gì thì Bộ gửi, còn Hội đồng Nguyễn Phước tộc có kiến nghị thì bộ không Kính gửi.

2- Phong bì nơi gửi là Cục Di sản Văn hoá, chứ không phải của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch gửi. Họ chỉ để cơ quan cấp thấp gửi, trong khi Hội đồng Nguyễn Phước tộc ghi rõ gửi Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Văn bản bên trong bì thư do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương ký, tức là nếu gửi thì Phong bì không được phép viết thêm chữ "Cục Di sản Văn hóa". Kiến nghị của Nguyễn Phước tộc cũng gửi Cục Di sản, và Cục cũng có thể gửi công văn hồi đáp, và dùng phong bì của Bộ ghi thêm chữ Cục Di sản Văn hoá, nhưng bên trong phải là văn bản do Bà Cục chưởng Cục Di sản Văn hoá ký.

Có nhẽ bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đi ngang phòng Thứ trưởng nhặt được văn thư này, thấy hay hay nên copy gửi cho Hội đồng Nguyễn Phước tộc.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương là con trai Ông Hoàng Đạo Kính (GS.TS, Kiến trúc sư), cháu nội Cụ Hoàng Đạo Thuý. Cũng con dòng cháu giống chứ đâu phải nòi du thủ du thực trong giang hồ, sao ứng xử kém thế!

Đọc cái công văn này thì thấy rõ sự lươn lẹo!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

(Xin lượt bớt, chỉ chép phần phúc đáp)

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát về di sản trong cộng đồng chủ thể di sản tại Côn Đảo, làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Thẩm định hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đề xem xét lại quy trình kiểm kê, lập hồ sơ khoa học và những nội dung liên quan đến kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Công văn số 3176/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Đoàn công tác làm việc với Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung kiến nghị. Tiếp đó, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội đồng Thẩm định hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia xem xét thêm về kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam liên quan đến hồ sơ di sản “Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến”.

Qua kết quả làm việc, nghiên cứu hồ sơ, tư liệu liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Di sản “Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến”, với các tên gọi khác là: Lễ giỗ Bà, Lễ hội Bà Phi Yến (theo hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có giá trị đáp ứng các tiêu chí của một di sản văn hóa phi vật thể để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc ghi danh di sản nhằm ghi nhận những giá trị sáng tạo văn hóa tinh thần của cộng đồng chủ thể di sản tại Côn Đảo và khuyến khích, nâng cao ý thức trong việc thực hành, trao truyền di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của chính cộng đồng chủ thể. Đồng thời, còn là sự ghi nhận một lễ hội - thực hành tin ngưỡng của họ được pháp luật bảo hộ, hoàn toàn không mang ý nghĩa vinh danh hay công nhận một nhân vật lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử.

Tuy nhiên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất di sản với tên gọi “Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” (Tờ trình số 197TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021), cùng một số chi tiết trong hồ sơ đề cập tới truyền thuyết Bà Phi Yến có thể gây ra hiểu nhầm về một nhân vật lịch sử, trong khi, với cộng đồng, di sản có các tên gọi: Lễ giỗ Bà, Giỗ Bà, Giỗ Bà Phi Yến, Giỗ Bà Hoàng Phi Yến...

Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc tôn trọng cộng đồng chủ thể của di sản, tránh gây hiểu nhầm về lịch sử, hoặc gây xung đột giữa các cộng đồng trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo thẩm quyền, trách nhiệm được phân cấp của Luật di sản văn hóa, xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ quy định của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Luật di sản văn hóa, Thông tư số 04/2010, triển khai một số nội dung sau:

1. Phối hợp với cộng đồng chủ thể của di sản nghiên cứu, điều chỉnh tên gọi chính thức của di sản tại hồ sơ và các thành phần kèm theo cho phù hợp, tránh dùng tên gọi có thể gây ra hiểu nhầm về một nhân vật lịch sử như đã nêu trên.

2. Nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể theo hướng làm sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi, đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cư dân biển đảo, đồng thời, lược bỏ những yếu tố mới, không xác thực về lịch sử trong hồ sơ.

3. Quyết định công bố đưa di sản này vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia sẽ được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Thẩm định hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ khoa học di sản đã được chỉnh sửa, bổ sung theo quy định (Có đầy đủ các bản cam kết của cộng đồng chủ sở hữu di sản, kèm theo Tờ trình) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Ngoài ra, cần nghiên cứu, điều chỉnh nội dung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về di sản và di tích liên quan: Di tích lịch sử - văn hóa An Sơn miếu, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng di tích cấp tỉnh (theo thẩm quyền phân cấp của Luật di sản văn hóa) - địa điểm được cộng đồng tổ chức Lễ giỗ Bà hằng năm để tránh gây hiểu nhầm về lịch sử, xung đột giữa các cộng đồng./.

Nơi nhận:

- Như trên (UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để bảo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Hoàng Đạo Cương;
- Văn phòng Chính phủ
- Hội đồng DSVH Quốc gia;
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BRVT
- Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam
-Lưu VT, DSVH, NT.16.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương
(Đã ký và đóng dấu)


 

 

1 nhận xét :

  1. Chịu nhất đề nghị của bác TỂU đổi tên bộ văn hóa giáo dục thành bộ vô văn hóa GD và câu kết dành cho thứ trưởng Hoàng đạo cương

    Trả lờiXóa